KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - CHUYÊN MÔN HÈ 2019 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

19:13 ICT Thứ bảy, 07/12/2019
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - CHUYÊN MÔN HÈ 2019

Thứ sáu - 16/08/2019 17:08
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - CHUYÊN MÔN HÈ 2019
Nhà trường thông báo đến toàn thể quý thầy cô Kế hoạch bồi dưỡng chính trị - chuyên môn Hè 2019.

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

Số: 119/KH-THPTLP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Lộc, ngày 16 tháng 8 năm 2019


KẾ HOẠCH 

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - CHUYÊN MÔN HÈ 2019 • Căn cứ vào hướng dẫn của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thành ủy Bảo Lộc về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên;

 • Căn cứ công văn số 926/SGDĐT-CTTT, ngày 13/5/2019 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc Hướng dẫn công tác hè 2019;

 • Căn cứ công văn số 430-TB/TG, ngày 17/07/2019 của Thành ủy Bảo Lộc về Thông báo Lịch bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2019;

Trường THPT Lộc Phát xây dựng kế hoạch như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:

 1. Mục đích:

 • Bồi dưỡng cho giáo viên, nhân viên nắm được Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

 • Quán triệt các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản trong năm học 2019 – 2020, tiếp tục xây dựng THPT Lộc Phát là cơ sở giáo dục chất lượng – an toàn – thân thiện – kỷ cương – trách nhiệm.

 1. Yêu cầu:

 • Tổ chức học tập nghiêm túc, đổi mới phương pháp nghiên cứu, phát huy được vai trò chủ động của người học.

 • Mỗi giáo viên, tổ chuyên môn, đoàn thể xây dựng được chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2019 – 2020.

 1. Nội dung và kế hoạch tổ chức học tập

 1. Nội dung học tập.

STT

Nội dung

Người báo cáo

Thời gian thực hiện

Bồi dưỡng chính trị

1

Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quy định số 08-QĐ/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Sáng ngày 19/8/2019

2

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đ/c Dương Kim Viên

Chiều ngày 19/8/2019

3

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng  nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Đỗ Hữu Bảo

Sáng ngày 20/8/2019

4

Báo cáo tình hình thời sự thế giới, trong nước và địa phương 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Triệu

Chiều ngày 20/8/2019

Bồi dưỡng chuyên môn

5

 • Chương trình nhà trường – áp dụng vào Trường THPT Lộc Phát năm học 2019 -2020

 • Kế hoạch công tác Đoàn, theo Năm điều Bác Hồ dạy năm học 2019 - 2020.

 • Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2019 – 2020.

Cô Hoàng Thị Thu Huyền

Thầy Nguyễn Quý Long

Cô Nguyễn Thị Kim Nhung

7 giờ 30 phút đến 9 giờ,

ngày

21/8/2019

9 giờ 10 phút đến 11 giờ: Thảo luận theo tổ chuyên môn

Sáng ngày 21/8/2019

6

 • Lý-Hóa-Sinh: Mấy suy nghĩ về đề thi THPT quốc gia 2019, định hướng dạy và ôn luyện cho học sinh khối 12 của Trường THPT Lộc Phát năm học 2019 – 2020.

 • Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh nhìn từ kết quả thi THPT quốc gia của Trường THPT Lộc Phát trong 3 năm qua.

 • Cải tiến sinh hoạt tổ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

 • GDCD khối 10: Dạy học chuyên đề, dự án.

Nhóm Lý, Hóa, Sinh

Cô Nguyễn Vũ Thu Trang


Cô Trương Thị Kiều Oanh

Thầy Thái Vĩnh Quốc

14 giờ đến 15 giờ 30 phút, ngày 21/8/2019

15 giờ 45 phút đến 17 giờ: Thảo luận theo tổ chuyên môn

Chiều ngày 21/8/2019

7

 • Quy định về chuyên môn năm học 2019 – 2020: Soạn giảng, kiểm tra, chấm trả bài, sinh hoạt chuyên môn, ứng dụng CNTT, ứng xử, giao tiếp, các loại sổ sách...

 • Công tác GVCN năm học 2019 – 2020;


 • Công tác tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 – 2020 tại Trường THPT Lộc Phát.


 • Ứng dụng CNTT như thế nào:

+ Trong soạn giảng;

+ Dạy học trên lớp (chủ đề, dự án)

Cô Hoàng Thị Thu Huyền Cô Vũ Thị Dung, thầy Nguyễn Quý Thu

Cô Nguyễn Hồ Thanh Trúc và cô Nguyễn Thị Ái My

Thầy Trương Hồng Hoanh

7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, ngày  22/8/2019

9 giờ 45phút đến 11 giờ: Thảo luận theo tổ chuyên môn.

Sáng ngày 22/8/2019

14 giờ đến 17 giờ: Thảo luận chung tại Hội trường; tổng kết đợt Bồi dưỡng chính trị - chuyên môn, các tổ/ nhóm chuyên môn nộp sản phẩm.

Chiều ngày 22/8/2019


 • Thời gian làm việc:

 • Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc:

 • Buổi sáng:  7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

 • Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

 • Tại Trường THPT Lộc Phát

 • Buổi sáng:  7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

 • Buổi chiều: 14 giờ đến 17 giờ.

 1. Tổ chức thực hiện

Thành lập Ban tổ chức lớp học của Trường THPT Lộc Phát bao gồm:

 1. Thầy Nguyễn Hoàng Chương - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng;

 2. Cô Hoàng Thị Thu Huyền - Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng;

 3. Cô Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn;

 4. Thầy Thái Vĩnh Quốc - Chi ủy viên, TTCM.

Bộ phận Văn phòng in ấn tài liệu, chuẩn bị âm thanh, hội trường, nước uống và tiền bồi dưỡng cho báo cáo viên.

TTCM quản lý các giáo viên thuộc tổ mình và báo cáo cho hiệu trưởng trong từng buổi học./.

Nơi nhận:

 • Sở GD&ĐT; 

 • Ban Tuyên giáo Thành ủy;

 • BGH; 

 • TTCM;

 • Các Đoàn thể;

 • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG


NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG


Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy."

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

THÔNG BÁO LỚP 10 (2017-2018)

DANH SÁCH LỚP 10 VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC