Đề thi và đáp án môn Sinh Học 10 - Học kỳ 1 (2016-2017) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

23:31 ICT Thứ năm, 02/04/2020
TOÀN THỂ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 04/2/2019 ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017 » KHỐI 10

Đề thi và đáp án môn Sinh Học 10 - Học kỳ 1 (2016-2017)

Thứ ba - 20/12/2016 10:55
Đề thi và đáp án môn Sinh Học 10 - Học kỳ 1 (2016-2017)
Đề thi và đáp án môn Sinh học 10 (2016-2017). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.

SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016- 2017

Môn :  Sinh học 10 cơ bản

Thời gian làm bài:45  phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi 132

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(5 đ)

Câu 1: Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

A. Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình Crep.

B. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân.

C. Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

D. Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

Câu 2: Năng lượng của ATP được cung cấp cho quá trình

A. khuếch tán. B. thẩm thấu.

C. vận chuyển chủ động. D. vận chuyển thụ động.

Câu 3: Giai đoạn nào tạo nhiều ATP nhất ?

A. Đường phân . B. Chuỗi chuyền electron hô hấp.

C. Chu trình Crep. D. Lên men.

Câu 4: Trong ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính của enzim, nhiệt độ tối ưu là giá trị nhiệt độ mà ở đó

A. enzim có hoạt tính cao nhất. B. enzim ngừng hoạt động.

C. enzim có hoạt tính thấp nhất. D. enzim bắt đầu hoạt động.

Câu 5: Nguồn năng lượng cung cấp cho các phản ứng trong pha tối  chủ yếu lấy từ

A. ATP do các ti thể  trong tế bào  cung cấp. B. ATP và NADPH  từ  pha sáng đưa sang.

C. ADP và NADPH  từ  pha sáng đưa sang. D. ánh sáng mặt trời

Câu 6: Khi bón phân hoá học quá mức sẽ dẫn đến

A. ô nhiễm môi trường. B. tăng năng suất cây trồng.

C. tăng chất lượng nông sản. D. tăng độ phì cho đất.

Câu 7: Trong quang hợp oxi được tạo ra từ giai đoạn nào ?

A. Pha sáng.                                                             B. Pha tối.

C. Đường phân .                                                  D. Chu trình Crep.

Câu 8: Các loại nuclêotit trong phân tử  ADN là

A. ađênin, uraxin, timin và guanin. B. uraxin, timin, xitôzin và ađênin.

C. uraxin, timin, ađênin, xitôzin và guanin. D. guanin, xitôzin, timin và ađênin.

Câu 9: Chức năng thu nhận thông tin cho tế bào là của thành phần nào?

A. Lưới nội chất. B. Nhân tế bào. C. Màng sinh chất. D. Tế bào chất.

Câu 10: Năng lượng của ATP tích luỹ ở

A. hai liên kết phôtphat gần phân tử đường. B. cả 3 nhóm phôtphat

C. chỉ  một liên kết phôtphat ngoài cùng. D. hai liên kết phôtphat ở ngoài cùng.

Câu 11: Trong quang hợp, cây hấp thụ CO2 đã góp phần

A. giảm hiệu ứng nhà kính. B. gây hạn hán, lũ lụt.

C. làm đẹp cảnh quan đô thị. D. làm tăng diện tích rừng.

Câu 12: Chức năng của ARN vận chuyển là

A. vận chuyển axít amin đến  ribôxôm.

B. chuyên chở các chất bài tiết của  tế bào.

C. quy  định  cấu trúc đặc thù của ADN.

D. vận chuyển các nguyên liệu để tổng hợp  các bào quan.

Câu 13: Trong ti thể có chứa

A. sắc tố quang hợp. B. cấu trúc màng đơn. C. enzim hô hấp. D. enzim quang hợp.

Câu 14: Thành phần  hoá học chính của màng sinh chất là

A. một lớp photpholipit và không có prôtêin. B. một lớp photpholipit và các phân tử prôtêin.

C. hai  lớp photpholipit và không có prôtêin. D. lớp kép photpholipit và các phân tử prôtêin.

Câu 15: Hoạt động  nào sau  đây là  chức năng  của nhân tế bào ?

A. Duy trì  sự trao đổi  chất giữa tế bào và môi trường.

B. Chứa đựng thông tin di truyền.

C. Cung cấp  năng lượng  cho các hoạt  động  của tế bào.

D. Vận chuyển các chất bài tiết  cho tế bào.

Câu 16: Enzim xúc tác quá trình phân giải đường saccarôzơ  là

A. urêaza. B. saccaraza. C. enterôkinaza. D. lactaza.

Câu 17: Quang hợp có vai trò gì ?

A. Làm tăng nhiệt độ của trái đất. B. Thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

C. Điều hoà không khí, bảo vệ môi trường. D. Làm cho thực vật tốt hơn.

Câu 18: Dạng năng lượng  được phân chia  dựa  trên trạng thái  tồn tại của chúng là

A. động năng và thế năng . B. hoá năng và điện năng.

C. động năng và hoá năng. D. điện năng và thế năng.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây có nội dung đúng?

A. Một  trong các sản phẩm của quang hợp là  khí O2, điều hoá không khí.

B. Quang hợp là sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.

C. Trong  quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ.

D. Nguyên liệu của quang hợp là H2O và O2.

Câu 20: Năng  lượng tích luỹ trong các liên kết  hoá học của các chất hữu cơ trong tế  bào được gọi là

A. nhiệt năng. B. động năng. C. hoá năng. D. điện năng.

- B. PHẦN TỰ LUẬN(5 điểm)

Câu 1 : So sánh điểm khác nhau giữa vận chuyển chủ động với vận chuyển thụ động?(2 đ)

Câu 2: Nêu khái niệm, cấu trúc của enzim ? Tại sao ở người tiêu hóa được tinh bột nhưng không tiêu hóa được xenlulozo? (2 đ)

Câu 3 : Quan sát hình sau và xác định tên enzim phân giải đường saccarôzơ? Mô tả cơ chế tác động của enzim đó lên cơ chất ? 1( đ)


enzym----------------------

----------- HẾT ----------
BÀI LÀM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Câu

132

209

357

485

1

C

C

A

D

2

C

C

B

C

3

B

C

B

B

4

A

B

D

A

5

B

D

D

D

6

A

B

A

D

7

A

A

A

D

8

D

A

D

B

9

C

A

D

C

10

D

D

C

A

11

A

A

B

D

12

A

C

C

A

13

C

D

C

B

14

D

A

C

B

15

B

B

C

D

16

B

C

A

C

17

C

A

D

C

18

A

D

D

B

19

A

D

B

B

20

C

A

C

A

 

SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016- 2017

Môn :  Sinh học 10 cơ bản

Thời gian làm bài:45 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(0.25đ/câu)

                  PHẦN I
 

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1

Điểm phân biệt

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

Điểm

Nguyên nhân

Do sự chênh lệch nồng độ

Do nhu cầu của tế bào...

0.5

Nhu cầu năng lượng

Không  cần năng lượng

Cần năng lượng

0.5

Hướng vận chuyển

Theo chiều gradien nồng độ

Ngược chiều gradien nồng độ

0.5

Chất mang

Không cần chất mang

Cần chất mang

0.25

Kết quả

Đạt đến cân bằng nồng độ

Không đạt đến cân bằng nồng độ

0.25

Vv

Câu

Đáp án

Điểm
2

Là chất xúc tác sinh học, có bản chất prôtêin, xúc tác các phản ứng sinh hóa trong điều kiện bình thường của cơ thể sống. Enzim chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đôỉ sau phản ứng.

0.5

Enzim gồm 2 loại:

Enzim 1 thành phần (chỉ là prôtêin) và enzim 2 thành phần (ngoài prôtêin còn liên kết với chất khác không phải prôtêin).

      

0.25

Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với cơ chất được gọi là trung tâm hoạt động.

0.5

Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động của enzim tương thích với cấu hình không gian của cơ chất, nhờ vậy cơ chất liên kết tạm thời với enzim và bị biến đổi tạo thành sản phẩm.

0.25

Ở người tiêu hóa đượctinh bột nhưng không tiêu hóa được xnlulozo vì : Ở người có enzim amilaza phân giải được tinh bột thành đường, không có enzim phân giải xenlulozo

Tinh bột       →          glucozo + amilaza

              amilaza

0.5


3

Enzim saccaraza

0.5

Cơ chế

Saccaraza    +      saccarozo   → [Saccaraza    – saccarozo] →                         glucozo    +  fructozo + Saccaraza    

0.5

 


Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: môn sinh, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình." - (Can Jung)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 7 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 7

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Lâm Đồng cách ly 2 vợ chồng về từ Bệnh viện Bạch Mai

Lâm Đồng cách ly 2 vợ chồng về từ Bệnh viện Bạch Mai

Hai vợ chồng ngụ phường 5, TP Đà Lạt được chính quyền địa phương áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại Bệnh xá H32 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng sau khi trở về từ Bệnh viện Bạch Mai.

Xem chi tiết...