Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh năm học 2014-2015 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

12:56 EDT Thứ ba, 26/05/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » BỘ QUY CHÊ - QUY TẮC ỨNG XỬ - THPT LỘC PHÁT

Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh năm học 2014-2015

Thứ năm - 08/01/2015 20:20
Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh năm học 2014-2015
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban giám hiệu và Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh năm học 2014-2015.
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường  THPT Lộc Phát                                             Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                               

                                                                  Bảo Lộc, ngày 28 tháng  8   năm 2014

 

QUY CHẾ

Phối hợp công tác giữa Ban giám hiệu
và Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh năm học 2014-2015
 
I- QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi phối hợp.
1- Quy chế này điều chỉnh mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban giám hiệu Trung học phổ Thông Lộc Phát  với Ban Đại Diện Cha mẹ Học Sinh năm học 2014-2015.
2- Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh phối hợp trong việc lãnh đạo các Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp thuộc THPT Lộc Phát  quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Đại Diện Học Sinh Cấp trường, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường .
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp.
Việc phối hợp công tác giữa Trường Trung Học Phổ Thông Lộc Phát với Ban Đại diện Hội Cha Mẹ Học sinh. Căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên được quy định trên Điều lệ Ban ĐDCM Học sinh và Điều Lệ Trường Trung học Phổ Thông nhằm mục đích  xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
 
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP
A- ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG .
Điều 3. Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
1. Thống nhất với Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
2. Đề xuất với Ban Đại Diện Cha mẹ mẹ học sinh các biện pháp huy động mọi lực lượng của cộng đồng và với cha mẹ học sinh nhà trường chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.
3. Tập họp ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức Đoàn ,Đội trong nhà trường về các vấn đề nền nếp, học tập của học sinh. Thống nhất với Ban Đại Diện Cha mẹ Học sinh các biện pháp phối hợp giáo dục, nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
 
B- ĐỐI VỚl BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH .
Điều 4. Nhiệm vụ phối hợp của Ban Đại Diện cha mẹ học sinh :
1-Nhiệm vụ phối hợp của Ban Đại Diên Cha mẹ học sinh các lớp :
  -  Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật.
  -  Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;
  -  Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.
 -   Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp về hoạt động của cha mẹ học sinh, phản ánh ý kiến của cha mẹ học sinh về chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học;
-   Cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với học sinh của lớp.
 
2- Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
a) Phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;             
         b) Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;
         c) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;
         d) Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;
       đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
       e) Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý học tập của học sinh;
       f) Quyết định thu - chi để cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc giáo dục học sinh từ nguồn đóng góp, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 11 của Điều lệ Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh .
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 5. Chế độ làm việc và thông tin.
1-  Hằng năm hoặc khi cần thiết, Nhà trường và Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh tổ chức trao đổi về việc thực hiện Quy chế phối hợp.
2- Hằng năm hoặc khi cần thiết, Ban Giám hiệu tổ chức cuộc họp hoặc trao đổi bằng văn bản về kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình với Ban Đại Diện Cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện.
3- Khi cần thiết, Nhà trường tổ chức các cuộc họp hoặc trao đổi bằng văn bản về những nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy chế phối hợp.
 
  
 TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS                                                                       HIỆU TRƯỞNG
           Trưởng Ban
 
 
 
 
 
         Nguyễn Văn  Hoàng                                                                  Nguyễn Hoàng Chương      

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn. (Trang Tử)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 8 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 8

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; - Các đơn vị trực thuộc Sở. Sở GDĐT gửi Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu chỉ đạo thực hiện.

Xem chi tiết...