Đề thi và đáp án chính thức môn Tin Học 11 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

13:39 ICT Thứ sáu, 29/05/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN - HD CHẤM CÁC MÔN THI 2015-2016

Đề thi và đáp án chính thức môn Tin Học 11

Thứ năm - 12/05/2016 07:18
Đề thi và đáp án chính thức môn Tin Học 11
Đề thi và đáp án chính thức môn Tin Học 11.

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

               Tổ Hóa – Tin

ĐỀ THI HỌC KỲ II (NH:2015-2016)

 

Môn: Tin Học 11

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang)

Thời gian: 45 Phút

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN


Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về dữ liệu kiểu tệp?

A. Không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện. B. Vẫn giữ nguyên trên RAM khi tắt máy.

C. Sẽ bị mất sau khi thực hiện chương trình. D. Sẽ bị mất sạch khi tắt nguồn.

Câu 2:  Trong chương trình chính, khi gọi một thủ tục các tham số biến phải

A. cùng kiểu, khác số lượng biến. B. khác kiểu, cùng số lượng biến.

C. cùng kiểu, cùng số lượng biến. D. khác kiểu, khác số lượng biến.

Câu 3:  Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Function Min(x,y:real):Real;

Begin

             if x

End;

A. Tính tổng của hai số bất kỳ B. Trả về giá trị lớn nhất trong hai số bất kỳ C. Không trả về giá trị gì D. Trả về giá trị nhỏ nhất trong hai số bất kỳ

Câu 4:  Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.

B. Phần đầu và phần thân nhất thiết phai có, phần khai báo có thể có hoặc không.

C. Phần đầu có thể có hoặc không có cũng được.

D. Phần khai báo có thể có hoặc không có tuỳ thuộc vào từng chương trình cụ thể.

Câu 5:  Cho đoạn chương trình sau:

Var g:text; i:integer;

Begin

Assign(g, ‘D:\OUTPUT.txt’);  

Rewrite(g);

For i:=1 to 15 do  if i mod 3 = 0 then write(g, i);

Close(g);   

End.

Sau khi thực hiện chương trình trên, nội dung của tệp ‘OUTPUT.txt’ gồm những phần tử

A. 3 6 9 12 15 B. 15 12 9 6 C. 1 3 5 7 9 11 13 15 D. 2 4 6 8 10 12 14

Câu 6:  Kiểu dữ liệu tệp được lưu trữ ở

A. bộ nhớ ngoài; B. RAM;

C. bộ nhớ trong; D. CPU;

Câu 7:  Lệnh gọi thủ tục XiTrum(1981,2016); thì 19812016 được gọi là

A. các tham số thực sự. B. các tham biến.

C. các tham trị. D. các tham số hình thức.

Câu 8:  Thủ tục Rewwirte(); có công dụng để

A. đóng biến tệp. B. mở tệp để đọc dữ liệu.

C. gán tên tệp cho biến tệp. D. mở tệp để ghi dữ liệu.

Câu 9:  Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Lời gọi thủ tục nhất thiết phải có tham số thực sự còn lời gọi hàm không nhất thiết phải có tham số thực sự

B. Lời gọi hàm và lời gọi thủ tục có thể có tham số thực sự hoặc không có tham số thực sự tuỳ thuộc vào từng hàm và thủ tục.

C. Lời gọi hàm nhất định phải có tham số thực sự còn lời gọi thủ tục không nhất thiết phải có tham số thực sự

D. Cả lời gọi hàm và lời gọi thủ tục đều phải có tham số thực sự.

Câu 10:  Tệp mà dữ liệu của nó được ghi dưới dạng các kí tự theo mã ASCII được gọi là

A. tệp văn bản. B. tệp truy cập tuần tự.

C. tệp truy cập trực tiếp. D. tệp có cấu trúc.

Câu 11:  Cho các thủ tục sau: (1) CLOSE(F); (2) ASSIGN(F, ’D:\XITRUM.DOC’); (3) REWRITE(F); (4) WRITE(F,A,B,C);

Chọn thứ tự Ghi tệp đúng?

A. (2) (3) (4) (1) B. (4) (1) (3) (2)

C. (1) (2) (3) (4) D. (1) (3) (2) (4)

Câu 12:  Để biết con trỏ tệp đã ở cuối dòng của tệp f hay chưa, ta sử dụng hàm:

A. eof(f) B. eof(f, ‘trai.txt’) C. foe(f) D. eoln(f)

Câu 13:  Để gán một tệp có tên là Flappy_Bird.txt cho biến tệp f, ta phải gõ lệnh

A. Assign(f,’Flappy_Bird.txt’); B. Assign(f,Flappy_Bird.txt);

C. Assign(’D:\Flappy_Bird.txt’,f); D. Assign(’Flappy_Bird.txt’,f);

Câu 14:  Khi muốn viết một chương trình con, không cần trả về giá trị thông qua tên của nó ta nên dùng

A. hàm. B. thủ tục.

C. chương trình con. D. chương trình chính.

Câu 15:  Phát biểu nào sau đây là chính xác khi nói về hàm EOF():

A. Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc dòng

B. Hàm cho giá trị False nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc dòng

C. Hàm cho giá trị False nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc tệp

D. Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc tệp

Câu 16:  Trong Pascal, để khai báo tên biến tệp văn bản ta sử dụng cú pháp?

A. Var : String; B. Var : Text; C. Var : Record; D. Var  : Text;

Câu 17:  Trong Pascal để khai báo ba biến tệp văn bản f1, f2, f3 cần sử dụng cách viết nào sau đây?

A. Var f1 f2 f3:text; B. Var f1,f2,f3:text; C. Var f1; f2;f3:text;           D. Var f1:f2:f3:text;

Câu 18:  Tệp f có dữ liệu  5 9 15 để đọc 3 giá trị trên từ tệp f và ghi các giá trị này vào 3 biến x, y, z ta sử dụng câu lệnh:

A. Read(x, y, z); B. Read(f, x, y, z);

C. Read(‘x’, ‘y’, ‘z’); D. Read(f, ‘x’, ‘y’, ‘z’);

Câu 19:  Cấu trúc chương trình con gồm có

A. phần đầu, phần thân; B. phần đầu, phần khai báo;

C. phần đầu, phần khai báo và phần thân; D. phần khai báo, phần thân;

Câu 20:  Các biến chỉ được dùng trong chương trình con, các chương trình con khác và chương trình chính không sử dụng gọi là

A. tham số thực sự. B. tham số hình thức. C. biến toàn cục. D. biến cục bộ.

Câu 21:  Dòng đầu của Thủ tục có dạng nào trong các dạng sau:

A. Function [()]:;

B. Procedure [()];

C. Procedure [()] : ;

D. Procedure :;

Câu 22:  Giả sử ta có chương trình con khai báo như sau:

Var x,y: Integer;

Procedure Tinh (var a: Integer; b:Integer );

Lời gọi thủ tục nào sau đây là đúng?

A. Tinh(Sqr(3),4) ; B. Tinh(2,x) ; C. Tinh(x,2016) ; D. Tinh(5,10) ;

Câu 23:  Với a, b là 2 số thực, để tính tổng của chúng, ta viết thủ tục với a,b điều là tham trị. Vậy tên phần đầu nào được xây dựng sau đây là đúng?

A. Procedure Tong (a , b : Real):Real; B. Procedure Tong (a , b : Real);

C. Procedure Tong (Var a , b : Real) : Real; D. Procedure Tong (Var a:Real; Var b : Real);

Câu 24:  Cho đoạn chương trình con sau:

Function sochan(var a:integer):boolean;

Begin     

If a mod 2=0 then sochan:=true else sochan:=false;

End;

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chương trình con trên là hàm; B. a là tham biến;

C. Chương trình trên là thủ tục; D. Chương trình con trên trả về giá trị true khi a là số chẵn;

Câu 25:  Cho các chương trình con: Cos(x); Sqr(x); Pos(s1,s2) ; đó là các

A. thủ tục chuẩn. B. chương trình chính. C. thủ tục. D. hàm.

Câu 26:  Kiểu dữ liệu nào của hàm chỉ có thể là

A. Integer; Real, char, array, reacord. B. Record, Byte.

C. Boolean, Word. D. Integer; Real, char, boolean, string.

Câu 27:  Số lượng phần tử của tệp

A. không được lớn hơn 255 ký tự.       B. phải được khai báo trước.

C. không được lớn hơn 210 ký tự.         D. không bị giới hạn mà chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

Câu 28:  Giả sử biến tệp G đã được gán tên là: ‘Quocte_Laodong.Doc’. Dùng thủ tục nào sau đây để mở tệp G để đọc dữ liệu?

A. Reset(G, ‘Quocte_Laodong.Doc’); B. Reset(‘Quocte_Laodong.Doc’,G);

C. Rewrite(G); D. Reset(G);

Câu 29:  Khi con trỏ đang ở vị trí dưới đây, thì hàm EOLN(biến tệp) cho kết quả là  

A. False B. True C. Error D. NULL

Câu 30:  Lệnh gán giá trị cho tên hàm nào sau đây đúng?

A. =;

B. :=;

C. :;

D. =;

Câu 31:  Điều nào sau đây là sai  khi nói về thủ tục?

A. Thủ tục là chương trình con;

B. Một thủ tục có thể được sử dụng nhiều lần trong chương trình;

C. Thủ tục luôn luôn trả về một giá trị cụ thể;

D. Thủ tục là được khai báo bằng từ khóa Procedure ;

Câu 32:  Điều nào sau đây là lợi ích của việc sử dụng chương trình con?

A. Giúp chương trình chạy và không bị mắc lỗi

B. Giúp máy tính sẽ chạy nhanh hơn

C. Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại một số dãy lệnh nào đó

D. Tránh đi việc viết sai câu lệnh

Câu 33:  Khi tiến hành mở tệp (bằng thủ tục Rewrite()) để ghi dữ liệu, nếu tìm thấy tệp thì

A. dữ liệu mới sẽ được ghi vào trước nội dung cũ.

B. dữ liệu mới sẽ được ghi vào sau nội dung cũ.

C. nội dung cũ sẽ bị xóa để chuẩn bị ghi dữ liệu mới.

D. báo lỗi vì không thực hiện được.

Câu 34:  Giả sử ta có hàm Min(X,Y)  để tìm số nhỏ hơn trong hai số X và Y. Cần sử dụng hàm Min trên như thế nào để tìm được số nhỏ nhất trong ba số 19, 5, 1890 ?

A. Min(19,Max(5,1980)); B. Min(19,5,1975);

C. Min(19, Min(5,1980)); D. Min(Max(19,5),1980);

Câu 35:  Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z đều là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục sau thì khai báo nào sau đây là đúng?

A. Procedure Descendants_Of_The_Sun (x: Byte; y: Byte; z: Byte);

B. Procedure Descendants_Of_The_Sun (x: Byte; Var y: Byte; z: Byte);

C. Procedure Descendants_Of_The_Sun (x: Byte; Var y, z: Byte);

D. Procedure Descendants_Of_The_Sun (var y: Byte; x: Byte; Var z: Byte);

Xét chương trình sau, để trả lời các câu hỏi từ câu 36 đến câu 40.

Program Dekiemtrahocky2;

Var a, b: Integer;

Procedure ThiHk2( x: Integer; Var y: Integer);

  Var Temp: Integer;

  Begin

           Temp:=x; x:=y; y:=Temp;  x:=x + 2016;

  End;

BEGIN

     a:=19; b:=5;     ThiHk2(a, b);

     Write(a:4, b:4);  {Xuat ra man hinh}

Readln

END.

Câu 36: Kết quả khi in lên màn hình là

A. 19    19 B. 5      5 C. 5     2021       D.  2021    19

Câu 37: Trong chương trình trên biến cục bộ là

A. Temp, x, y B. Temp C. a,b D. x, y

Câu 38: Trong chương trình trên biến toàn cục là

A. Temp, x, y B. Temp C. a,b D. x, y

Câu 39: Trong chương trình trên

A. x là tham trị, y là tham biến; B. x,y đều là tham biến;

C. x là tham biến, y là tham trị; D. x,y đều là tham trị;

Câu 40: Trong chương trình trên tham số thực sự là

A. x và y; B. a và b;

C. y và temp; D. a và temp ;


----HẾT----

(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

Đáp án : Mã đề 307

            1. A                 2. C                 3. D                 4. C                 5. A                 6. A                 7. A                 8. D                 9. B                 10. A               11. A               12. D               13. A               14. B               15. D               16. D               17. B               18. B               19. C               20. D               21. B               22. C               23. B               24. C               25. D               26. D               27. D               28. D               29. B               30. B               31. C               32. C               33. C               34. C               35. C  
    36. A             37. B                 38. C             39.A                 40. B

 

Tác giả bài viết: Admin

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Trọng thầy mới được làm thầy. Ngạn ngữ Trung Quốc.

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 8 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 8

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10