Đề thi và đáp án môn Toán 10, Học kỳ 1 (2017-2018) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

04:14 ICT Thứ bảy, 16/11/2019
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ 1(2017-2018)

Đề thi và đáp án môn Toán 10, Học kỳ 1 (2017-2018)

Thứ bảy - 23/12/2017 12:07
Đề thi và đáp án môn Toán 10, Học kỳ 1 (2017-2018)
Đề thi và đáp án môn Toán học 10 - Học kỳ 1 (2017-2018). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau

Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( với ) là :

A. B.

C. D.

Câu 2. Cho A(7 ; 3), B(5; 1), C(2 ; 2m). Tìm m để tam giác ABC vuông tại B

A. m = 2 B. m = -2 C. m = -3 D. m = 3

Câu 3. Parabol  (P) y = x2 - 2x + 1 có đỉnh là :

A. I(-1 ; -4) B. I(-1 ; 4) C. I(1 ; 2) D. I(1 ; 0)

Câu 4. Trục đối xứng của parabol y = -2x2 + 10x - 1 là :

A. x = -5 B. C. x = 5 D.

Câu 5. Cho tam giác ABC có A(0 ; 1), B(-3; 1), C(6; 4). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ :

A. B. C. D.

Câu 6. Cho . Tìm tọa độ của

A. (-3; -1) B. (5; -11) C. (3; -1) D. (-5; 11)

Câu 7. Cho A(- 1 ; 2) , B(4; 1). Tọa độ của là :

A. (5 ; - 1) B. (3; 3) C. (- 5; 1) D. (3; -1)

Câu 8. Cho A = (-2; 7] , B = [3 ; +∞) . A B = ?

A. [3 ; 7] B. (-2 ; 3] C. (-2 ; +∞) D. [ 7 ; +∞)

Câu 9. Cho hàm số y = -5x + 2 có đồ thị d, d đi qua điểm nào trong các điểm sau :

A. M(2 ; 12) B. N(-2 ; -8) C. P(1 ; - 3) D. Q(-1 ; 3)

Câu 10. Cho tam giác ABC có A(1; 1) , B(5; 5), C(-3; 1). Tìm  góc A :

A. 1350 B. 900 C. 450 D. 600

Câu 11. Cho M(-5; 10) , N(-1; 4) . I là trung điểm của MN thì tọa độ I là :

A. I( - 3; 1) B. I(-3; 7) C. I(3 ; -7) D. I(1 ; 1)

Câu 12. Phương trình -3(x -1) = 2x - 7

A. có 1 nghiệm   B. có 2 nghiệm C. có vô số nghiệm D. vô nghiệm

Câu 13. Hai đường thẳng nào dưới đây song song với nhau :

A. y = -2x và y = 2x + 4 B. y = -2x và y = 4 - 2x

C. y = 2x và D. y = 2x và y =

Câu 14. Điều kiện của phương trình là :

A. B. C. D.

Câu 15. Tập xác định của hàm số là :

A. B. C. D = R D.

Câu 16. Cho . Tích vô hướng

A. -13 B. 8 C. -16 D. 2

Câu 17. Cho , biết A(-2; 1) , K(1 ; 3). Tìm tọa độ điểm B

A. B(5; 0) B. B(4; 5) C. B(2; 5) D. B(0; -5)

Câu 18. Parabol (P) y = ax2 + bx - 1 đi qua hai điểm A(1 ; 8) và N(-1 ; 0) có phương trình là :

A. y = -5x2 - 4x - 1 B. y = -5x2 + 4x - 1 C. y = 5x2 - 4x - 1        D. y = 5x2 + 4x - 1

Câu 19. Phương trình có hai nghiệm x1, x2 .  Tính  

A. B. C. D.

Câu 20. Cho P(0; -1) , Q(2; -4). Độ dài PQ là :

A. B. -1 C. 13 D.

----------- HẾT ----------


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau

Câu 1: Cho tam giác ABC biết A(-2; -1), B(- 2; -3), C(- 1; -4). Số đo của góc  B là

A. 900 B. 1200 C. 1350 D. 450

Câu 2: Cho ,  

A. 2 B. 4 C. 5 D. 8

Câu 3: Parabol (P)  đi qua hai điểm M (1 ; 2) và N ( -1; 0), có phương trình là

A. B. C. D.

Câu 4: Cho tam giác ABC có A(-1;2), B(3;2), C(4; - 1). Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là :

A. G(2; 1) B. D(3; -3) C. B(2; -1) D. C(6;3)

Câu 5: Hai đường thẳng nào dưới đây song song với nhau:

A. B.

C. D.

Câu 6: Đỉnh của Parabol (P)

A. I(1;  13) B. I(2;  - 10) C. I(1; - 13) D. I( - 2;   14)

Câu 7: Điều kiện của phương trình  là:

A. B. C. D.

Câu 8: Trục đối xứng của Parabol (P)

A. B. C. x = 2 D.

Câu 9: Cho điểm H( 2; - 1) và K ( 3;0). Độ dài đoạn thẳng HK là:

A. B. C. 1 D. 2

Câu 10: Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng PQ biết P(-3; 2); Q (-5; -6) là

A. B. C. D.

Câu 11: Cho . Tọa độ của là:

A. (-6; - 4) B. (6;4) C. (-2;-5) D. (-4; -10)

Câu 12: Phương trình:. Tính               

A.       B. 1 C. D.

Câu 13: Cho điểm M( - 3 ; 1) ; N( 0; - 2). Tọa độ của  là:

A. ( 1; 3) B. (3;3) C. (3; - 3) D. (- 3; -1)

Câu 14: Phương trình: - 3(x – 4) = x – 1

A. một nghiệm B. vô số nghiệm C. vô nghiệm D. có nghiệm x = 0

Câu 15: Hàm số  y = - 5x +2 có đồ thị là đường thẳng  (d). Đường thẳng (d) đi qua điểm nào trong các điểm sau:

A. D(- 1; -3) B. C(0;-2) C. B(1; 3) D. A(-2; 12)

Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của hàm số   là:

A. 17 khi x = 2 B. 8 khi x =

C. 10 khi x = 1 D. 3khi x = 3

Câu 17: Tập xác định của hàm số   là:

A. B.

C. D.

Câu 18: Cho hai tập hợp

A. B.

C. D.

Câu 19: Cho ba điểm A(2; -1), B(- 3m; 5), C(-1;3). Với giá trị nào của m thì tam giác ABC vuông tại C?

A. B. m = 9

C. m = 5 D.

Câu 20: Cho điểm M( - 3 ; - 6) ; N( 5; - 4). Tọa độ của điểm I biết  là:

A. (  1; - 5) B. ( 8; 2) C. (-  8; - 2) D. ( 5; 1)

----------------


----------- HẾT ----------

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG               KIỂM TRA HỌC KÌ I  - NĂM HỌC  2017-2018

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT                                   Môn: ĐÁP ÁN TOÁN - KHỐI 10

                                                                                     Thời gian làm bài : 90 phút

         ĐỀ CHÍNH THỨC                                                                           

 

Câu hỏi

Mã đề

132

209

357

485

1

D

D

C

A

2

C

A

D

C

3

C

C

B

A

4

A

A

C

D

5

D

B

C

A

6

C

A

D

C

7

A

B

B

D

8

B

C

A

D

9

B

A

C

B

10

A

B

D

A

11

B

A

A

D

12

D

C

C

B

13

C

D

B

B

14

A

D

D

C

15

D

B

A

B

16

B

C

B

D

17

B

B

D

C

18

C

C

A

C

19

D

D

A

A

20

A

D

B

B

Đáp án mã đề: 558

01. B; 02. A; 03. D; 04. D; 05. B; 06. B; 07. A; 08. A; 09. C; 10. A; 11. B; 12. A; 13. B; 14. C; 15. D; 16. B; 17. B; 18. D; 19. C; 20. D;

Đáp án mã đề: 699

01. D; 02. D; 03. B; 04. D; 05. A; 06. C; 07. C; 08. B; 09. B; 10. D; 11. A; 12. D; 13. D; 14. D; 15. A; 16. B; 17. A; 18. D; 19. B; 20. A;

Đáp án mã đề: 770

01. D; 02. C; 03. A; 04. A; 05. C; 06. D; 07. A; 08. B; 09. A; 10. C; 11. D; 12. A; 13. C; 14. D; 15. C; 16. A; 17. C; 18. A; 19. D; 20. C;

Đáp án mã đề: 899

01. A; 02. A; 03. A; 04. B; 05. A; 06. C; 07. B; 08. A; 09. B; 10. A; 11. D; 12. D; 13. D; 14. B; 15. B; 16. C; 17. C; 18. A; 19. B; 20. B;

 

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN ĐỀ 1

Đáp án:

CÂU

Ý

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

 

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .

 

1,25 đ

 

+ Toạ độ đỉnh: I(-1;- 4)

+ Trục đối xứng: x= -1

  • Bảng biến thiên :

x

-∞

 

-1

 

+∞

 

+∞

     

+∞

y

 

 
 

 
 
     

-4

   

+ Bảng giá trị:

x

-3

-2

-1

0

1

y

0

-3

-4

-3

0

+ Đồ thị :


0,25


0,250,25


0,5


 

Câu 2

a

Giải phương trình: .

 

0,5 đ

 

Điều kiện của phương trình là : , khi đó ta có :

Ta thấy thoả mãn điều kiện và là nghiệm của phương trình đã cho.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là

0,25


0,25


 
 

b

Giải phương trình :

 

1,0 đ

 

Điều kiện của phương trình : , khi đó :

.

Cả hai nghiệm đều thoả mãn điều kiện, nhưng thay vào phương trình ban đầu thì chỉ có x=5 là nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là  x  = 5


0,250,25

0,250,25

Câu 3

 

Cho ,=90o,AB= 4cm ,AC=6cm.Xác định và tính độ dài các vectơ sau

 

0,5 đ

 

Ta có:=

    = BC = (cm)


0,250,25

Câu 4

 

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Chứng minh rằng :

 

0,75 đ

 

Ta có :

Lưu ý: Hình vẽ chỉ để minh họa, không chấm điểm

0.25


0.25


0.25

Câu 5

 

Chứng minh rằng:

 

0,5 đ

 

Áp dụng BĐT Cô-Si, ta có:

  Dấu “=” xảy ra khi a = b = c.

0,250.25

Câu 6

 

An chèo thuyền qua một dòng sông về hướng Đông với vận tốc 7,2km/giờ. Dòng nước chảy về hướng Bắc với vận tốc 3,2km/giờ. Tính vận tốc và hướng di chuyển của thuyền.

 

0,5 đ

 

- Vẽ hình xác định hướng di chuyển

- Tính :

0,25


0,25

 

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN - ĐỀ 2

TỰ LUẬN

Câu

Đáp án

Điểm

1 – (1,25 điểm)

+ Đỉnh I( 2 ; 1)

0,25

+ Trục đối xứng : x = 2

0,25

+ BBT :

x

-                                   2                                 +

y

+                                                                     +

                                       1

Hàm số nghịch biến (- ; 2) và đồng biến trên (2 ; + )0,25


 

+ Lập bảng giá trị hoặc giao với trục Ox,Oy

x

0

1

2

3

4

y

5

2

1

2

5

0,25

+ Đồ thị :

0,25

2a – (0,5điểm)

Điều kiện:

0,25

Quy đồng đưa về :

Giải được x = 9 ( nhận )

0,25

2b – (1,0 điểm)

0,25

0,25

0,25

Vậy  là nghiệm của phương trình.

0,25

3 – (0,5điểm)

0,25

Áp dụng định lý Pitago tính được

0,25

4 – (0,75 điểm)

I là trung điểm AB

0,25

0,25

    

0,25

5 – (0,5 điểm)

Ta có :

Áp dụng bất đẳng thức côsi cho 2 số không âm x và y

Ta có :

Vì ab > 0

0,25

Vậy

0,25

6 – (0,5 điểm)

Vẽ đúng hình theo quy tắc hình bình hành

0,25

Tính đúng lực theo định lý Pitago bằng 300N

0,25 


Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: toán học, học kỳ, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học- (Comenxki)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

THÔNG BÁO LỚP 10 (2017-2018)

DANH SÁCH LỚP 10 VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC