Đề thi và đáp án môn Tin Học 10(Học kỳ 2) Năm học 2016-2017 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

01:25 ICT Chủ nhật, 28/02/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017

Đề thi và đáp án môn Tin Học 10(Học kỳ 2) Năm học 2016-2017

Thứ năm - 11/05/2017 18:26
Đề thi và đáp án môn Tin Học 10(Học kỳ 2) Năm học 2016-2017
Đề thi và đáp án môn Tin 11(Học kỳ 2) Năm học 2016-2017.

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT( Đề có 4 trang )

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN TIN HỌC 11
 

Thời gian làm bài : 45 Phút

Câu 1:  Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

A. Procedure  B. Program C. Var D. Function

Câu 2: Trong Pascal, để khai báo tên biến tệp văn bản ta sử dụng cú pháp?

A. Var <tên tệp > : Text;      B. Var <tên biến tệp> : Record;

C. Var <tên biến tệp> : String; D. Var <tên biến tệp> : Text;

Câu 3:  Để phân biệt giữa tham biến và tham trị trong NNLT Pascal, trước tham biến người ta dùng từ khóa

A. Type B. Function C. Var D. Const

Câu 4:  Các biến chỉ được dùng trong chương trình con, các chương trình con khác và chương trình chính không sử dụng gọi là

A. tham số thực sự. B. biến toàn cục.

C. tham số hình thức. D. biến cục bộ.

Câu 5:  Muốn khai báo x là tham số trị và y, z đều là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục sau thì khai báo nào sau đây là đúng?

A. Procedure Giaiphongmiennam(x: Byte; y: Byte; z: Byte);

B. Procedure Giaiphongmiennam(var y: Byte; x: Byte; Var z: Byte);

C. Procedure Giaiphongmiennam(x: Byte; Var y: Byte; z: Byte);

D. Procedure Giaiphongmiennam(x: Byte; Var y, z: Byte);

Câu 6:  Số lượng phần tử của tệp

A. không bị giới hạn mà chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

B. phải được khai báo trước.

C. không được lớn hơn 2100 ký tự.

D. không được lớn hơn 255 ký tự.

Câu 7:  Cho các chương trình con: Cos(x); Sqr(x); Pos(s1,s2) ; đó là các

A. thủ tục chuẩn. B. chương trình chính.

C. thủ tục. D. hàm.

Câu 8:  Kiểu dữ liệu tệp được lưu trữ ở

A. Cache; B. Đĩa cứng; C. RAM; D. CPU;

Câu 9: Khi con trỏ đang ở vị trí ở hình dưới đây của tệp f, thì hàm EOLN(f) cho kết quả là

.

A. Error B. NULL C. False D. True

Câu 10:  Cho đoạn chương trình con sau:

Function sochan(var a:integer):boolean;

Begin     

If a mod 2=0 then sochan:=true else sochan:=false;

End;

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chương trình con trên là hàm;

B. Chương trình trên là thủ tục;

C. a là tham biến;

D. Chương trình con trên trả về giá trị true khi a là số chẵn;

Câu 11:  Lệnh gán giá trị cho tên hàm nào sau đây đúng?

A.  <biểu thức>:=Tên hàm; B.  Tên hàm:=<biểu thức>;

C.  Tên hàm=<biểu thức>; D.  Tên hàm=:<biểu thức>;

Câu 12: Để hoàn thành việc ghi dữ liệu vào tệp f, ta cần phải có câu lệnh đóng tệp. Vậy để đóng tệp f ta viết

A.  Close(f); B.  Exit(f); C.  Stop(f); D.  Rewrite(f);

Câu 13:  Cho các thủ tục sau: (1) CLOSE(F); (2) ASSIGN(F, ’D:\XITRUM.DOC’); (3) REWRITE(F); (4) WRITE(F,A,B,C); Chọn thứ tự Ghi tệp đúng?

A.  (1) (3) (2) (4) B.  (4) (1) (3) (2)

C.  (1) (2) (3) (4) D.  (2) (3) (4) (1)

Câu 14: Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp có dạng:

A. Readln(<danh sách kết quả>, <biến tệp>);

B. Wirte(<danh sách kết quả>, <biến tệp>);

C. Read(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

D. Wirte(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

Câu 15:  Cấu trúc chương trình con gồm có

A. phần đầu, phần khai báo;

B. phần khai báo, phần thân;

C. phần đầu, phần khai báo và phần thân;

D. phần đầu, phần thân;

Câu 16: Thủ tục Reset(<biến tệp>); có công dụng để

A. đóng biến tệp. B. gán tên tệp cho biến tệp.

C. mở tệp để đọc dữ liệu. D. mở tệp để ghi dữ liệu.

Câu 17: Trong Pascal để khai báo ba biến tệp văn bản g1, g2, g3 cần sử dụng cách viết nào sau đây?

A. Var g1;g2;g3:Text; B. Var g1:=g2:=g3:=Text;

C. Var g1:g2:g3:Text; D. Var g1,g2,g3:Text;

Câu 18:  Phát biểu nào sau đây là chính xác khi nói về hàm EOF(<biến tệp>):

A. Hàm cho giá trị False nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc tệp

B. Hàm cho giá trị False nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc dòng

C. Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc dòng

D. Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc tệp

Câu 19:  Lệnh gọi thủ tục XiTrum(1981,2017); thì 19812017 được gọi là

A. các tham số thực sự. B. các tham trị.

C. các tham biến. D. các tham số hình thức.

Câu 20:  Cho đoạn chương trình sau:

Var g:text; i:integer;

Begin

Assign(g, ‘D:\BAOLOC.txt’);  

Rewrite(g);

For i:=1 to 15 do  if i mod 3 = 0 then write(g, i);

Close(g);  

End.

Sau khi thực hiện chương trình trên, nội dung của tệp ‘BAOLOC.txt’ gồm những phần tử

A. 15 12 9 6 B. 1 3 5 7 9 11 13 15

C. 2 4 6 8 10 12 14 D. 3 6 9 12 15

Câu 21:  Để gắn tên tệp cho biến tệp ta sử dụng câu lệnh

A.  <tên biến tệp>:=<tên tệp>;                           

B.  Assign(<tên  tệp>,<biến tệp>);

C.  Assign(<biến tệp>,<tên tệp>); 

D.  <tên tệp>:=<tên biến tệp>;

Câu 22:  Khi muốn viết một chương trình con, không cần trả về giá trị thông qua tên của nó ta nên dùng

A. hàm. B. chương trình con.

C. chương trình chính. D. thủ tục.

Câu 23: Tệp mà dữ liệu của nó được ghi dưới dạng các kí tự theo mã ASCII được gọi là

A. tệp truy cập trực tiếp. B. tệp văn bản.

C. tệp có cấu trúc. D. tệp truy cập tuần tự.

Câu 24:  Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?

A.  Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên

B.  Phần khai báo có thể có hoặc không có tuỳ thuộc vào từng chương trình cụ thể.

C.  Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.

D.  Phân đầu có thể có hoặc không có cũng được.

Câu 25:  Phân loại tệp theo cách truy cập thì tệp văn bản có hai loại là

A.  Tệp truy cập trực tiếp và tệp truy cập gián tiếp;

B.  Tệp truy cập ngẫu nhiên và tệp truy cập tuần tự

C.  Tệp truy cập trực tiếp và tệp truy cập ngẫu nhiên;

D.  Tệp truy cập tuần tự và tệp truy cập trực tiếp;

Câu 26:  Giả sử biến tệp G đã được gán tên là: ‘Baoloc_Lamdong.Doc’. Dùng thủ tục nào sau đây để mở tệp G để ghi dữ liệu vào tệp?

A. Reset(‘Baoloc_Lamdong.Doc’,G); B. Rewrite(G);

C. Reset(G); D. Reset(G, ‘Baoloc_Lamdong.Doc’);

Câu 27: Cho các chương trình con: Clrcsr; Rewrite(biến tệp); Write/Writeln; Read/Readln;  đó là các

A. Hàm. B. Hàm chuẩn.

C. Thủ tục. D. Chương trình chính.

Câu 28: Khi tiến hành mở tệp (bằng thủ tục Rewrite(<biến tệp>)) để ghi dữ liệu, nếu tìm thấy tệp thì

A. dữ liệu mới sẽ được ghi vào sau nội dung cũ.

B. dữ liệu mới sẽ được ghi vào trước nội dung cũ.

C. báo lỗi vì không thực hiện được.

D. nội dung cũ sẽ bị xóa để chuẩn bị ghi dữ liệu mới.

Câu 29:  Điều nào sau đây là lợi ích của việc sử dụng chương trình con?

A. Giúp chương trình chạy và không bị mắc lỗi

B. Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại một số dãy lệnh nào đó

C. Tránh đi việc viết sai câu lệnh và sửa sai cho chương trình

D. Giúp máy tính sẽ chạy nhanh hơn

Câu 30: Điều nào sau đây là đúng khi nói về dữ liệu kiểu tệp?

A. Không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện.

B. Sẽ bị mất sau khi thực hiện chương trình.

C. Sẽ bị mất sạch khi tắt nguồn.

D. Vẫn giữ nguyên trên RAM khi tắt máy.

Câu 31:  Điều nào sau đây là sai  khi nói về thủ tục?

A. Thủ tục là chương trình con;

B. Thủ tục là được khai báo bằng từ khóa Procedure ;

C. Một thủ tục có thể được sử dụng nhiều lần trong chương trình;

D. Thủ tục luôn luôn trả về một giá trị cụ thể;

Câu 32:  Dòng đầu của Thủ tục có dạng nào trong các dạng sau:

A. Function <Tên thủ tục> [(<Danh sách tham số>)]:<Kiểu dữ liệu>;

B. Procedure <Tên thủ tục> [(<Danh sách tham số>)] : <Kiểu dữ liệu>;

C. Procedure <Tên thủ tục>:<Kiểu dữ liệu>;

D. Procedure <Tên thủ tục> [(<Danh sách tham số>)];

Câu 33:  Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Function Multiplication(var x,y:integer): Interger ;

Begin  

Multiplication:=x*y ;

End;

A. Tính tổng của hai số bất kỳ; B. Tính tích của hai số bất kỳ;

C. Không trả về giá trị gì; D. Tính trung bình nhân của hai số;

Câu 34:  Giả sử ta có hàm Min(X,Y)  để tìm số nhỏ hơn trong hai số X và Y. Cần sử dụng hàm Min trên như thế nào để tìm được số nhỏ nhất trong ba số 30, 4, 1975 ?

A. Min(30, Min(4,1975)); B. Min(30,4,1975);

C. Min(30,Max(4,1975)); D. Min(Max(30,4),1975);

Câu 35:  Hai thao tác cơ bản với tệp đó là:

A. Đóng và xóa tệp B. Đọc và xóa tệp C. Xóa và ghi tệp D. Đọc và ghi tệp

Câu 36: Để gán một tệp có tên là Baoloc.txt cho biến tệp f, ta phải gõ lệnh

A. Assign(’D:\Baoloc.txt’,f); B. Assign(f,Baoloc.txt);

C. Assign(’Baoloc.txt’,f); D. Assign(f,’Baoloc.txt’);

Xét chương trình sau, để trả lời các câu hỏi từ câu 37 đến câu 40.

Program Kiemtrahocky2;

Var a, b: Integer;

Procedure ThiHk2( x: Integer; Var y: Integer);

  Var Temp: Integer;

  Begin

           Temp:=x; x:=y; y:=Temp;  x:=x + 2017;

  End;

BEGIN

     a:=19; b:=5;     ThiHk2(a, b);

     Write(a:4, b:4);  {Xuat ra man hinh}

Readln

END.

Câu 37: Kết quả khi in lên màn hình là

A. 19    19 B. 5      5 C. 5     2022      D.  2022    19

Câu 38: Trong chương trình trên biến cục bộ là

A. Temp, x, y B. Temp C. a,b D. x, y

Câu 39: Trong chương trình trên biến toàn cục là

A. Temp, x, y B. Temp C. a,b D. x, y

Câu 40: Trong chương trình trên

A. x là tham trị, y là tham biến; B. x,y đều là tham biến;

C. x là tham biến, y là tham trị; D. x,y đều là tham trị;


------ HẾT -----


 
SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
 
 
(Đáp án chính thức)
 ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HOC 11 – 11
Thời gian làm bài : 45 Phút
 
                                                                                                                                            
Phần đáp án câu trắc nghiệm:
519 518 520 517
1 C B B D
2 C C A D
3 B B C C
4 C C D D
5 B A A D
6 B D C A
7 A B A D
8 C A A B
9 B C B D
10 D D C B
11 C A B B
12 B C D A
13 B B C D
14 B B B D
15 C C A C
16 A D B C
17 C A B D
18 D B D D
19 B B A A
20 B C A D
21 C B D C
22 B B A D
23 C A B B
24 C D A D
25 C C B D
26 A B C B
27 C D B C
28 B D B D
29 A C D B
30 D B B A
31 C B D D
32 D B B D
33 B C A B
34 D A D A
35 A B A D
36 C B C D
37 A A A A
38 B B B B
39 C C C C
40 A A A A
 

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: năm học
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng ." - ( William A. Warrd)

TIN ĐÃ ĐƯA

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL BTTH5

TẢI VỀ

tải về

tải về