Đề thi và đáp án môn Hóa 11 - Học kỳ 1 (2016-2017) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

05:33 ICT Thứ tư, 08/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017

Đề thi và đáp án môn Hóa 11 - Học kỳ 1 (2016-2017)

Thứ hai - 19/12/2016 16:29
Đề thi và đáp án môn Hóa 11 - Học kỳ 1 (2016-2017)
Đề thi và đáp án môn Hóa 11 - Học kỳ 1 (2016-2017)

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 60  phút;

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi 134

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)

Khoanh tròn đáp án đúng cho từng câu hỏi

Câu 1: Chọn phát biểu đúng.

A. silic có tính oxi hóa mạnh hơn cacbon. B. Cacbon có tính oxi hóa mạnh hơn silic.

C. silic có tính khử yếu hơn cacbon. D. silic và cacbon có tính oxi hóa bằng nhau.

Câu 2: Chất có thể dùng làm khô khí NH3

A. P2O5 B. CuSO4 khan C. H2SO4 đặc D. CaO

Câu 3: Cho các hợp chất: CaC2, CO2, HCHO, CH3COOH, C2H5OH, NaCN, CaCO3. Số hợp chất hữu cơ trong số các hợp chất đã cho là:

A. 1.                                    B. 2.                                    C. 4.                                D. 3.

Câu 4: Trong các chất sau chất nào được gọi là hidrocacbon?

A. CH4. B. C2H6O. C. CH3Cl. D. C12H22O11.

Câu 5: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau ?

A. C2H5OH, CH3OCH3. B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH. D. C4H10, C6H6.

Câu 6: Khi đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi không khí thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O, N2. Điều đó chứng tỏ phân tử chất X

A. chắc chắn phải có các nguyên tố C, H, O, N.

B. chắc chắn phải có các nguyên tố C, H, N có thể có các nguyên tố O.

C. chỉ có các nguyên tố C, H. D. chắc chắn phải có các nguyên tố C, O, N.

Câu 7: Thuốc nổ đen là hỗn hợp

A. KNO3, C va S B. KNO3 va S C. KClO3, C va S D. KClO3 va S

Câu 8: Sự điện li là quá trình

A. hòa tan các chất vào nước. B. phân li ra ion của các chất trong nước.

C. phân li thành các phân tử hòa tan. D. phân li của axit trong nước.

Câu 9: Điều khẳng định đúng

A. dung dịch có môi trường bazo thì pH > 7. B. dung dịch có môi trường trung tính thì pH < 7.

C. dung dịch có môi trường axit thì pH = 7. D. dung dịch có môi trường trung tính thì pH >7.

Câu 10: Trong các chất sau, chất có độ cứng lớn nhất là

A. silic. B. kim cương. C. than chì. D. thạch anh.

Câu 11: Chất được dùng để chữa bệnh đau dạ day là

A. CO. B. CO2 tinh thể. C. SiO2. D. NaHCO3.

Câu 12: Những ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Na+, Ca2+, HSO4-, CO32- B. Na+, Mg2+, OH-, NO3-

C. Na+, Ba2+, OH-, Cl- D. Ag+, H+, Cl-, SO42-

Câu 13: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xẩy ra khi

A. các chất phản ứng phải là chất điện li mạnh.

B. một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau  làm giảm nồng độ ion của chúng.

C. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan. D. phản ứng phải là thuận nghịch.

Câu 14: Khí N2  tương đối trơ ơ nhiệt độ thường là do

A. Phân tử nito có liên kết ba bền vững. B. Nito có bán kính nguyên tử nhỏ.

C. Nito có độ âm điện lớn. D. Phân tư nito phân cực.

Câu 15: Cấu hình electron của nguyên tử photpho(Z=15) là

A. 1s22s22p63s23p5. B. 1s22s22p3. C. 1s22s22p63s23p3. D. 1s22s22p63s23p2.

Câu 16: Các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là

A. đồng phân. B. đồng vị. C. đồng đẳng. D. đồng khối.

Câu 17: Chất được dùng để khắc chữ lên thủy tinh là

A. dung dịch H2SO4. B. dung dịch HNO3. C. dung dịch HCl. D. dung dịch HF.

Câu 18: Phản ứng nito thể hiện tính khử là

A. N2   +   6Li   → 2Li3N B. N2 + 2Al   →  2AlN.

C. N2   +  O2      →  2NO. D. N2  +  3H2    →  2NH3.

Câu 19: Trong phản ứng sau: HNO3     +    C   →   CO2    +  NO2     +   H2O. Cacbon là

A. chất bị khử. B. chất oxi hóa. C. chất khử. D. chất nhận electon.

Câu 20: Công thức phân tử của phân ure là

A. (NH4)2CO3 B. NH2CO C. (NH2)2CO3 D. (NH2)2CO

Phần II: Tự luận ( 5,0 điểm)

Câu 1: ( 1,5 điểm) Viết các phương trình phản ứng hóa học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau( ghi rõ điều kiện nếu có)

Câu 2: ( 1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau, viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết: HNO3, NaNO3, Ba(OH)2, Na2SO4

Câu 3: ( 1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 11,6 gam một chất hữu cơ A thu được 13,44 lít CO2(đktc) và 10,8gam H2O. Tỉ khối hơi A so với oxi là 1,8125. Lập công thức phân tử của A.

Câu 4. ( 1,0 điểm) Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,0 lít dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp khí A gồm NO và N2 có tỉ khối đối với hiđro là 14,75. Tính thể tích mỗi khí sinh ra (đktc)?


Cho biết: O =16; H=1;C=12; N=14; Al= 27

Hết!


Bài làm.
 

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

Tổ: Hóa - Tin

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 60  phút;


 

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)

Mã đề

Câu

Đáp án

Mã đề

Câu

Đáp án

Mã đề

Câu

Đáp án

Mã đề

Câu

Đáp án

134

1

B

210

1

A

357

1

A

485

1

B

134

2

D

210

2

D

357

2

A

485

2

D

134

3

D

210

3

D

357

3

C

485

3

C

134

4

A

210

4

C

357

4

A

485

4

D

134

5

A

210

5

A

357

5

C

485

5

B

134

6

B

210

6

A

357

6

B

485

6

B

134

7

A

210

7

B

357

7

C

485

7

D

134

8

B

210

8

C

357

8

D

485

8

B

134

9

A

210

9

B

357

9

D

485

9

A

134

10

B

210

10

C

357

10

B

485

10

C

134

11

D

210

11

C

357

11

C

485

11

B

134

12

C

210

12

B

357

12

A

485

12

A

134

13

B

210

13

D

357

13

A

485

13

D

134

14

A

210

14

A

357

14

D

485

14

A

134

15

C

210

15

C

357

15

D

485

15

C

134

16

C

210

16

D

357

16

D

485

16

D

134

17

D

210

17

D

357

17

B

485

17

A

134

18

C

210

18

B

357

18

B

485

18

C

134

19

C

210

19

B

357

19

C

485

19

C

134

20

D

210

20

A

357

20

B

485

20

A

 

Phần II: Tự luận ( 5,0 điểm)

Câu 1: ( 1,5 điểm) Viết các phương trình phản ứng hóa học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau( ghi rõ điều kiện nếu có)

Viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng     0,25 điểm/ phản ứng

Câu 2: ( 1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau, viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết: HNO3, NaNO3, Ba(OH)2, Na2SO4

Nhận biết 1 chất 0,25 điểm.

Viết và cân bằng đúng  phương trình phản ứng     0,5 điểm/ phản ứng

Câu 3: ( 1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 11,6 gam một chất hữu cơ A thu được 13,44 lít CO2(đktc) và 10,8gam H2O. Tỉ khối hơi A so với oxi là 1,8125. Lập công thức phân tử của A.

Tính số mol 0,25 điểm/chất

Lập CTPT 0,25 điểm.

Câu 4. ( 1,0 điểm) Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,0 lít dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp khí A gồm NO và N2 có tỉ khối đối với hiđro là 14,75. Tính thể tích mỗi khí sinh ra (đktc)?

Tính số mol nhôm 0,25 điểm.

Viết phương trình, cân bằng hoặc các quá trình oxi hóa, khử 0,25 điểm.

Tính số mol khí và thể tích khí 0,25 điểm/khí

 

Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: học kỳ
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Con trai không dạy, lớn lên thành người ngu ngốc, ương gàn; con gái không dạy lớn lên thành người lố lăng, thô bỉ. (THÁI CÔNG)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 15h ngày 5/7 đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do.

Xem chi tiết...