Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11 (HK 1- 2019-2020) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

21:59 ICT Thứ năm, 02/04/2020
TOÀN THỂ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 04/2/2019 ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN - HỌC KỲ 1 (2019-2020)

Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11 (HK 1- 2019-2020)

Thứ bảy - 21/12/2019 11:39
Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11 (HK 1- 2019-2020)
Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11 (HK 1- 2019-2020).
SỞ GD & ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I,  NĂM  HỌC 2019 - 2020
Môn thi: LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 15 phút, không kể thời gian phát đề
  Mã đề 483
     
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 ĐIỂM)
Câu 1. Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 có tính chất là
       A. Cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để.            B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
       C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới                   D. Cách mạng vô sản.
 Câu 2. Đâu là chính sách ngoại giao chủ yếu của Mĩ trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh bao trùm thế giới?
       A. Giữ vai trò trung lập trước các xung đột quốc tế.
       B. Đẩy mạnh hợp tác với Liên Xô, nhằm chống lại chủ nghĩa phát xít.
       C. Tăng cường quan hệ với Đức.
       D. Giữ vai trò tiên phong trong phong trào chống phát xít.
 Câu 3. Lực lượng chính tham gia vào cuộc Cách mạng tháng Hai, lật đổ Nga hoàng là
       A. công nhân, nông dân, địa chủ.                             B. binh lính, tư sản, địa chủ.
       C. nông dân, vô sản, tư sản.                                     D. công nhân, nông dân, binh lính.
 Câu 4. Để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã chọn con đường nào?
       A. Thiết lập chế độ độc tài và ráo riết chạy đua vũ trang.
       B. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.
       C. Ra sức chạy đua vũ trang kiềm chế Liên Xô.
       D. Cải cách kinh tế, duy trì chủ nghĩa tư bản.
 Câu 5. Một trong những ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
       A. tạo thế cân bằng giữa giai cấp tư sản và vô sản.
       B. đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền và tiến hành xây dựng đất nước.
       C. xây dựng một mô hình nhà nước mới.
       D. đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản.
 Câu 6. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:
1. Cách mạng tháng Hai.
2. Chính sách kinh tế mới.
3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết thành lập.
4. Cách mạng tháng Mười.
       A. 2,4,1,3.                          B. 1,4, 3,2.                     C. 1,4,2,3.                       D. 1,2,3,4.
 Câu 7. Nhiệm vụ của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
       A. Đưa nước Nga ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới.
       B. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời, đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
       C. Giúp đỡ các nước bị áp bức thoát khỏi ách thống trị thực dân.
       D. Lật đổ Nga sa hoàng, đưa giai cấp công nhân, nông dân lên nắm chính quyền.
 Câu 8. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) nổ ra do
       A. Mĩ thao túng nền kinh tế thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
       B. sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, cung vượt cầu.
       C. Đức và Nhật Bản thi hành chính sách độc tài phát xít.
       D. hậu quả của cuộc Chiến tranh thương mại Mĩ - Trung.
 
 Câu 9. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 -1933, các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã
       A. thiết lập chế độ độc tài phát xít.                           B. tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.
       C. gây chiến tranh chia lại thế giới.                          D. tiến hành cải cách kinh tế - xã hội.
 Câu 10. Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven (Roosevelt) đã thực hiện biện pháp:
       A. Thi hành Chính sách kinh tế mới.                        B. Phát xít hóa bộ máy nhà nước. 
       C. Xâm lược mở rộng thuộc địa.                             D. Thi hành Chính sách mới.
 Câu 11. Chính sách kinh tế mới do ai khởi xướng?
       A. Lê-nin (Lenin).                                                    B. Xta-lin (Stalin).         
       C. Putin.                                                                   D. Ru-dơ-ven (Roosevelt).
 Câu 12. Chính sách Kinh tế mới ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?
       A. Liên Xô muốn xây dựng tiềm lực kinh tế mạnh, để đối phó với phát xít Đức.
       B. Phong trào cách mạng thế giới lên cao.
       C. Kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng. Chính trị không ổn định.
       D. Mĩ tăng cường chạy đua vũ trang.
 Câu 13. Năm 1921 - 1922, các nước tư bản thắng trận tổ chức Hội nghị Oa-sinh-tơn (Washington) nhằm:
       A. Xét xử tội phạm chiến tranh.
       B. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.
       C. Thương lượng chiến phí.
       D. Xác lập sự áp đặt, nô dịch đối với các nước bại trận.
 Câu 14. Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là nội dung của Chính sách kinh tế mới?
       A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế nông nghiệp.
       B. Thương nhân được tự do buôn bán.
       C. Chuyển từ kinh tế độc quyền, sang nền kinh tế nhiều thành phần do nhà nước quản lý.
       D. Ban hành các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp....
 Câu 15. Đâu là nguyên nhân khiến Lê-nin xác định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
       A. Phong trào cách mạng thế giới bùng nổ và dâng cao.
       B. Sau Cách mạng tháng Hai tồn tại song song hai chính quyền.
       C. Mĩ đang vươn lên vị trí số một thế giới.
       D. Chính quyền Nga sa hoàng vẫn còn tồn tại.
 Câu 16. Hoàn thành nội dung sau: Ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cổ vũ và  để lại ......cho.....
       A. nỗi lo.....nhiều nước đế quốc.                         B. nhiều đau thương.... các nước tư bản chủ nghĩa.
       C. thiệt hại nặng nề.... nước Nga.                        D. nhiều bài học kinh nghiệm....cách mạng thế giới
 
--------------- HẾT --------------

SỞ GD & ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


 
KIỂM TRA HỌC KỲ I,  NĂM  HỌC 2019 - 2020
Môn thi: LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 30 phút, không kể thời gian phát đề
  Mã đề 1
     
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 Điểm)
Câu 1: Nêu hoàn cảnh, ý nghĩa và tác dụng của Chính sách kinh tế mới đối với Liên Xô?
Câu 2: Nêu những kết quả đạt được của Liên Xô về kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp), văn hóa - giáo dục, xã hội sau hai kế hoạch 5 năm? Việt Nam trong quá trình phát triển của mình đã rút ra được bài học gì qua công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?


SỞ GD & ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I,  NĂM  HỌC 2019 - 2020
Môn thi: LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 15 phút, không kể thời gian phát đề
  Mã đề 549
     
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 ĐIỂM)
Câu 1: Tại sao các nước Mỹ - Anh - Pháp tiến hành cải cách kinh tế-xã hội để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?
A. Có nhân công dồi dào.                                 B. Có tài nguyên phong phú.
C. Lãnh thổ rộng lớn.                                        D. Có nhiều thuộc địa.
Câu 2: Hội nghị Véc-xai – Oasinhton diễn ra trong hoàn cảnh:
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc
B. Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp kết thúc
C. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra quyết liệt
D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bước sang giai đoạn thứ hai
Câu 3: Năm 1919-1920 các nước tư bản thắng trận tổ chức Hội nghị Vec-xai nhằm:
A. Lập tổ chức Liên Hợp Quốc                        B. Xét xử tội phạm chiến tranh
C. Phân chia quyền lợi                                      D. Thương lượng chiến phí.
Câu 4: chính sách kinh tế mới trong lĩnh vực nông nghiệp thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng chế độ:
A. thu thuế nông nghiệp                                   B. thu tô, thuế
C. thu thuế lương thực                                      D. thu thuế thân
Câu 5: Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 -1933, các nước Đức- Italia - Nhật Bản đã
A. tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.
B. tiến hành cải cách kinh tế-xã hội.
C. thiết lập chế độ độc tài phát xít.
D. gây chiến tranh chia lại thế giới.
Câu 6: Những nước đế quốc đạt được nhiều quyền lợi nhất trong trật tự Vec-xai – Oasinhton là:
A. Anh, Pháp, Nhật, Nga                                   B. Anh, Pháp, Nga, Italia
C. Anh, Pháp, Mỹ                                              D. Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản
Câu 7: Tính chất của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:
A. Cách mạng vô sản                                         B. Cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để
C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa                       D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của chính sách “Kinh tế mới”
A. Nhà nước nắm độc quyền mọi măt về kinh tế
B. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực
C. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga
D. Thương nhân được tự do mua bán trao đổi, phát hành đồng rúp
Câu 9: Cách mạng tháng Hai 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?
A. Đánh đổ chế độ Nga hoàng, thành lập chính quyền mới
B. Giành lại ưu thế trong chiến tranh thế giới
C. Cách mạng giành thắng lợi, Nga rút khỏi chiến tranh
D. Đánh đổ chế độ Nga hoàng, tiếp tục tham gia chiến tranh
Câu 10: Cho các thông tin sau: Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được ký ở (1)…… và (2)……., thường được gọi là (3)…….
A. (1) hệ thống Vécxai – Oasinhtơn, (2) Vécxai , (3) Oasinhtơn.
B. (1)Vécxai , (2) Oasinhtơn, (3) hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.
C. (1)Oasinhtơn, (2 ) hệ thống Vécxai – Oasinhtơn, (3)Vécxai .
D. (1) Oasinhtơn , .(2)Vécxai, (3 ) hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.
Câu 11: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) diễn ra ở nước nào đầu tiên?
A. Mỹ                            B. Anh                           C. Đức                           D. Pháp.
Câu 12: Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven đã thực hiện biện pháp:
A. Thi hành chính sách “kinh tế mới”.           B. Thi hành“chính sách mới”.
C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước.                   D. xâm lược mở rộng thuộc địa.
Câu 13: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) diễn ra trong lĩnh vực nào đầu tiên?
A. Công nghiệp                                                  B. Nông nghiệp
C. Hàng hải                                                         D. Tài chính ngân hàng
Câu 14: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) nổ ra đầu tiên ở
A. Đức.                          B. Pháp.                        C. Anh.                          D. Mỹ
Câu 15: trước cách mạng tháng Mười, Nga theo chế độ gì, do ai đứng đầu?
A. Quân chủ chuyên chế, Nga hoàng
B. Quân chủ chuyên chế, Nga hoàng Ni-cô-lai II
C. Chuyên chế cổ đại, Minh Trị
D. Quân chủ lập hiến, Nga hoàng Ni-cô-lai II
Câu 16: Ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:
A. tạo thế cân bằng về lực lượng của chủ nghĩa xã  hội và chủ nghĩa tư bản
B. cổ vũ và để lại nhiều bài học quí báu cho phong trào cách mạng thế giới
C. đập tan ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến của Nga hoàng
D. tạo tiền đề để Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp vô sản
 
---------- HẾT -----------

SỞ GD & ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I,  NĂM  HỌC 2019 - 2020
Môn thi: LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 30 phút
  Mã đề 2
     
II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 ĐIỂM)
Câu 1 (4.0 điểm).
Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) Tổng thống Mỹ Ru – dơ – ven đã thực hiện chính sách gỉ? Nội dung và thực chất của chính sách đó. Trong giai đoạn hiện nay để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển chúng ta có thể vận dụng chính sách đó như thế nào?
Câu 2 (2.0 điểm).
            Phân tích ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga 1917. Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 có ảnh hưởng như thế nào tới Cách mạng Việt Nam?
 


Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: lịch sử
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Trọng thầy mới được làm thầy. Ngạn ngữ Trung Quốc.

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 7 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 7

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Lâm Đồng cách ly 2 vợ chồng về từ Bệnh viện Bạch Mai

Lâm Đồng cách ly 2 vợ chồng về từ Bệnh viện Bạch Mai

Hai vợ chồng ngụ phường 5, TP Đà Lạt được chính quyền địa phương áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại Bệnh xá H32 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng sau khi trở về từ Bệnh viện Bạch Mai.

Xem chi tiết...