Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử 10: BÀI 15. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

01:18 ICT Thứ tư, 27/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » LỊCH SỬ

Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử 10: BÀI 15. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Thứ ba - 25/02/2020 13:03
Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử 10: BÀI 15. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử 10: BÀI 15. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 10

BÀI 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

(Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)


A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VIỆT NAM

1. Chế độ cai trị

a. Tổ chức bộ máy cai trị

- Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia thành quận và sáp nhập vào nước Nam Việt. Tiếp đó, nhà Hán, Tuỳ, Đường tiếp tục đặt ách cai trị lên đất nước ta.

- Mục đích chung: Đồng hóa dân tộc ta.

b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa

- Kinh tế: Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp, cướp ruộng đất, nắm độc quyền muối và sắt.

- Văn hóa: mở trường học dạy chữ Hán và truyền bá Nho giáo, buộc nhân dân ta theo phong tục người Hán.

- Xã hội: Áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội

a. Kinh tế

- Nông nghiệp: công cụ sắt phổ biến, biết làm thủy lợi => năng suất tăng.

- Thủ công nghiệp (TCN) tiếp tục được phát triển: nhiều nghề mới xuất hiện như: làm giấy, làm thủy tinh...

- Đường giao thông thủy, bộ giữa các vùng, quận được hình thành.

b. Văn hóa – xã hội

- Văn hóa: tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa Trung Hoa (văn tự, ngôn ngữ) nhưng vẫn bảo tồn văn hóa dân tộc (tiếng Việt, phong tục, tập quán).

- Xã hội: Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ ngày càng sâu sắc.

- Vì vậy, các cuộc đấu tranh giành độc lập đã nổ ra.

B. PHẦN BÀI TẬP

1. Tự luận

Câu 1. Em hãy nêu nhận xét về chính sách bóc lột của chính quyền đô hộ phương Bắc?

Câu 2. Vì sao sau 1000 năm Bắc thuộc, người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán riêng của mình?

2. Trắc nghiệm

Câu 1. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là

A. Giao Chỉ và Cửu Chân B. Cửu Chân và Nhật Nam

C. Nhật Nam và Giao Chỉ D. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta?

A. Chia nước ta thành quận (hoặc châu)

B. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của phong kiến Trung Quốc

C. Xóa bỏ tất cả các đơn vị hành chính của người Việt

D. Tăng cường kiểm soát, của quan lại cai trị tới cấp huyện

Câu 3. Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?

A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng

B. Thành lập quốc gia mới thần phục phong kiến Trung Quốc

C. Thành lập quốc gia riêng của người Hán

D. Phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Âu Lạc

Câu 4. Để bóc lột nhân dân ta, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách nhất quán nào?

A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nắm độc quyền về muối và sắt

B. Đầu tư phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để tận thu nguồn lợi

C. Đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lí, hòng tận thu mọi sản phẩm do nhân dân làm ra

D. Cải cách chế độ thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng mục đích của chính sách độc quyền về sắt của chính quyền đô hộ phương Bắc?

A. ở nước ta không có sẵn nguyên liệu này

B. nhằm quản lí chặt chẽ nguồn tài nguyên

C. nhằm duy trì tình trạng sản xuất lạc hậu

D. nhằm ngăn ngừa các cuộc nổi dậy vũ trang của nhân dân ta

Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng những chính sách về văn hóa – xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta?

A. Đạo Phật được coi là quốc giáo

B. Truyền bá Nho giáo vào nước ta

C. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán

D. Đưa người Hán vào nước ta ở lẫn với người Việt

Câu 7. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích

A. bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông

B. khai hóa văn minh cho nhân dân ta

C. nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa

D. phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta

Câu 8. Những chính sách về chính trị - văn hóa – xã hội,… của chính quyền đô hộ phương Bắc nhằm mục đích gì?

A. Đồng hóa dân ta về văn hóa

B. Đồng hóa dân ta về mặt giống nòi

C. Đồng hóa dân ta, thôn tính vĩnh viễn nước ta, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của Trung Quốc

D. Mở rộng cương vực lãnh thổ, ảnh hưởng của phong kiến Trung Quốc

Câu 9. Thời Bắc thuộc, điểm nổi bật của tình hình văn hóa ở nước ta là gì?

A. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta

B. Nhân dân ta tiếp thu yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc

C. Tiếp nhận tinh hoa văn hóa Hán và Việt hóa cho nó phù hợp với thực tiễn

D. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc

Câu 10. Dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta là

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa dân ta với quan lại cai trị

C. Mâu thuần giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc

D. Mâu thuẫn giữa nông nô với các chủ đồn điền người Hán

C. YÊU CẦU CỦA GIÁO VIÊN

1. Học sinh dựa vào nội dung trên làm bài ra giấy, viết tay, chụp sản phẩm và gửi cho giáo viên qua facebook, zalo, gmail. Sản phẩm và bài làm của học sinh sẽ được chấm điểm và lấy cột điểm 15 phút.

2. Thời gian nộp bài hạn cuối 17h ngày 29/2/2020.

3. Lưu ý: - Học sinh nộp bài trước thời gian quy định sẽ được cộng thêm điểm 

                - Học sinh không nộp sản phẩm bị trừ 2 điểm vào điểm kiểm tra 15 phút kế tiếp.

4. Học sinh nộp sản phẩm và có những thắc mắc gửi về facebook, zalo, gmail của giáo viên 

   Học sinh nộp bài cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp bài gửi 1 lần cho giáo viên bộ môn.

  - Cô Phạm Thị Thanh Thúy: + số điện thoại: 0986650046

                                                 + Gmail: phamthanhthuylp@gmail.com

                                                 + Facebook: Thanh Thúy Phạm

  - Thầy Nguyễn Văn Cương: + Số điện thoại: 0947744116

                                                + Gmail: nvancuong116ht@gmail.com

                                                + Facebook: Nguyễn Văn Cương.

Nguồn tin: Nhóm Sử

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN