Quy chế phối hợp giữa BGH và Công đoàn trường - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

13:07 EDT Thứ ba, 26/05/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » BỘ QUY CHÊ - QUY TẮC ỨNG XỬ - THPT LỘC PHÁT

Quy chế phối hợp giữa BGH và Công đoàn trường

Thứ sáu - 09/01/2015 03:14
Quy chế phối hợp giữa BGH và Công đoàn trường
Quy chế phối hợp giữa công đoàn cơ sở và BGH về quan hệ công tác năm học 2014-2015

      CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC  LÂM ĐỒNG

       CĐCS Trường THPT Lộc Phát

              Số:    /QC-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Bảo Lộc,  ngày 29 tháng 10 năm 2014


QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ BAN GIÁM HIỆU VỀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Năm học: 2014-2015


- Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30/6/1990 và Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thi hành Luật Công đoàn.

- Căn cứ Quyết định số 465/TTg ngày 27/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành qui chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với TLĐ Lao động Việt Nam.
- Căn cứ Thỏa thuận số 394/CĐGDVN – BGD&ĐT ngày 15/8/2005 giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành Giáo dục.
- Căn cứ công văn số 1352/CV-LT của Sở GD&ĐT và Công đoàn giáo dục tỉnh Lâm đồng quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa cấp chính quyền và Công đoàn cùng cấp trong ngành giáo dục tỉnh Lâm đồng.
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình tại đơn vị, Chính quyền và Công đoàn thống nhất ban hành quy chế hoạt động, phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn năm học 2014- 2015, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG  

Chính quyền và Công đoàn đều là thành viên của hệ thống chính trị có cùng mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ - Nhà giáo - Người lao động.

Vấn đề chính yếu của mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn là tìm mọi cách tạo sự nhất trí cao về quan điểm không ngừng nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, song song với việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Quan hệ giữa chính quyền và công đoàn trong trường là: bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của mỗi tổ chức.

Hiệu trưởng nhà trường khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình mà có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của cán bộ, giáo viên và người lao động nhất thiết phải có sự phối hợp bàn bạc của công đoàn cùng cấp.

II. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Hiệu trưởng cần thông tin đầy đủ, kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, những chủ trương, kế hoạch công tác của ngành tới tổ chức công đoàn giáo dục và cán bộ, công chức, viên chức lao động (sau đây gọi chung là người lao động).

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức động viên người lao động trong nhà trường tích cực tham gia thực hiện đổi mới trong giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất cao, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Hiệu trưởng tạo điều kiện để công đoàn chủ động tổ chức các hoạt động tham gia quản lý ngành, tích cực tổ chức các hoạt động xã hội để tăng cường thu hút nguồn lực xây dựng ngành, cùng có trách nhiệm trong giải quyết và khắc phục những yếu kém trong ngành, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

III. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN GIÁO DỤC

Hiệu trưởng khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ và dài hạn (từ 1 tháng trở lên đối với cấp cơ sở) cần có ý kiến đóng góp của Công đoàn cơ sở.

Hiệu trưởng lấy ý kiến của công đoàn cơ sở, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời kiểm tra việc thực hiện và giải quyết khiếu nại của người lao động về các vấn đề trên.

Công đoàn cơ sở có trách nhiệm cử người đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia với cơ quan giáo dục cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản về chế độ chính sách, nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. Khi cần thiết, công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể người lao động với thủ trưởng cơ quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động thì thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Công đoàn và Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm theo quy dịnh và chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức đề ra. Vận động cán bộ, viên chức thực hiện nghĩa vụ của mình tham gia quản lý cơ quan, thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác.

IV. QUAN HỆ PHỐI HỢP VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ PHONG TRÀO THI ĐUA  

Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn cơ sở thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thương, tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, đơn vị phù hợp với yêu cầu từng thời kỳ, đặc điểm và đối tượng vận động, đẩy mạnh và duy trì thành nền nếp các hoạt động thi đua, khen thưởng trong đơn vị, găn hoạt động thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành.

Sau khi thống nhất với công đoàn cơ sở, Hiệu trưởng quyết định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, chế độ khen thưởng và cùng phối hợp với công đoàn cơ sở trong kiểm tra sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào, quyết định khen thưởng những đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Hiệu trưởng tạo điều kiện và ủng hộ công đoàn cơ sở trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

V. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hiệu trưởng chủ động và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành đến người lao động để giám sát và thực hiện. Hiệu trưởng khi thực hiện chức năng quản lý cán bộ mà có những nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của người lao động thì thảo luận với công đoàn cơ sở.

Hiệu trưởng tạo điều kiện để tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện việc kiểm tra, hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật về hợp đồng lao động, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, sử dụng quỹ phúc lợi và các chế độ, chính sách, khác có liên quan đến nghĩa vụ, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hiệu trưởng có trách nhiệm xem xét giải quyết những kiến nghị của đại diện công đoàn cơ sở sau khi kiểm tra.

Hiệu trưởng trao đổi, bàn bạc với công đoàn cơ sở về công tác tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức; tạo điều kiện để công đoàn cơ sở động viên cán bộ, viên chức trong đơn vị tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để bổ sung thêm nguồn kinh phí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đồng thời quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể theo quy định của pháp luật và nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức.

Hiệu trưởng có trách nhiệm thỏa thuận với công đoàn cơ sở trong việc công đoàn cử đại diện tham gia các hội đồng tư vấn (lương, kỷ luật, thi đua…) có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động trong cơ quan giáo dục cùng cấp.

Khi bàn về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động là nữ thì mời đại diện Ban nữ công cùng tham dự.

Hiệu trưởng tạo điều kiện để cán bộ công đoàn cơ sở tham gia các khóa, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và công tác công đoàn.

VI. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp các phương tiện làm việc cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đồng thời hàng năm hổ trợ cho công đoàn cơ sở một số kinh phí để đảm bảo các hoạt động của công đoàn có hiệu quả.

Khi quyết định buộc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, điều động thuyên chuyển công tác đối với Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Hiệu trưởng cần trao đổi, thỏa thuận bằng văn bản với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Nếu là Chủ tịch công đoàn, Công đoàn giáo dục cấp trên trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản.

Nhà trường khi tổ chức các cuộc họp giao ban và các hội nghị sơ kết, tổng kết những công tác lớn của ngành phải có đại diện của Công đoàn cơ sở tham dự để trao đổi ý kiến và cùng nhau quán triệt những công tác của ngành và hoạt động của công đoàn.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB-VC, có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc chỉ có BGH và BCH công đoàn mới có quyền điều chỉnh bổ sung những điều đã nêu trong quy chế này.

      

HIỆU TRƯỞNG                                                                 TM. BCH                                                              
                                                                                                         Chủ tịch
    

   Nguyễn Hoàng Chương                                                     Nguyễn Đăng Long

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy."

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 8 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 8

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; - Các đơn vị trực thuộc Sở. Sở GDĐT gửi Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu chỉ đạo thực hiện.

Xem chi tiết...