Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2017 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

06:43 ICT Thứ tư, 08/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2017

Thứ sáu - 10/03/2017 17:22
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2017
Nhà trường thông báo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2017.

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

TỔ TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA-  LẦN 1

NĂM HỌC: 2016-2017

MÔN : TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)


Họ và tên : ………………………………………Lớp : ……….


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề thi 209

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất :

Câu 1: .Khi đó:

A. a.b = 64 B. a + b = 12 C. –a – b = 4 D.  a.b =46

Câu 2: Din tích hình phng gii hn bi hai đường cong là:

A. B. C. 13 D.

Câu 3: bng:

A. B. C. D.

Câu 4: bng:

A. B.

C. D.

Câu 5: là:

A. B. C. D.

Câu 6: Cho . Trong các khng đnh sau đây, khng đnh nào đúng:

A. B.

C. D.

Câu 7: Đt x=3asint vi thì I = vi a > 0 tr thành:

A. B. C. D.

Câu 8: Cho hình phng  (S) gii hn bi Ox và . Th tích khi tròn xoay khi quay (S) quanh trc Ox là:

A. B. C. D.Câu 9: là:

A. B. C. D.

Câu 10: bng:

A. B. C. D.

Câu 11: Tích phân: (vi là mt phân s ti gin).Chn điu kin sai:

A. a - b > 0 B. a - b = 98 C. a + b > 0 D. a –b < 0

Câu 12: là:

A. B. - C. D.

Câu 13: bng:

A. B.

C. D.

Câu 14: Vi giá tr nào ca b thì  tích phân :

A. B. C. D.

Câu 15: Din tích hình phng gii hn bi (C) và tiếp tuyến của (C) ti đim A(2;11) là

A. 108(đvdt) B. 360(đvdt) C. 24(đvdt) D.  1080(đvdt)

Câu 16: Hình phng gii hn bi đường cong  y = x2 + 1 và tiếp tuyến ca đường cong ti đim M(1;2) và x = 0 khi quay quanh trc Ox to ra khi tròn xoay có th tích là:

A. B. C.   D.

Câu 17: Din tích hình phng gii hn bi (C) ,  x = 2, trục Ox và trc Oy là:

A. 4 B. 10 C. 3 D. 8

Câu 18: bng:

A. B. C. D. -

Câu 19: bng:

A. B.

C. D.Câu 20: là:

A. B. C. D.

Câu 21: bng:

A. B.

C. D.

Câu 22: bng:

A. B. 3 C. 2 D.

Câu 23: là:

A. B. C. D.

Câu 24: Hãy tìm giá tr ca tham s m biết A =:

A. B. C. D.

Câu 25: bng:

A. B. C. D.

Câu 26:  Cho hai mặt phẳng (P) : mx - y + 3z + 6 = 0 và (Q) : 2x - 4my + z + 7 = 0 . Điều kiện để là :

A. m = 2 B. m = -2 C. D.

Câu 27: Cho điểm I(-1 ; 5; 6), mặt phẳng (P): x - 7y + 3z - 10 = 0. Mặt cầu tâm I và tiếp xúc với (P) có phương trình là :

A. (x - 1)2 + (y + 5)2 + (z + 6)2 = B. (x + 1)2 + (y - 5)2 + (z - 6)2 =

C. (x - 1)2 + (y + 5)2 + (z + 6)2 = D. (x + 1)2 + (y - 5)2 + (z - 6)2 =

Câu 28: Cho

A. 1800 B. 600 C. 900 D. 00

Câu 29: Cho M(3 ; 1; 0), N(-2 ; 2; 5). Độ dài đoạn thẳng MN là :

A. B. 5 C. D.

Câu 30: Mặt cầu (S) : (x - 5)2 + (y + 1)2 + z2 = 49 có :

A. Tâm I(-5 ; 1; 0), bán kính R = 49 B. Tâm I(-5 ; 1; 0), bán kính R = 7

C. Tâm I(5 ; -1; 0), bán kính R = 49 D. Tâm I(5 ; -1; 0), bán kính R = 7

Câu 31: Cho M(0 ; -3; 2), N(4; 1; 0), K(0 ; 0; 3). Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với NK  có phương trình tổng quát là :

A. 6x + y - 3z + 9 = 0 B. 4x + y - 3z - 9 = 0

C. 6x + y - 3z + 9 = 0 D. 4x + y - 3z + 9 = 0


Câu 32: Mặt phẳng (P) : 5x - 7y + 6z - 1 = 0 có vectơ pháp tuyến là :

A. B. C. D.

Câu 33: Mặt cầu (S)  có tâm I thuộc mặt phẳng (Oxy), đi qua hai điểm M(1 ; -2; 4) và

N(-3 ; -5; 3). Xác định tâm I của (S) :

A. I(1; 0 ; 5) B. I(-1 ; 5; 0) C. I(0 ; 5 ; 1) D. I(1; -5; 0)

Câu 34: Cho mặt phẳng (P) : 2x - y + 6 = 0. Mặt phẳng đi qua điểm M(-5 ; 1; 2) và song song với (P) có phương trình :

A. 2x - y + 6z = 0 B. 2x - y - 11 = 0 C. 2x - y + 11 = 0 D. 2x - y + 6z + 11 = 0

Câu 35: Cho 3 điểm A(1 ; 8; 2), B(5; 0; -1), C(0 ; 0 ; 7) phân biệt không thẳng hàng. Mặt phẳng (ABC) có phương trình :

A. 6x + 7y + 40z + 280 = 0 B. 6x + 7y + 40z - 280 = 0  

C. 64x + 17y + 40z - 280 = 0 D. 64x + 17y + 40z + 280 = 0

Câu 36: Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A(2; 0; -1) có vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là :

A. -4x + 3z + 11 = 0 B. -4x - 5y + 3z + 11 = 0

C. 2x - z + 8 = 0 D. 2x + 5y - z + 8 = 0

Câu 37: Cho

A. 11 B. -11 C. -22 D. 22

Câu 38: Mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Oy, đi qua hai điểm A(0 ; 4; -3) và B(3; 3; 1) có phương trình là :

A. x2 + (y - 3)2 + z2 = 10 B. x2 + (y - 3)2 + z2 = 100

C. x2 + (y - 3)2 + z2 = D. x2 + (y + 3)2 + z2 = 10

Câu 39: Mặt cầu tâm I(2; 0 ; -3) bán kính R = có phương trình :

A. (x + 2)2 + y2 + (z - 3)3 = B. (x - 2)2 + y2 + (z + 3)3 =

C. (x - 2)2 + y2 + (z + 3)3 = 12 D. (x + 2)2 + y2 + (z - 3)3 = 12

Câu 40: Cho C(7 ; 8 ; 1), D(3 ; 0 ; -5). Trung điểm của đoạn thẳng CD là :

A. M(5 ; 4 ; -2) B. M(-5 ; -4; 2) C. M(4 ; -8 ; -6) D. M(10 ; 8 ; -4)

Câu 41: Cho

A. (3; 2; 2) B. (2; -4; 1) C. 3 D. (2 ; -2; -1)

Câu 42: Cho 4 điểm A(1; 2; -1), B(0 ; 1; 0), C(-1 ; 1; 2), D(2; 0; 3). Mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, D có phương trình là :

A. x2 + y2 + z2 + 3x + 6y - 4z + 5 = 0   B. x2 + y2 + z2 - 3x - 6y + 4z + 5 = 0

C. x2 + y2 + z2 - 3x - 6y - 4z - 5 = 0 D. x2 + y2 + z2 - 3x - 6y - 4z + 5 = 0

Câu 43:  Cho A(-2; 0 ; 5), B(4; 1; 7). Tọa độ của là :

A. (6 ; -1 ; -2) B.(2 ; 1; 12) C. (-6 ; -1 ; -2) D. (6 ; 1; 2)

Câu 44: Cho mặt cầu (S) : (x - 3)2 + (y - 1)2 + (z + 2)2 = 49

và mặt phẳng   : 2x - 5y + z - 8 = 0 . Mặt phẳng cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính là :

A. r = B. r = 7 C. r = D. r =

 Câu 45:  Cho tam giác ABC có A(0 ; 1; -3), B(2; 0; 6), C(-4 ; -1; 7).

Trọng tâm tam giác ABC là :

A. B. G(-2 ; 0 ; 10) C. D.

Câu 46: Cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 - 2x + 8y + 6z - 2 = 0. Chọn mệnh đề đúng :

A. (S) có tâm I(1; -4 ; -3) bán kính R = B. (S) có tâm I(1; -4 ; -3) bán kính R = 28

C. (S) có tâm I(1; -4 ; -3) bán kính R = 26 D. (S) có tâm I(-1; 4 ; 3) bán kính R =

Câu 47: Cho mặt phẳng (P) : 5x - 7y + 3mz - 1 = 0 và mặt phẳng (Q) : -10x + 14y + 9z + 5 = 0. Tìm m để (P) // (Q)?

A. B. m = C. D. m = -3

Câu 48:  Mặt cầu tâm I(1 ; -4; 5) đi qua điểm M(1 ; 2; -3) có phương trình :

A. (x - 1)2 + (y + 4)2 + (z - 5)2 = 100 B. (x + 1)2 + (y - 4)2 + (z + 5)2 = 100

C. (x - 1)2 + (y + 4)2 + (z - 5)2 = 10 D. (x - 1)2 + (y - 2)2 + (z + 3)2 = 100

Câu 49:  Cho A(7 ; 0 ; -6), B(3; -2; 0). Mặt cầu đường kính AB có phương trình là :

A. (x + 5)2 + (y - 1)2 + (z - 3)2 = B. (x + 5)2 + (y - 1)2 + (z - 3)2 = 14

C. (x - 5)2 + (y + 1)2 + (z + 3)2 = 14 D. (x - 5)2 + (y + 1)2 + (z + 3)2 =

Câu 50: Cho . Chọn mệnh đề sai:

A. B. C. D.

-----------------------------------------------

---------------------------------------------------------- HẾT ----------Đáp án
 SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA – LẦN 1
MÔN TOÁN 12
 
Câu 209 345 567 310
1 A B C B
2 B A B D
3 D A A C
4 B D B C
5 D C A C
6 B C D D
7 C B C C
8 B A C D
9 D A D A
10 B C C B
11 D D C D
12 D B B B
13 C A B B
14 C C B A
15 A C A A
16 A D B B
17 B B A B
18 A D D C
19 D A D D
20 C D C C
21 C B D D
22 A B D B
23 C D A A
24 A B A A
25 B C C A
26 D D D A
27 D C A A
28 C B B A
29 A A B D
30 Đ A D C
31 D C A B
32 A B B A
33 D C C B
34 C C A A
35 C D C D
36 A A D A
37 C A Đ C
38 A B C C
39 C D B A
40 A B A B
41 A B D C
42 D B A B
43 Đ D Â D
44 C C B D
45 D B C A
46 A D C Â
47 B C D A
48 A D A D
49 C A C C
50 D B D D
 
 

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: nhà trường, thông báo, quốc gia
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Con trai không dạy, lớn lên thành người ngu ngốc, ương gàn; con gái không dạy lớn lên thành người lố lăng, thô bỉ. (THÁI CÔNG)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 15h ngày 5/7 đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do.

Xem chi tiết...