Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:23 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Thứ ba - 22/09/2020 10:27
Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:            /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày       tháng 9 năm 2020


Kính gửi: 

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các trường và đơn vị trực thuộc Sở. 


Thực hiện Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021; Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021 như sau: 

A. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học; thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a) Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển đối với giáo dục trung học theo hướng dẫn tại Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018; phát triển mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đồng thời chủ động để triển khai Chương trình GDPT 2018 bắt đầu đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo.

b) Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó dành ưu tiên cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú cần ưu tiên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù; quan tâm đầu tư và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

c) Tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kịp thời triển khai có hiệu quả việc đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT. 

d) Tổng kết 10 năm thực hiện "Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020"; Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm phát triển hai trường THPT chuyên (Trường THPT chuyên Thăng Long và Trường THPT chuyên Bảo Lộc) trong giai đoạn 2020-2025. Khuyến khích phát triển các trường tư thục theo định hướng chất lượng cao phù hợp với học phí tự nguyện.

2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

b) Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo dõi phổ cập giáo dục; đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục THCS, sử dụng tốt Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thường xuyên kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 406/SGDĐT-GDTrH ngày 10/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2020, Công văn số 1474/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2020 về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020.

c) Tăng cường huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS đi học; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian đạt chuẩn và các mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo quy định.

II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ sở giáo dục theo hướng dẫn tại Công văn số 1863/SGDĐT-GDTrH ngày 28/9/2018 của Sở GDĐT về việc tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; Công văn số 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học (có kế hoạch riêng).

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù đối với các cơ sở giáo dục chuyên biệt; bảo đảm yêu cầu thực hiện một chương trình giáo dục thống nhất chung và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 1162/SGDĐT-GDTrH ngày 06/7/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a) Hiệu trưởng các đơn vị trường học chỉ đạo các tổ/nhóm bộ môn căn cứ phụ lục các bộ môn đính kèm Công văn số 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông để xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình (Chương trình GDPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 05/5/2006), xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc qua mạng, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống bất thường khác. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trong kế hoạch giáo dục nhà trường.

Đối với các trường dạy học theo mô hình Trường học mới thì tiếp tục thực hiện các quy định được hướng dẫn tại Công văn số 2157/SGDĐT-GDTrH ngày 13/11/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới năm học 2018 - 2019; Công văn số 937/SGDĐT-GDTrH ngày 14/5/2019 của Sở GDĐT về việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào 10 học sinh mô hình Trường học mới; Công văn số 1139/SGDĐT-GDTrH ngày 12/6/2019 của Sở GDĐT về việc đánh giá, xếp loại học sinh mô hình Trường học mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc dạy học môn ngoại ngữ trong Chương trình GDPT hiện hành; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trung học. Cụ thể:

- Đối với tiếng Anh: 

+ Những trường THCS và THPT tham gia dạy học chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025” (sau đây gọi là chương trình tiếng Anh 10 năm) tiếp tục mở rộng dạy chương trình mới đối với các trường có đủ điều kiện theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 923/SGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2020 của Sở GDĐT.

+ Đối với các trường, lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn năm học 2010-2011; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình tiếng Anh 10 năm.

+ Tăng cường giáo viên và cơ sở vật chất để có thể tiếp nhận hết số học sinh đã hoàn thành môn tiếng Anh chương trình 10 năm lớp 5 và lớp 9 vào học tiếp chương trình ở lớp 6 và lớp 10. Khuyến khích triển khai thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp trong các môn học khác và dạy các môn học khác (Toán và các môn Khoa học) bằng tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông chuyên và các trường THCS, THPT có đủ điều kiện.

+ Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ. Đặc biệt trong năm học này các đơn vị cần quan tâm, tổ chức tốt các câu lạc bộ tiếng Anh, Góc tiếng Anh (English Corner), các hoạt động giao lưu, văn nghệ bằng tiếng Anh, hội trại tiếng Anh…

- Đối với tiếng Pháp

+ Thực hiện theo Công văn số 6537/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT ngày 17/11/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình song ngữ và chương trình tăng cường tiếng Pháp kể từ năm học 2014-2015.

+ Chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 1 và tiếng Pháp chuyên: Thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 05/5/2006 về ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

+ Tăng cường hình thức học tiếng Pháp gắn với thực tiễn thông qua việc khuyến khích học sinh trung học học tiếng Pháp (ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, chuyên ngữ và song ngữ); đăng ký dự thi chương trình Olympiade de Physique do Cộng hòa Pháp tổ chức (theo công văn hướng dẫn riêng của BGDĐT).

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên theo hướng dẫn tại Công văn số 2473/SGDĐT-CTTT ngày 16/12/2019 của Sở GDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Kế hoạch số 27/KH-SGDĐT ngày 07/01/2019 về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Công văn số 1295/SGDĐT-CTTT ngày 09/7/2019 về việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 98/SGDĐT-CTTT ngày 17/01/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 31/2017/BGDĐT về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. 

Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường.

c) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2106/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai Đề án 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Tiếp tục duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2021.

2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

a) Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo các tổ/nhóm bộ môn thiết kế bài dạy bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo quy định. Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và sản phẩm cụ thể để giao cho học sinh thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng. Tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình.

b) Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động giáo dục thể chất, câu lạc bộ trường học (theo hướng dẫn tại Công văn số 373/SGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2019 của Sở GDĐT) góp phần phát triển năng lực học sinh như: trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có học sinh tham gia. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học một số môn học phù hợp.

3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

a) Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo quy định của Sở GDĐT và Bộ GDĐT; lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông. Hiệu trưởng các trường chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDPT hiện hành.

b) Thực hiện đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: hỏi - đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

c) Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận, đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng tiêu chí cho các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.

Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao; có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

đ) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT theo quy định tại Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT; lập hồ sơ và lưu trữ kết quả đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT sau khi kiểm tra; tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp vào cuối năm học.

4. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình

Hiệu trưởng các đơn vị trường học cần có kế hoạch dự phòng về dạy học qua internet, trên truyền hình trong trường hợp phải cho học sinh tạm nghỉ học để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 579/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet và trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19); Chỉ đạo giáo viên chủ động xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập với sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.

5. Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học

Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, bảo đảm chất lượng, hiệu quả khi triển khai thực hiện, không gây hình thức, quá tải đối với giáo viên và học sinh. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích triển khai giáo dục STEM làm tiêu chí để xét thi đua đối với các cơ sở giáo dục.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp

a) Tiếp tục triển khai Đề án 522, Kế hoạch số 5206/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: (1) Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (2) đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; (3) phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; (4) tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; (5) bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (6) huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (7) tăng cường quản lí đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Tăng cường các hoạt động giáo dục khởi nghiệp, tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường phổ thông nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh phổ thông.

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp-dạy nghề phổ thông năm học 2020 -2021 tiếp tục thực hiện theo Công văn số 769/SGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Sở GDĐT. Trong đó cần lưu ý: Hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở cấp THCS là nội dung giáo dục tự chọn (theo Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2006 của Bộ GDĐT) cho đối tượng học sinh lớp 8 THCS và BT THCS; hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở cấp THPT là nội dung giáo dục được quy định trong kế hoạch giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT).

b) Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường THPT; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh THPT.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục trung học

Khuyến khích các đơn vị trường học tổ chức giao lưu với các cơ sở giáo dục trung học của các nước ASEAN, cộng đồng Pháp ngữ (nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giao lưu văn hóa kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ) và các nước khác trên thế giới tạo cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập, giảng dạy, quản lý giáo dục cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

III. Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học

Tiếp tục chủ động thực hiện tốt việc triển khai CT GDPT 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 284/SGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa

Hiệu trưởng các đơn vị trường học tổ chức phổ biến, quán triệt đến giáo viên về Chương trình GDPT 2018 và Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để chuẩn bị trong công tác lựa chọn bộ sách giáo khoa dạy học các khối lớp 6, lớp 7 và khối lớp 10, cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa khi có giấy triệu tập của Sở GDĐT. Huy động các nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc chế độ chính sách, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

2. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

a) Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học 

- Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn hiệu trưởng. Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên cấp THCS và THPT theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung.

- Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; các trường trực thuộc Sở có cấp trung học cơ sở xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

b) Xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên theo Kế hoạch số 668/KH-SGDĐT ngày 20/4/2020 của Sở GDĐT bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 1511/KH-SGDĐT ngày 28/8/2020 về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

c) Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn sách giáo khoa mới, bảo đảm tập huấn cho 100% giáo viên dạy học lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018.

d) Bảo đảm hệ thống quản lý học tập (LMS) và cấp tài khoản cho tất cả giáo viên, cán bộ quản lý để thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán và đại trà triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức thực hiện các chương trình thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT.

IV. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học 

1. Các đơn vị trường học căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương để xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo hiệu quả. Kế hoạch giáo dục của mỗi trường được xây dựng từ tổ chuyên môn, báo cáo Phòng GDĐT (đối với trường THCS) và Sở GDĐT (đối với trường THPT), linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học tiên tiến mà không bị áp đặt. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của cấp trên đều dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018.

3. Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo. Nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong các cơ sở giáo dục trung học; tăng cường sử dụng hồ sơ sổ sách điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lý và báo cáo.

4. Phòng GDĐT các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của các nhà trường; nâng cao hiệu quả quản lý các cơ sở giáo dục trung học tư thục, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài.

5. Chủ động cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đối với giáo dục trung học; tình hình và kết quả triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với giáo dục trung học để được chia sẻ, đồng thuận, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

6. Khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các kết quả hoạt động của ngành; các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khích lệ các cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

V. Công tác thi đua, khen thưởng 

1. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.

2. Cụ thể hoá các tiêu chí thi đua tại Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25/11/2019 của Bộ GDĐT thành các hoạt động cụ thể để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong nhiệm vụ năm học 2020-2021; bảo đảm công bằng, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc.

3. Hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện tốt việc khen thưởng, kỉ luật vì sự tiến bộ của học sinh; bảo đảm thực hiện đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo cảm hứng và động lực phấn đấu cho học sinh; tăng cường các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để rèn luyện ý thức kỉ luật, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, thầy, cô, bạn bè, gia đình và cộng đồng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để kịp thời giải quyết./.

  

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTrH;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Các phòng Sở;

- Website Sở GDĐT Lâm Đồng;

- Lưu: VT, GDTrH.                                          

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐCTrần Đức LợiNguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Không thầy đố mày làm nên. (Tục ngữ Việt Nam)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...