MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

02:10 ICT Thứ tư, 27/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm Đồng







TRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » HÓA HỌC » HÓA 12

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

Thứ hai - 17/02/2020 17:30
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ
HÓA 12-MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ.
HÓA HỌC 12

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM , KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG


  1. BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TUẦN 24

Bài 1: ( 2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện nếu có)

  1. K  + Cl2

  2. Ba  + H2O →

  3. Mg  + H2SO

  4. CO2  +   NaOH   

  5. KOH  + NaHCO3

  6. NaHCO3

  7. CO2+CaCO3+H2O →

  8. Na + dung dịch CuSO4

Bài 2: ( 1,5 điểm) Hòa tan 2,34 (g) một kim loại kiềm M vào 100g nước thu được dung dịch có nồng độ là 3,281%. Hãy xác định tên kim loại M?

Bài 3: ( 1,5 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 125ml dd Ba(OH)2 1M, thu được dd X. Coi thể tích dd không thay đổi, tính nồng độ mol chất tan trong dd X?

Bài 4: ( 1,5 điểm)  Cho một mẫu hợp kim K-Ca tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Tính thể tích dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hoà hết dung dịch X?

Bài 5 ( 1,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 8,94g hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước, thu được dd X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4:1. Trung hòa dd X bởi dd Y, hãy tính tổng khối lượng các muối được tạo ra?


II. BÀI TẬP LÀM THÊM

Câu 1: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:

A. sự khử ion Na+.   B. Sự oxi hoá ion Na+.

C.  Sự khử phân tử nước. D. Sự oxi hoá phân tử nước

Câu 2: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 4,6 gam Natri tác dụng với 195,6 gam H2O là

A. 5,00% B. 6,00% C. 4,99%. D. 4,00%

Câu 3: Điện phân muối clorua kim loại kiềm thổ nóng chảy thu được 2,8 lít khí (đktc) ở anot và 3,0 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối đem điện phân là  

A. BeCl2.                 B. MgCl2.                   C.  CaCl2.                   D.  BaCl2.

Câu 4. Cho 3,425 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,2g muối clorua . Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? 

A. Be B. Mg C. Ca D. Ba

   Câu 5:  Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là 

                A .4,48. B. 3,36.                              C. 2,24. D. 1,12.

Câu 6: Thạch cao nào dùng để đúc tượng là

A. Thạch cao sống B. Thạch cao nung     C. Thạch cao khan      D. Thạch cao tự nhiên

Câu 7:  Kim loại kiềm, kiềm thổ có thể được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A. Nhiệt luyện     B. Thuỷ luyện   C. Điện phân nóng chảy           D. Điện phân dung dịch

     Câu 8: Cấu hình electron chung lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là:

   A. ns1 B. ns2 C. ns2np1 D. (n-1)dxnsy

Câu 9: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2,          

(b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Ca(HCO3)2,

(c) Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3,     

(d) Cho từ từ dung dịch CaCl2 đến dư vào dung dịch H2SO4.

(e) Cho từ từ khí K2CO3 đến dư vào dung dịch MgSO4.

Số thí nghiệm có kết tủa trắng sau khi phản ứng kết thúc

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Kim loại kiềm khác nhau có kiểu mạng tinh thể khác nhau.      

 B. Xesi được dùng làm tế bào quang điện.

C.  Kim loại kiềm tác dụng với oxi chỉ tạo ra peoxit.    

D. Để bảo quản kim loại kiềm ngâm chúng trong nước.

Câu 11: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3, BaCl2 có số mol mỗi chất bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O(dư), đun nóng, dd thu được chứa:

  A. NaCl, NaOH B. NaCl, NaOH, BaCl2       

C. NaCl, NaOH, BaCl2, NH4Cl          D. NaCl

Câu 12: Nhóm gồm các kim loại tác dụng dễ dàng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Na, Ba, Ca, K B. Na, Ba, Be,K

C. Fe, Na, Ca, Sr D. Zn, Al, Be, Cu

Câu 13: Câu nào sau đây là không đúng

A.Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+

B.Dùng Na2CO3( hoặc Na3PO4 )để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

C.Dùng phương pháp trao đổi ion để làm giảm tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

D. Đun sôi nước có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu.

Câu 14: Hoà tan hết 5,00 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại kiềm và một muối cacbonat của kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl thu được 1,12 lít CO2(đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được một hỗn hợp muối khan nặng

A. 7,800 gam. B. 5,825 gam. C. 11,100 gam. D. 5,55gam

Câu 15: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

A. Na2CO3. B. MgCl2. C. KHSO4. D. NaCl.

Câu 16: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

            A. 2KNO3 2KNO2 + O2 B. NH4NO2 N2 + 2H2O

C. NH4Cl NH3 + HCl D. NaHCO3 NaOH + CO2 

Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) →  NaNO3

   X và Y có thể là

A. NaOH và NaClO. B. Na2CO3  và NaClO.

    C. NaClO3  và Na2CO3.                                     D. NaOH và Na2CO3.

Câu 18 : Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?

A. Zn, Cu, Mg     B. Al, Fe, CuO       C. Fe, Ni, Sn       D. Hg, Na, Ca

Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

B. Kim loại xeri được dùng để chế tạo tế bào quang điện

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần

Câu 20: Cho các kim loại: Cu, Ag, Fe, Ni, Zn  và các dung dịch: Fe(NO3)2,Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3,  Ni(NO3)2. Hãy sắp xếp theo chiều tăng tính oxy hóa và giảm tính khử

A. Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Ni2+/Ni;Fe2+/Fe;Zn2+/Zn B. Zn2+/Zn; Ni2+/Ni; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Ag+/Ag

C. Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Ag+/Ag D. Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni

Ghi chú: 

- Học sinh có thể tham khảo thêm các bài giảng tại các địa chỉ sau: https://baigiang.violet.vn/lesson/kim-loai-kiem-tho-7887185-30.html

https://www.youtube.com/watch?v=Vtyv8NZCwSQ

https://www.youtube.com/watch?v=Cfqg02UKR9U

https://www.youtube.com/watch?v=NVLTgk6IS4o

https://www.youtube.com/watch?v=rjoh2OaYxnc

https://dethi.violet.vn/present/bai-tap-kim-loai-kiem-kiem-tho-va-hop-chat-chon-loc-11954015.html

- Học sinh có thể trao đổi ý kiến, thắc mắc với giáo viên bộ môn thông qua mail, zalo, facebook,... hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho giáo viên.

- Đối với bài kiểm tra đánh giá HS làm bài trên giấy (đánh máy hoặc viết tay), sau đó gửi về cho GVBM hạn chót 21 giờ thứ sáu (21/02/2020) (đối với viết tay thì chụp hình) qua các địa chỉ mail sau đây: 

Giáo viên

Zalo, facebook

email

Trần Mậu Thành

0907045551

thanhna01@gmail.com

Huỳnh Thị Kim Huệ

0982828626

kimhuelp@gmail.com

Lê Quán Đông

0906833125

ZALO: ĐÔNG LÊ

FACE: ĐÔNG LÊ

LEQUANDONGBL@GMAIL.COM

- Điểm số (lấy hệ số 1) được tính như sau:  

+ Đối với bài tập kiểm tra, đánh giá (tối đa): 8,0 điểm

+ Đối với những bài gửi về cho GVBM trước 21 giờ thứ tư (19/02/2020): được cộng 1,0điểm

+ Đối với bài tập làm thêm: được cộng 1,0điểm 


CHÚC CÁC EM VUI VÀ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ!


Nguồn tin: Nhóm Hóa

Từ khóa tìm kiếm: kim loại

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN