Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

12:24 EDT Thứ ba, 26/05/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » BỘ QUY CHÊ - QUY TẮC ỨNG XỬ - THPT LỘC PHÁT

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường

Thứ năm - 08/01/2015 20:46
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường (NH:2014-2015)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
Số: 01b/QĐ-THPTLP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Lộc,  ngày 01 tháng 12 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
 
- Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành tại thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo qui định chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT;
- Xét đề nghị của liên tịch nhà trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường trường THPT Lộc Phát.
Điều 2: Cán bộ, công chức, viên chức nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt quy tắc ứng xử góp phần xây dựng trường THPT Lộc Phát nhân văn, tiến bộ.
Điều 3. Các bộ phận có liên quan, Cán bộ, công chức, viên chức nhà trường có trách nhiệm thi hành quy chế này. Các quy định trước  đây trái với quy chế này đều bãi bỏ. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Ban ĐDCMHS;
- GVCN các lớp;
- Đoàn trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Hoàng Chương
 
Nội dung quy chế :
 
 SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT                                     Độc lập - tự do - hạnh phúc
 
                                                                                              Bảo Lộc, ngày 01 tháng 12 năm 2012
 
         
QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01b  ngày 01   tháng 12   năm 2012
 của Hiệu trưởng trường THPT Lộc Phát
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 
          Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.
 
1.Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và Thông tư 09/2009/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện “3 công khai - 4 kiểm tra”.
 
 2.  Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, cán bộ công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
 
          Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
 
 1.  Đảm bảo sự  lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
 2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.
 3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
 
CHƯƠNG II
MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
          Điều 3: Hiệu trưởng có trách nhiệm:
 
 1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của người học trong quy chế này.
3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng.
4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
5. Thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “3 nội dung công khai” và các hình thức công khai; tạo điều kiện và thực hiện tốt các nội dung “4 kiểm tra” trong đơn vị.
6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
7. Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:                 
       - Hàng tuần họp hội ý giữa Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.        
       - Hàng tháng họp giao ban Ban Giám hiệu với Bí thư chi bộ, các tổ trưởng, đại diện BCH công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.                          
       - Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trường học .                   
 - Cuối năm thực hiện đánh giá người dạy, cán bộ, công chức về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.                    
- Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước.             
 
MỤC II: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN
 
          Điều 4: Nhà giáo, cán bộ và nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm:
 
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục. Nhà giáo, cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.
2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại điều 6 của Quy chế này.
3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; nhà giáo, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.
4. Thực hiện đúng Pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức ; Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm.
5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.
 

MỤC III: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

PHẢI ĐƯỢC BIẾT
          
 Điều 5: Những việc phải được biết bao gồm:
 
1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, giáo viên và nhân viên.
2. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
3. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm.
4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.
5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
6. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.
7. Nhận xét đánh giá công chức, viên chức  hàng năm.
 
 Điều 6: Những vấn đề được biết sẽ được công khai bằng một trong các hình thức sau:
          - Niêm yết tại cơ quan.
          - Thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học.
          - Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức.
      - Thông báo cho tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, công chức trong tổ.
          - Thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành công đoàn nhà trường.
 
MỤC IV: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
THAM GIA Ý KIẾN (HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH)
 
          Điều 7: Những việc tham gia ý kiến:
 
1. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.
2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.
3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.
4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.
5. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm.
6. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.
7. Báo cáo sơ kết, tổng kết.
8. Nội qui, quy định về lề lối làm việc của cơ quan.
            Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ bộ phận để đoàn viên tham gia ý kiến.
  
MỤC V: NHỮNG VIỆC HỌC SINH  ĐƯỢC BIẾT
VÀ THAM GIA Ý KIẾN
 
     Điều 8:  Học sinh được biết những nội dung sau đây:
 
1.Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những qui định của nhà trường đối với người học.
2.Kế hoạch tuyển sinh, biên chế năm học có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo qui định.
3.Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
 
   Điều 9: Những việc học sinh được tham gia ý kiến
 
    - Nội qui học sinh và qui định có liên quan đến người học.
    - Tổ chức phong trào thi đua.
    - Việc tổ chức giảng dạy học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của người học.
 
   Điều 10: Những nội dung trên được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau
- Niêm yết công khai những qui định về tuyển sinh, nội dung qui chế học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật.
     - Định kỳ ít nhất trong năm học 3 lần tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của người học để  thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình người học, thông báo kết quả học tập rèn luyện của người học.
      - Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ứng cho hiệu trưởng.
       - Đặt hộp thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để người học, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.
 
MỤC VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐOÀN THỂ
TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG.
 
          Điều 11: Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.
 
    Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1.Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2.Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
3.Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
 
           Điều 12: Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường.
 
1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây: 
         - Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.          
 - Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.   
 - Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
2.Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha, mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
 
CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 
- Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động hàng năm.   
- Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.
- Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong quy chế này phù hợp thực tế của nhà trường.
 
        
 
  TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
                     CHỦ TỊCH                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                      
                                                                                                   
 
 
 
          Nguyễn Đăng Long                                     Nguyễn Hoàng Chương
 

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác – Usinxki

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 8 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 8

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; - Các đơn vị trực thuộc Sở. Sở GDĐT gửi Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu chỉ đạo thực hiện.

Xem chi tiết...