Đề thi và đáp án môn Toán 10, Học kỳ 1 (2017-2018) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

14:59 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ 1(2017-2018)

Đề thi và đáp án môn Toán 10, Học kỳ 1 (2017-2018)

Thứ bảy - 23/12/2017 00:07
Đề thi và đáp án môn Toán 10, Học kỳ 1 (2017-2018)
Đề thi và đáp án môn Toán học 10 - Học kỳ 1 (2017-2018). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau

Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( với ) là :

A. B.

C. D.

Câu 2. Cho A(7 ; 3), B(5; 1), C(2 ; 2m). Tìm m để tam giác ABC vuông tại B

A. m = 2 B. m = -2 C. m = -3 D. m = 3

Câu 3. Parabol  (P) y = x2 - 2x + 1 có đỉnh là :

A. I(-1 ; -4) B. I(-1 ; 4) C. I(1 ; 2) D. I(1 ; 0)

Câu 4. Trục đối xứng của parabol y = -2x2 + 10x - 1 là :

A. x = -5 B. C. x = 5 D.

Câu 5. Cho tam giác ABC có A(0 ; 1), B(-3; 1), C(6; 4). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ :

A. B. C. D.

Câu 6. Cho . Tìm tọa độ của

A. (-3; -1) B. (5; -11) C. (3; -1) D. (-5; 11)

Câu 7. Cho A(- 1 ; 2) , B(4; 1). Tọa độ của là :

A. (5 ; - 1) B. (3; 3) C. (- 5; 1) D. (3; -1)

Câu 8. Cho A = (-2; 7] , B = [3 ; +∞) . A B = ?

A. [3 ; 7] B. (-2 ; 3] C. (-2 ; +∞) D. [ 7 ; +∞)

Câu 9. Cho hàm số y = -5x + 2 có đồ thị d, d đi qua điểm nào trong các điểm sau :

A. M(2 ; 12) B. N(-2 ; -8) C. P(1 ; - 3) D. Q(-1 ; 3)

Câu 10. Cho tam giác ABC có A(1; 1) , B(5; 5), C(-3; 1). Tìm  góc A :

A. 1350 B. 900 C. 450 D. 600

Câu 11. Cho M(-5; 10) , N(-1; 4) . I là trung điểm của MN thì tọa độ I là :

A. I( - 3; 1) B. I(-3; 7) C. I(3 ; -7) D. I(1 ; 1)

Câu 12. Phương trình -3(x -1) = 2x - 7

A. có 1 nghiệm   B. có 2 nghiệm C. có vô số nghiệm D. vô nghiệm

Câu 13. Hai đường thẳng nào dưới đây song song với nhau :

A. y = -2x và y = 2x + 4 B. y = -2x và y = 4 - 2x

C. y = 2x và D. y = 2x và y =

Câu 14. Điều kiện của phương trình là :

A. B. C. D.

Câu 15. Tập xác định của hàm số là :

A. B. C. D = R D.

Câu 16. Cho . Tích vô hướng

A. -13 B. 8 C. -16 D. 2

Câu 17. Cho , biết A(-2; 1) , K(1 ; 3). Tìm tọa độ điểm B

A. B(5; 0) B. B(4; 5) C. B(2; 5) D. B(0; -5)

Câu 18. Parabol (P) y = ax2 + bx - 1 đi qua hai điểm A(1 ; 8) và N(-1 ; 0) có phương trình là :

A. y = -5x2 - 4x - 1 B. y = -5x2 + 4x - 1 C. y = 5x2 - 4x - 1        D. y = 5x2 + 4x - 1

Câu 19. Phương trình có hai nghiệm x1, x2 .  Tính  

A. B. C. D.

Câu 20. Cho P(0; -1) , Q(2; -4). Độ dài PQ là :

A. B. -1 C. 13 D.

----------- HẾT ----------


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau

Câu 1: Cho tam giác ABC biết A(-2; -1), B(- 2; -3), C(- 1; -4). Số đo của góc  B là

A. 900 B. 1200 C. 1350 D. 450

Câu 2: Cho ,  

A. 2 B. 4 C. 5 D. 8

Câu 3: Parabol (P)  đi qua hai điểm M (1 ; 2) và N ( -1; 0), có phương trình là

A. B. C. D.

Câu 4: Cho tam giác ABC có A(-1;2), B(3;2), C(4; - 1). Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là :

A. G(2; 1) B. D(3; -3) C. B(2; -1) D. C(6;3)

Câu 5: Hai đường thẳng nào dưới đây song song với nhau:

A. B.

C. D.

Câu 6: Đỉnh của Parabol (P)

A. I(1;  13) B. I(2;  - 10) C. I(1; - 13) D. I( - 2;   14)

Câu 7: Điều kiện của phương trình  là:

A. B. C. D.

Câu 8: Trục đối xứng của Parabol (P)

A. B. C. x = 2 D.

Câu 9: Cho điểm H( 2; - 1) và K ( 3;0). Độ dài đoạn thẳng HK là:

A. B. C. 1 D. 2

Câu 10: Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng PQ biết P(-3; 2); Q (-5; -6) là

A. B. C. D.

Câu 11: Cho . Tọa độ của là:

A. (-6; - 4) B. (6;4) C. (-2;-5) D. (-4; -10)

Câu 12: Phương trình:. Tính               

A.       B. 1 C. D.

Câu 13: Cho điểm M( - 3 ; 1) ; N( 0; - 2). Tọa độ của  là:

A. ( 1; 3) B. (3;3) C. (3; - 3) D. (- 3; -1)

Câu 14: Phương trình: - 3(x – 4) = x – 1

A. một nghiệm B. vô số nghiệm C. vô nghiệm D. có nghiệm x = 0

Câu 15: Hàm số  y = - 5x +2 có đồ thị là đường thẳng  (d). Đường thẳng (d) đi qua điểm nào trong các điểm sau:

A. D(- 1; -3) B. C(0;-2) C. B(1; 3) D. A(-2; 12)

Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của hàm số   là:

A. 17 khi x = 2 B. 8 khi x =

C. 10 khi x = 1 D. 3khi x = 3

Câu 17: Tập xác định của hàm số   là:

A. B.

C. D.

Câu 18: Cho hai tập hợp

A. B.

C. D.

Câu 19: Cho ba điểm A(2; -1), B(- 3m; 5), C(-1;3). Với giá trị nào của m thì tam giác ABC vuông tại C?

A. B. m = 9

C. m = 5 D.

Câu 20: Cho điểm M( - 3 ; - 6) ; N( 5; - 4). Tọa độ của điểm I biết  là:

A. (  1; - 5) B. ( 8; 2) C. (-  8; - 2) D. ( 5; 1)

----------------


----------- HẾT ----------

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG               KIỂM TRA HỌC KÌ I  - NĂM HỌC  2017-2018

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT                                   Môn: ĐÁP ÁN TOÁN - KHỐI 10

                                                                                     Thời gian làm bài : 90 phút

         ĐỀ CHÍNH THỨC                                                                           

 

Câu hỏi

Mã đề

132

209

357

485

1

D

D

C

A

2

C

A

D

C

3

C

C

B

A

4

A

A

C

D

5

D

B

C

A

6

C

A

D

C

7

A

B

B

D

8

B

C

A

D

9

B

A

C

B

10

A

B

D

A

11

B

A

A

D

12

D

C

C

B

13

C

D

B

B

14

A

D

D

C

15

D

B

A

B

16

B

C

B

D

17

B

B

D

C

18

C

C

A

C

19

D

D

A

A

20

A

D

B

B

Đáp án mã đề: 558

01. B; 02. A; 03. D; 04. D; 05. B; 06. B; 07. A; 08. A; 09. C; 10. A; 11. B; 12. A; 13. B; 14. C; 15. D; 16. B; 17. B; 18. D; 19. C; 20. D;

Đáp án mã đề: 699

01. D; 02. D; 03. B; 04. D; 05. A; 06. C; 07. C; 08. B; 09. B; 10. D; 11. A; 12. D; 13. D; 14. D; 15. A; 16. B; 17. A; 18. D; 19. B; 20. A;

Đáp án mã đề: 770

01. D; 02. C; 03. A; 04. A; 05. C; 06. D; 07. A; 08. B; 09. A; 10. C; 11. D; 12. A; 13. C; 14. D; 15. C; 16. A; 17. C; 18. A; 19. D; 20. C;

Đáp án mã đề: 899

01. A; 02. A; 03. A; 04. B; 05. A; 06. C; 07. B; 08. A; 09. B; 10. A; 11. D; 12. D; 13. D; 14. B; 15. B; 16. C; 17. C; 18. A; 19. B; 20. B;

 

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN ĐỀ 1

Đáp án:

CÂU

Ý

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

 

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .

 

1,25 đ

 

+ Toạ độ đỉnh: I(-1;- 4)

+ Trục đối xứng: x= -1

  • Bảng biến thiên :

x

-∞

 

-1

 

+∞

 

+∞

     

+∞

y

 

 
 

 
 
     

-4

   

+ Bảng giá trị:

x

-3

-2

-1

0

1

y

0

-3

-4

-3

0

+ Đồ thị :


0,25


0,250,25


0,5


 

Câu 2

a

Giải phương trình: .

 

0,5 đ

 

Điều kiện của phương trình là : , khi đó ta có :

Ta thấy thoả mãn điều kiện và là nghiệm của phương trình đã cho.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là

0,25


0,25


 
 

b

Giải phương trình :

 

1,0 đ

 

Điều kiện của phương trình : , khi đó :

.

Cả hai nghiệm đều thoả mãn điều kiện, nhưng thay vào phương trình ban đầu thì chỉ có x=5 là nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là  x  = 5


0,250,25

0,250,25

Câu 3

 

Cho ,=90o,AB= 4cm ,AC=6cm.Xác định và tính độ dài các vectơ sau

 

0,5 đ

 

Ta có:=

    = BC = (cm)


0,250,25

Câu 4

 

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Chứng minh rằng :

 

0,75 đ

 

Ta có :

Lưu ý: Hình vẽ chỉ để minh họa, không chấm điểm

0.25


0.25


0.25

Câu 5

 

Chứng minh rằng:

 

0,5 đ

 

Áp dụng BĐT Cô-Si, ta có:

  Dấu “=” xảy ra khi a = b = c.

0,250.25

Câu 6

 

An chèo thuyền qua một dòng sông về hướng Đông với vận tốc 7,2km/giờ. Dòng nước chảy về hướng Bắc với vận tốc 3,2km/giờ. Tính vận tốc và hướng di chuyển của thuyền.

 

0,5 đ

 

- Vẽ hình xác định hướng di chuyển

- Tính :

0,25


0,25

 

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN - ĐỀ 2

TỰ LUẬN

Câu

Đáp án

Điểm

1 – (1,25 điểm)

+ Đỉnh I( 2 ; 1)

0,25

+ Trục đối xứng : x = 2

0,25

+ BBT :

x

-                                   2                                 +

y

+                                                                     +

                                       1

Hàm số nghịch biến (- ; 2) và đồng biến trên (2 ; + )0,25


 

+ Lập bảng giá trị hoặc giao với trục Ox,Oy

x

0

1

2

3

4

y

5

2

1

2

5

0,25

+ Đồ thị :

0,25

2a – (0,5điểm)

Điều kiện:

0,25

Quy đồng đưa về :

Giải được x = 9 ( nhận )

0,25

2b – (1,0 điểm)

0,25

0,25

0,25

Vậy  là nghiệm của phương trình.

0,25

3 – (0,5điểm)

0,25

Áp dụng định lý Pitago tính được

0,25

4 – (0,75 điểm)

I là trung điểm AB

0,25

0,25

    

0,25

5 – (0,5 điểm)

Ta có :

Áp dụng bất đẳng thức côsi cho 2 số không âm x và y

Ta có :

Vì ab > 0

0,25

Vậy

0,25

6 – (0,5 điểm)

Vẽ đúng hình theo quy tắc hình bình hành

0,25

Tính đúng lực theo định lý Pitago bằng 300N

0,25 


Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: toán học, học kỳ, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục. - It is only the ignorant who despise education. (Publilius Syrus)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...