TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP VÀ ỨNG DỤNG - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

23:57 EDT Thứ năm, 04/06/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » TIN HỌC

TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP VÀ ỨNG DỤNG

Chủ nhật - 09/02/2020 05:26
TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 1   KIỂU DỮ LIỆU TỆP VÀ ỨNG DỤNG
TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP VÀ ỨNG DỤNG.

TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 1

 KIỂU DỮ LIỆU TỆP VÀ ỨNG DỤNG

Yêu cầu :  Học sinh học bài, nghiên cứu bài giảng theo đường link :

http://thptlocphat.edu.vn/Elearning/thaotacvoitep/

https://www.youtube.com/watch?v=cyzrAKtrPtE

I.   TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I.1.  KIỂU DỮ LIỆU TỆP

I.1.1.  Vai trò của tệp

      Tệp là dãy các dữ liệu cùng kiểu, có các đặc điểm sau: 

 - Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài và không bị mất khi tắt nguồn điện. 

 - Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

I.1.2.  Phân loại tệp

    * Xét theo tổ chức dữ liệu có 2 loại:

        - Tệp văn bản: là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các kí tự theo mã ASCII.

        - Tệp có cấu trúc: là tệp mà thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

     * Xét theo cách thức truy cập, có 2 loại:

- Tệp truy cập tuần tự

- Tệp truy cập trực tiếp

I.2.   THAO TÁC VỚI TỆP

I.2.1.  Khai báo tệp văn bản

           Var : text;

         Ví dụ: Var tep1,tep2: text;

I.2.2.  Thao tác với tệp

a. Gắn tên tệp:

Assign(,);

b. Mở tệp:

  • Mở tệp để ghi: Rewrite();

  •  Mở tệp để đọc: Reset();

c. Đọc/Ghi dữ liệu vào tệp:

  • Ghi dữ liệu vào tệp: Write(,);

   Hoặc Writeln(,);

  • Đọc tệp: Read(,);

    Hoặc Readln(,);

d. Đóng tệp:

           Close();

e. Hàm EOF, EOLN

  Eof(); có giá trị true nếu con trỏ tệp đang ở cuối tệp.

  Eoln(); có giá trị true nếu con trỏ tệp đang ở cuối dòng.


II. BÀI TẬP MINH HỌA

II.1. Ví dụ 1 (SGK, trang 87)

Progam Khoang_cach;

Var d: real; f :text; x, y: integer;

Begin

Assign(f, ‘TRAI.TXT’);

Reset(f);

While not eof(f) do

Begin

Read(f,x,y);

D:= sqrt(x*x+y*y);

Write(‘Khoang cach: ‘,d:10:2);

End;

Close(f);

End.

II.2. Ví dụ 2 (SGK, trang 87, 88, 89)

Program Dien_tro;

Var a: array[1..5] of real;

R1, R2, R3: real; f1,f2 :text; i: integer;

Begin

Assign(f1, ‘RESIST.DAT’);

Reset(f1);

Assign(f2, ‘RESIST.EQU’);

Rewrite(f2);

While not eof(f1) do

Begin

Readln(f1,R1,R2,R3);

a[1]:=R1*R2*R3/(R1*R2+R1*R3+R2*R3);

a[2]:=R1*R2/(R1+R2)+R3;

a[3]:=R1*R3/(R1+R3)+R2;

a[4]:=R2*R3/(R2+R3)+R1;

a[5]:=R1+R2+R3;

For i:=1 to 5 do write(f2, a[i]:9:3,’ ‘);

Writeln(f2);

End;

Close(f1); Close(f2);

End.


* Thủ tục: APPEND(biến tệp);

Ý nghĩa: Thủ tục này dùng để mở tập tin đã được gán cho biến tệp bởi Assign. Khi tệp được mở thì cửa sổ tệp định vị ở vị trí kết thúc tệp. Từ đó có thể tuần tự ghi thêm dữ liệu vào cuối tệp.
III.   BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN

III.1.  Bài tập

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 với yêu cầu sau:

- Các hệ số của phương trình được lấy từ tệp D:\input.txt. Các hệ số ghi trên 1 dòng, mỗi hệ số cách nhau 1 ký tự trắng.

- Kết quả tính toán được ghi trên tệp D:\output.txt. Nếu có nghiệm mỗi nghiệm ghi trên 1 dòng, nếu không có nghiệm ghi “phương trình vô nghiệm”.


III.2.  Hướng dẫn thực hiện bài tập và nộp sản phẩm chấm điểm 15 phút

- Làm bài:

+ Xem bài tập mẫu, hoàn thành bài tập trên vào vở tin học 11.

+ Thực hiện chương trình trên máy tính.

- Nộp bài: có 2 hình thức nộp bài

+ Hình thức 1: Gửi file hình chụp bài làm trên vở về email của giáo viên 

+ Hình thức 2: Gửi file hình chụp bài làm trên vở và chương trình đã thực hiện trên máy tính về email của giáo viên (Tạo thư mục BaiTapChuyenDe1, lưu chương trình vào thư mục này, sau khi hoàn thành nén thư mục BaiTapChuyenDe1 dưới dạng BaiTapChuyenDe1.zar hoặc BaiTapChuyenDe1.zip gửi về email của giáo viên).

- Thang điểm: 

+ Hình thức 1: Điểm cao nhất 8

+ Hình thức 2: Điểm cao nhất 10

- Địa chỉ email giáo viên: hezman99@gmail.com

- Qui cách gửi email:

+ Tiêu đề email ghi: Chuyên đề 1_Tên lớp_Họ tên học sinh

Ví dụ: Chuyên đề 1_11A6_Nguyễn Lộc Phát

+ Đính kèm file hình ảnh bài tập đã làm và file nén thư mục BaiTapChuyenDe1 đã thực hiện trên máy tính.

- Thời gian nộp bài:

+ 11h ngày 14/02/2020 là hạn cuối nộp bài.

+ 10 học sinh trong mỗi lớp nộp bài sớm nhất được cộng 1đ.

- Thắc mắc và trao đổi: 

Mọi thắc mắc và trao đổi học sinh liên hệ trực tiếp với GVBM qua zalo hoặc facebook sau:

Họ tên GVBM

Zalo

Facebook

Email

Phạm Ngọc Cảnh

0963667986 

Phạm Ngọc Cảnh

hezman99@gmail.com


Nguồn tin: Nhóm Tin học

TIN MỚI CẬP NHẬT