Đề thi và đáp án môn Địa Lý 10 - Học kỳ 1 (2016-2017) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

08:05 ICT Thứ hai, 06/04/2020
TOÀN THỂ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 04/2/2019 ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017 » KHỐI 10

Đề thi và đáp án môn Địa Lý 10 - Học kỳ 1 (2016-2017)

Thứ ba - 20/12/2016 10:57
Đề thi và đáp án môn Địa Lý 10 - Học kỳ 1 (2016-2017)
Đề thi và đáp án môn Địa Lý - Học kỳ 1 (2016-2017). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: ĐỊA LÝ 10.

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi 132

I. TRẮC NGHIỆM.(HS điền vào câu trả lời đúng nhất) (5 điểm)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐÁP ÁN

                                       

Câu 1: Nhóm dân số dưới tuổi lao động được xác định trong khoảng:

A. 0 – 14 tuổi B. 0 – 15 tuổi C. 0 – 16 tuổi D. 0 – 17 tuổi

Câu 2: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi:

A. Mặt hàng xuất khẩu có giá trị

B. Đảm bảo nâng cao dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày

C. Cung cấp nguồn lương thực bổ dưỡng cho con người

D. Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Câu 3: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xác định bằng hiệu số giữa:

A. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô B. Tỉ suất thô và tỉ suất tử vong ở trẻ em

C. Tỉ suất sinh thô và gia tăng sinh học D. Tỉ suất tử thô và gia tăng cơ học

Câu 4: Sức sản xuất cao nhất của xã hội tập trung ở nhóm tuổi:

A. Dưới tuổi lao động B. Trong tuổi lao động

C. Trên tuổi lao động D. Trong tuổi lao động và trên tuổi lao động

Câu 5: Cơ cấu sinh học bao gồm:

A. Cơ cấu dân số theo lao động và cơ cấu dân số theo giới

B. Cơ cấu dân số theo tuổi và cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.

C. Cơ cấu dân số theo giới và cơ cấu dân số theo tuổi.

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa và cơ cấu dân số theo lao động.

Câu 6: Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với:

A. Số người thuộc nhóm dân số già ở cùng thời điểm

B. Số trẻ em và người già trong xã hội ở cùng thời điểm

C. Những người có nguy cơ tử vong cao trong xã hội ở cùng thời điểm

D. Dân số trung bình ở cùng thời điểm

Câu 7: Cơ cấu dân số theo giới:

A. là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.

B. biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.

C. phản ảnh trình độ dân trí và học vấn của dân cư.

D. cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

Câu 8: Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định:

A. Sinh đẻ và tử vong B. Di cư và chiến tranh dich bệnh

C. Di cư và tử vong D. Sinh đẻ và di cư

Câu 9: Mục đích sử dụng lương thực ở các nước đang phát triển thường là:

A. Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến B. Làm lương thực cho người

C. Hàng xuất khẩu D. Thức ăn chăn nuôi

Câu 10: Đặc điểm nào sâu đây không đúng với ngành nông nghiệp:

A. Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động

B. Sản xuất không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

C. Sản xuất có tính thời vụ

D. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của phân bố dân cư

A. Phân bố dân cư không đều trong không gian

B. Biến động dân cư không đều theo thời gian

C. Dân cư thành thị có xu hướng tăng

D. Phân bố dân cư không đều theo thời gian và không gian

Câu 12: Tỉ suất sinh thô là tương quan giưa số trẻ em được sinh ra trong năm so với:

A. Số phụ nữ trong độ tuổi từ 18 – 40 ở cùng thời điểm

B. Số người trong độ tuổi sinh đẻ ở cùng thời điểm

C. Số phụ nữ trong tổng dân số ở cùng thời điểm

D. Dân số trung bình ở cùng thời điểm

Câu 13: Nhân tố nào sau đây ít tác động đến tỉ suất sinh:

A. Trình độ phát triển kinh tế – xã hội B. Chính sách phát triển dân số

C. Phong tục tập quán và tâm lí xã hội D. Thiên tai (động đất, núi lửa, lũ lụt…)

Câu 14: Vùng trồng lúa gạo chủ yếu trên thế giới là:

A. Châu Á gió mùa B. Phía đông Nam Mĩ C. Tây phi gió mùa D. Quần đảo Caribê

Câu 15: Đặc điểm sinh thái phù hợp với cây lúa gạo là:

A. Thảo nguyên nhiệt đới cận nhiệt và ôn đới nóng

B. Thảo nguyên ôn đới và cận nhiệt

C. Nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt

D. Đồng cỏ nửa hoang mạc

Câu 16: Bùng nổ dân số trong lịch sử phát triển của nhân loại diễn ra ở:

A. Tất cả các nước trên thế giới B. Các nước kinh tế phát triển

C. Các nước đang phát triển D. Tất cả các nước, trừ châu Âu

Câu 17: Công thức tính mật độ dân số là:

A. người/km B. Dân số/diện tích C. kg/ người D. Diện tích/ dân số

Câu 18: Sự phát triển và phân bố chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào:

A. Cơ sở thức ăn B. Thị trường tiêu thụ sản phẩm

C. Hình thức chăn nuôi D. Con giống

Câu 19: Tổ chức nông lương của Liên Hợp Quốc được viết tắt là:

A. WHO B. UNIDO C. UNESCO D. FAO

Câu 20: Hình thức chăn nuôi phù hợp với nguồn thức ăn được chế biến bằng phương pháp công nghiệp là:

A. Công nghiệp B. Chăn thả C. Bán chuồng trại D. Chuồng trại

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: Hãy nêu vai trò và đặc điểm chủ yếu của cây công nghiệp.Kể tên các cây công nghiệp ở địa phương em hiện nay. (2 điểm)

Câu 2 :Cho bảng số liệu sau: (3 điểm)

Nợ nước ngoài của một số quốc gia Mĩ La-tinh, năm 2012

( Đơn vị: tỉ USD)


Quốc gia

Ac-hen-ti-na

Bra-xin

Chi-lê

Mê-xi-cô

Pê-ru

Tổng số nợ

158,0

220,0

44,6

149,9

29,8

      

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện nợ nước ngoài của các quốc gia ở Mĩ Latinh năm 2012

b. Nhận xét

----------- HẾT ----------

BÀI LÀM


…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: ĐỊA LÝ 10.

Thời gian làm bài: 45 phút

HƯỚNG DẪN CHẤM

Trắc nghiệm (5đ)

132

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

c

a

b

c

d

b

a

b

b


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

c

d

d

a

c

c

b

a

d

d

209

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

b

d

d

c

d

d

c

a

a


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

c

d

a

a

c

b

c

a

b

b


357

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c

b

a

a

c

d

c

a

a

d


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

c

d

b

b

b

c

d

b

a

d


485

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

b

c

c

c

b

a

c

d

d


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

b

a

d

a

a

c

b

a

d

bCâu

Hãy nêu vai trò và đặc điểm chủ yếu của cây công nghiệp.Kể tên các cây công nghiệp ở địa phương em hiện nay. (2 điểm)

Điểm

1

 

aVai trò

+ Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

+ Trồng cây công nghiệp để tận dụng và phát huy tiềm năng đất đai ở miền núi và cao nguyên, chống xói mòn đất, bảo vệ môi trường.

+ Là sản phẩm xuất khẩu có giá trị

b. Đặc điểm

+ Cây công nghiệp phần lớn ưa nhiệt và ẩm

+ Đòi hỏi đất thích hợp và cần lao động có kĩ thuật, kinh nghiệm.


 

2,0


0,25

0,250,250,25

0,25

Học sinh trả lời các cây công nghiệp ở địa phương em hiện nay.

0,75

II

Vẽ biểu đồ đường

Tên biểu đồ

Chú thích

Nhận xét

-Nhận xét chung

-Nhận xét riêng

1,00

0,5

0,5

1,0

   
     Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: học kỳ, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. Ngạn ngữ Trung Quốc

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 7 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 7

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10