Đề thi và đáp án chính thức môn Lịch sử lớp 11 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

16:42 EDT Chủ nhật, 31/05/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN - HD CHẤM CÁC MÔN THI 2015-2016

Đề thi và đáp án chính thức môn Lịch sử lớp 11

Thứ ba - 10/05/2016 05:53
Đề thi và đáp án chính thức môn Lịch sử lớp 11
Đáp án và hướng dẫn chấm môn Lịch Sử lớp 11 (HK2-NH:2015-2016). Đề thi và đáp án các môn thi khác sẽ được nhà trường cập nhật thường xuyên, nhanh nhất sau mỗi buổi thi.

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1 (2 điểm) :

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, theo mẫu sau :

Tên tầng lớp giai cấp

Địa vị xã hội,

xuất thân

Thái độ đối với

cách mạng

Ghi chú

(Giai cấp mới – cũ)

Địa chủ phong kiến

     

Nông dân

     

Tư sản

     

Tiểu tư sản, trí thứ

     

Công nhân

     

Câu 2 (4 điểm) :

Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX, một phong trào khởi nghĩa vũ trang  mới dưới danh nghĩa Cần Vương diễn ra sôi nổi, gây nhiều tổn thất cho địch.

Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy làm sáng tỏ:

         a. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

         b. Đặc điểm chung các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương ?

Câu 3 (4 điểm) :

            Trước sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, trong 20 năm đầu thế kỷ XX của phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đã diễn ra quá trình tìm kiếm con đường cứu nước mới.

Dựa vào sự hiểu biết của mình, em hãy làm sáng tỏ: Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác so với con đường đi của những người đi trước?

........Hết......


..........................................................


TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1 (2 điểm) :

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, theo mẫu sau :

Tên tầng lớp giai cấp

Địa vị xã hội,

xuất thân

Thái độ đối với

cách mạng

Ghi chú

(Giai cấp mới – cũ)

Địa chủ phong kiến

     

Nông dân

     

Tư sản

     

Tiểu tư sản, trí thứ

     

Công nhân

     

Câu 2 (4 điểm) :

Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX, một phong trào khởi nghĩa vũ trang  mới dưới danh nghĩa Cần Vương diễn ra sôi nổi, gây nhiều tổn thất cho địch.

Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy làm sáng tỏ:

         a. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

         b. Đặc điểm chung các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương ?

Câu 3 (4 điểm) :

            Trước sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, trong 20 năm đầu thế kỷ XX của phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đã diễn ra quá trình tìm kiếm con đường cứu nước mới.

Dựa vào sự hiểu biết của mình, em hãy làm sáng tỏ: Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác so với con đường đi của những người đi trước?

........Hết.......

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA (Học kì II) Năm Học 2015 - 2016

MÔN : LỊCH SỬ 11

Thời gian :45 phút

Câu 1

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, theo mẫu sau :

 

Tên tầng lớp giai cấp

Địa vị xã hội,

xuất thân

Thái độ đối với

cách mạng

Giai cấp mới cũ

Địa chủ phong kiến

Là người nắm trong tay nhiều ruộng đất

- Tay sai của Pháp.

- Một số địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần chống Pháp.

Nông dân

Tá điền, làm phu. Nghề tự do… Đời sống vô cùng cực khổ

- Là lực lượng to lớn trong phong trào chống Pháp.

Tư sản

- Nhµ thÇu kho¸n , chñ xÝ nghiÖp, chủ x­ëng , chñ h·ng bu«n

- Có tinh thần dân tộc

Mới

Tiểu tư sản, trí thức

Tiểu thương, tiểu chủ, trí thức, HS, Sv
 

- Tham gia các phong trào chống Pháp.

Mới

Công nhân

Từ nông dân, làm việc trong các nhà má, đồn điền… chịu 3 tầng áp bức ( ĐQ, PK và TB)

- Sím cã tinh thÇn yªu n­íc, tÝch cùc tham gia phong trµo chèng ®Õ quèc, c¶i thiÖn ®êi sèng.

Mới


0.5


0.25
0.25
0.5

0.5

Câu 2:

Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX, một phong trào khởi nghĩa vũ trang  mới dưới danh nghĩa Cần Vương diễn ra sôi nổi, gây nhiều tổn thất cho địch.

Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy làm sáng tỏ:

         a. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào ?

         b. Đặc điểm chung các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương ?

 

a. Hoàn cảnh :

- Sau Hiệp ước Hácmăng năm 1883 và Patơnốt năm 1884 thực dân Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kì và Trung Kì.

- Phong trào chống Pháp của nhân dân ta tiếp tục phát triển .Dựa vào đó phái chủ chiến trong triều đình do Tôn Thất Thuyêt đứng đầu đã mạnh tay hành động

- Những hành động của phái chủ chiến nhằm chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy chống Pháp giành chủ quyền đất nước => TD Pháp âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến

- Trước sự uy hiếp cuả kẻ thù, phái chủ chiến đứng đầu là Tôn Tất Thuyết quyết định ra tay hành động  trước để giành thế chủ động.

b. Các giai đoạn :

* Giai đoạn 1 : Từ 1885-1888

* Giai đoạn 2 : Từ 1888-1896

- >  Đặc điểm chung:

- Lãnh đạo: gồm các văn thân sĩ phu yêu nước.

- Lực lượng tham gia: chủ yếu là  nông dân, đồng thời có các tộc người thiểu số.

- Mục tiêu chung: đánh Pháp, giành lại độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, lập lại chế độ phong kiến.

- Phạm vi hoạt động: rộng lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, chủ yếu là Trung, Bắc Kì, về sau chuyển về vùng trung du, miền núi.

- Quy mô : Số lượng lớn ( hàng trăm cuộc ), tuy nhiên chưa có sự liên kết chặt chẽ

- Hình thức đấu tranh: khởi nghĩa vũ trang.

- Kết quả: phong trào kéo dài 12 năm, gây cho địch nhiều thiệt hại nhưng cuối cùng đã thất bại.


0.5


0.5
0.5


0.50.250.25

0.25

0.25


0.25


0.25

0.25

0.25

Câu 3

            Trước sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, trong 20 năm đầu thế kỷ XX của phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đã diễn ra quá trình tìm kiếm con đường cứu nước mới. Dựa vào sự hiểu biết của mình, em hãy làm sáng tỏ:

          Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác so với con đường đi của những người đi trước ?

 
  1.   Con đường đi cứu nước của những người đi trước ?

  • Các bậc sĩ phu và văn thân yêu nước chủ yếu là dựa vào các nước để giúp VN chống Pháp

VD : Như Phan Bội Châu sang Nhật để dựa vào Nhật giúp VN chống Pháp, hay học tập những kinh nghiệm cũa Nhật để lãnh đạo đồng bào ta chống Pháp.

VD : Như Phan Châu Trinh là chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách, nhờ Pháp đánh đổ vua và phong kiến hủ bại, tạo điều kiện để giành độc lập.

  1. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

  • Là quá trình khảo sát, lựa chọn

   + Đi đến nhiều nước, tìm hiểu các cuộc cách mạng đã diễn ra trên thế giới

   + Từ đó người rút ra kết luận : CMTS Pháp, CMTS Mĩ là những cuộc cách mạng chưa tới nơi. Người ta đã cách mạng hàng trăm năm rồi mà dân chúng vẫn cực khổ và đang toan tính làm lại cuộc cáh mạng khác.

  + Cuộc CM tới nơi mà NAQ tìm kiếm là cuộc CMGPDT, đồng thời giải phóng người lao động.

- > Vì vậy Người khẳng định VN phải đi theo CM tháng Mười Nga : Con đường CM vô sản.( Đây là con đường cứu nước đúng đắn nhất đối với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác.

0.50.5


0.50.5
0.5


0.5


1.0Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." (Usinxki)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 8 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 8

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Xúc động những bức thư bạn bè tiễn đưa nam sinh mất vì cây đổ

Xúc động những bức thư bạn bè tiễn đưa nam sinh mất vì cây đổ

Bạn bè cùng lớp, cùng trường đã viết những bức thư xúc động gởi N.T.K. - học sinh lớp 6.8 Trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) - không may qua đời trong vụ cây phượng đổ trong sân trường.

Xem chi tiết...