Đề thi và đáp án môn Tin học 11(HK 1- 2019-2020) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

09:20 EST Thứ tư, 20/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN - HỌC KỲ 1 (2019-2020) » LỚP 11

Đề thi và đáp án môn Tin học 11(HK 1- 2019-2020)

Chủ nhật - 22/12/2019 23:29
Đề thi và đáp án môn Tin học 11(HK 1- 2019-2020)
Đề thi và đáp án môn Tin học 11(HK 1- 2019-2020).
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
Đề thi có 4 trang
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1  - NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN: TIN HỌC 11
Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề


 
 
Mã đề: 169
 
 

Câu 1: Cho biết giá trị của biến S sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:
S:=0;
For i:=2 to 10 do if i mod 2<>0 then S:=S+i;
A. 24                               B. 30                               C. 25                               D. 20
Câu 2: Cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:
A[1]:=20; A[2]:=15; A[3]:=10; A[4]:=5;
For i:=1 to 4 do write(A[i]:2);
A. 5 10 15 20                 B. 20 15 10 5                 C. 1 2 3 4                        D. 4 3 2 1
Câu 3: Cho đoạn chương trình sau:
 i:=5;S:=0;
While i>=1 do
Begin  S:=S+i; 
i:=i-1;
End;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến S là
A. 10;                              B. 15;                              C. 5;                                D. 12;
Câu 4: Sắp xếp các thứ tự câu lệnh sau để nhập N phần tử mảng một chiều: (1)For i:=1 to n do (2)Readln(A[i]);       (3)Begin         (4)End;    (5)Writeln(‘Nhap vao phan tu thu’,i);
A. (1)à (3)à (5)à (3)à (4)                             B. (1)à (3)à (2)à (5)à (4)
C. (1)à (3)à (4)à (5)à (2)                             D. (1)à (3)à (5)à (2)à (4)
Câu 5: Để thoát khỏi trình biên dịch Free Pascal dùng lệnh (tổ hợp phím) nào?
A. Alt+F1;                      B. FileàClose;              C. Alt+F3;                      D. Alt+X;
Câu 6: Cú pháp khai báo xâu biến S nào sau đây là đúng?
A. Var S:String[257];                                           B. Var S:Char;
C. Var S:String;                                                     D. Var S:Arr[1..255] of Char;
Câu 7: Trong NNLT Pascal, thủ tục Clrscr dùng để
A. Xóa sạch màn hình;                                         B. Biên dịch chương trình;
C. Chạy chương trình;                                          D. Kiểm tra tình trạng của màn hình máy tính;
Câu 8: Cho khai báo biến sau đây: Var m, n: byte;    x, y: real; Lệnh gán nào sau đây là sai:
A. m :=7.5                      B. y :=-2019.0               C. x :=9.0                       D. n :=200
Câu 9: Để khai báo mảng A gồm 150 phần tử kiểu số nguyên ta viết
A. Type A:Array[150..1]: Integer;                      B. Var A= Array[1..150] of Integer;
C. Var Array[1..150]:A:Integer;                         D. Var A:array[1..150] of Integer;
Câu 10: Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh 1> Else <Câu lệnh 2>, câu lệnh sau từ khóa Else được thực hiện khi
A. điều kiện không tính được.                             B. điều kiện được tính toán xong.
C. điều kiện được tính và cho giá trị sai.           D. điều kiện được tính và cho giá trị đúng.
Câu 11: Cho biến xâu S:= ‘PARK HANG SEO. Sau khi sử dụng thủ Delete(S,1,5); thì sau S có giá trị là
A. ‘PARK HANG SEO                                        B. ‘HANG SEO’
C. ‘SEO                                                                 D. ‘PARK HANG
Câu 12: Cho biết giá trị của biến S sau khi chạy đoạn chương trình sau:
S:=0;
For i:=1 to 10 do S:=S + i;
A. 100                             B. 45                               C. 50                               D. 55
Câu 13: Sau các từ khóa Then, Else, Do nếu có từ 2 câu lệnh trở lên, ta phải đặt các câu lệnh đó trong
A. cặp dấu ngoặc đơn ( )                                      B. cặp từ khóa Begin - End;
C. cặp dấu ngoặc nhọn < >                                  D. cặp dấu móc nhọn { }
Câu 14: Cú pháp câu lệnh If – then dạng thiếu là:
A. If <điều kiện> Do <câu lệnh>;
B. If <điều kiện> then <câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2>;
C. If <điều kiện> then <câu lệnh>;
D. For <điều kiện> Do <câu lệnh>;
Câu 15: Để nhập 3 giá trị từ bàn phím và gán cho 3 biến x, y, z ta dùng lệnh
A. Read(x,y,z);                                                      B. X:=read(x); y:= read(z);  z:= read(z);
C. x:=writeln(x); y:= writeln;(z);  z:= writeln(z);      D. Write(x,y,z);
Câu 16: Cho S:=’Tuan van hoa Tra va To lua 2019’; hàm Length(S) cho giá trị là
A. 25;                              B. 31;                              C. 32;                              D. 30;
Câu 17: Cho xâu S=’bao loc’; để xâu S trở thành xâu in hoa (BAO LOC) ta viết câu lệnh;
A. S:=’’; For i:=1 to Length(S) do S:=S+Upcase(S[i]);
B. S:=0; For i:=1 to Length(S) do S:=Upcase(S[i])+S;
C. S:=Upcase(S);
D. S:=’’; For i:=1 to Length(S) do S:=S+Upcase(S[i]);
Câu 18: Cho biểu thức trong toán như sau:, biểu diễn biểu thức trên trong ngôn ngữ lập trình pascal là
A. 2*sin(x*x +1) – 4*sqr(x+2);                          B. 2*sin(sqrt(x) + 1) – 4*sqr(x+2);
C. 2sin(x*x + 1) – 4sqrt(x+2);                            D. 2*sin(sqr(x) + 1) – 4*sqrt(x+2);
Câu 19: Để tham chiếu (truy cập) đến phần tử thứ 4 của mảng A, ta viết
A. 4[A];                          B. A[4];                          C. A4;                             D. A(4);
Câu 20: Chọn câu nói về lặp với số lần chưa biết trước
A. Lan học bài đến khi thuộc bài;                                 B. Một trận bóng đá diễn ra 90 phút;
C. Lan học bài 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ;       D. An chép phạt 40 lần môn Tin Học 11;
Câu 21: Cho đoạn chương trình sau:
d:=0;
While d=0 do S:=S+10;
Chọn phát biểu đúng?
A. Vòng lặp thực hiện 10 lần và kết thúc.         B. Sau vòng lặp giá trị S=10;
C. Chương trình lặp vô hạn (Treo).                    D. Vòng lặp dừng lại khi d=10;
Câu 22: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Mảng một chiều là kiểu dữ liệu có cấu trúc;
B. Số lượng các phần tử trong mảng một chiều là hữu hạn;
C. Dãy số: 3.5  5  6 10.0 gọi là mảng một chiều;
D. Dãy số: 3  4  5  6 có thể xem là mảng một chiều;
Câu 23: Cho các thao tác: (1) Soạn thảo; (2) Chạy chương trình; (3) Biên dịch chương trình; (4) Đóng cửa sổ chương trình; (5) Lưu chương trình. Sắp xếp thứ tự khi lập trình chương trình trên Free Pascal?
A. (1)à(5)à(3)à(2)à(4)                                 B. (1)à(5)à(2)à(3)à(4)
C. (1)à(3)à(5)à(4)à(2)                                 D. (1)à(3)à(2)à(5)à(4)
Câu 24: Trong Pascal, kiểu ký tự được khai báo bằng từ khóa
A. Boolean.                   B. Real.                          C. Char.                         D. Integer.
Câu 25: Trong cấu trúc chương trình Pascal phần thân chương trình bắt đầu bằng…. và kết thúc bằng…?
A. BEGIN…END,         B. BEGIN…END.          C. BEGIN…END;         D. BEGIN…END
Câu 26: Từ khóa USES dùng để
A. khai báo tên chương trình;                             B. khai báo biến;
C. khai báo thư viện;                                            D. khai báo hằng;
Câu 27: Cho xâu St=‘Festival Da Lat 2019’. Để có kết quả: St = ‘Festival Hoa Da Lat 2019’. Cách sử dụng thủ tục Insert nào dưới đây là đúng?
A. Insert(st,’Hoa ‘,10);                                          B. Insert(st,’Hoa ‘,9);  
C. Insert(’Hoa ‘,st,9);                                            D. Insert(’Hoa ‘,st,10)
Câu 28: Biến x có thể nhận các giá trị từ 10 đến 200, khai báo nào dưới đây vừa đúng vừa tiết kiệm bộ nhớ?
A. Var x:Real;      B. Var x:Integer;       C. Var x:Longint;                 D. Var x: Byte;
Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng về mảng 1 chiều?
A. Các phần tử của mảng là hữu hạn và mảng không cần phải đặt tên;
B. Các phần tử của mảng là vô hạn;
C. Danh sách học sinh được xem là mảng 1 chiều, mỗi học sinh là một phần tử;
D. Các phần tử của mảng có thể không cùng kiểu dữ liệu;
Câu 30: Cho biến xâu hoten:=’Donal Trump’ kết quả phép truy cập (tham chiếu) nào sau đây là đúng?
A. hoten[7]=’T’;           B. hoten[8]=’u’;            C. hoten[3]=’a’;            D. hoten(7)=’ ’;
Câu 31: Cho khai báo: Var A,B:integer; C:Real; Cho biết tổng bộ nhớ của chương trình
A. 8 Byte;                       B. 10 Byte;                     C. 12 Byte;                     D. 14 Byte;
Câu 32: Cho biến xâu S:=’Happy New Year 2019’. Kết quả của hàm Pos(‘2019’,S) là
A. 16;                              B. 10;                              C. 20;                              D. 18;
Câu 33: Biểu thức : 2019 ≥ N >0 được chuyển sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal là
A. (N<=2019) or (N>0);                                      B. (N>=2019) and (N>0);
C. (N >= 2019) or (N>0);                                    D. (N <= 2019) and (N>0);
Câu 34: Khẳng định nào sau đây là đúng về phép so sánh xâu?
A. ‘TP.Bao Loc’>’TP.Bao Loc xinh dep’          B. ‘Loc Phat’<>‘Loc Phat’
C. ‘Bao Loc’<’Da Lat’                                         D. ‘Loc Thanh’<’ Loc Phat’
Câu 35: Câu lệnh sau từ khóa then được thực hiện khi điều kiện
A. Sai;                             B. Đúng;                         C. Vừa đúng, vừa sai;   D. Không tính được;
Câu 36: Để khai báo biến A là kiểu số thực ta thực hiện khai báo:
A. Var A : boolean;      B. Var : A Integer;         C. Var A : Real;             D. Var : A char;
Câu 37: Trong NNLT Pascal, để khai báo hằng số Max mang giá trị 2020, ta viết
A. Max:=2020;              B. Const Max=2020;    C. Const Max:=2020;  D. Var Max=2020;
Câu 38: Cho a:=2019; b:=2020; sau khi thực hiện câu lệnh If b<a then a:=a+8 else b:=b-7 thì giá trị của a và b lần lượt là:
A. a=2019; b=2013;     B. a=2019; b=2020;     C. a=2027; b=2013;     D. a=2020; b=2027;
Câu 39: Trong Pascal, để in kết quả Welcome to Bao Loc lên màn hình ta dùng câu lệnh
A. Read(‘Welcome to Bao Loc’);                       B. Readln(‘Welcome to Bao Loc’);
C. Write(Welcome to Bao Loc);                         D. Writeln(‘Welcome to Bao Loc’);
Câu 40: Để tìm giá trị lớn nhất của hai số a, b dùng câu lệnh sau
A. Max := a; If Max < b then Max := b;            B. If a > b then a:=Max else b:=Max;
C. Max := a;  If  a > b then  Max := b;               D. Max := b; If a<b then  Max := b;

----------- HẾT ----------

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
Đề thi có 4 trang
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1  - NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN: TIN HỌC 11


Mã đề: 632
Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề
 
 
Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì ?
For i := 10 downto 1 do write(i, ‘ ’);
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                              B. Đưa ra 10 dấu cách    
C. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                                              D. Không có gì.
Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì ?
For j := 1 to 8 do write(j, ‘ ’);
A. 8 7 6 5 4 3 2 1                                                     B. 1 2 3 4 5 6 7 8
C. Đưa ra 8 dấu cách                                               D. Đưa ra 8 chữ j
Câu 3: Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước sau đây là đúng:
A. While <điều kiện> then <câu lệnh>;                   B. White <điều kiện> do <câu lệnh>;
C. While <điều kiện> do <câu lệnh>;                     D. While <điều kiện> ; do <câu lệnh>;
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp ?
A. Mảng không thể chứa kí tự;                               B. Độ dài tối đa của mảng là 255;
C. Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu;      D. Là một tập hợp các số nguyên;
Câu 5: Để nhập giá trị từ bàn phím cho hai biến a và b ta dùng lệnh:
A. Reade(‘a,b’);                                                        B. Readln (a,b);              
C. Real(a,b);                                                             D. Write(a,b);
Câu 6: Cho biến xâu GS:=’Merry Christmars 2015’, kết quả phép truy cập nào là đúng:
A. GS[7]=’ ‘                    B. GS[7]=’h‘                   C. GS[7]=’C‘                  D. GS[7]=C
Câu 7: Cho s=’123456789’, hàm copy(s,6,3) cho giá trị bằng:
A. ‘678’                           B. 678                              C. ’68’                             D. 78
Câu 8: Trường hợp nào dưới đây là tên biến trong Pascal ?
A. Ngay_sinh;                                                          B. 2x;                              
C. _Noi  sinh;                                                           D. Giai-Ptrinh-Bac 2;
Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết đoạn chương trình sau làm công việc gì ?
I := 0 ; T := 0 ;
While I < 1000 do
                   Begin
                               T := T + I ;
                               I := I + 2 ;
                   End ;
A. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 1000 ;
B. Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc 1000 ;
C. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 1000 ;
D. Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 1000 ;
Câu 10: Trong NNLT Pascal, để chạy chương trình ta dùng tổ hợp phím:
A. Alt + F9                      B. Shift + F9                   C. Ctrl + F9                     D. Ctrl + Alt + F9
Câu 11: Cho biến xâu S:=’Loc phat-Bao loc, kết quả hàm pos(‘Bao loc’,S) là:
A. 9                                  B. 8                                  C. 10                                D. 11
Câu 12: Trong Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…?
A. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;
B. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa BeginEnd ;
C. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;
D. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa BeginEnd .
Câu 13: Trong Pascal, để lưu chương trình ta dùng phím:
A. F3                               B. F2                                C. F1                               D. F9
Câu 14: Cấu trúc IF <điều kiện> THEN <câu lệnh>, câu lệnh sau THEN được thực hiện khi :
A. Điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng;    B. Điều kiện được tính toán và cho giá trị sai;
C. Điều kiện được tính toán xong;                          D. Điều kiện không tính được;
Câu 15: Biểu thức Delta = b2 – 4ac được viết trong Pascal là:
A. Delta=b2 - 4ac;                                                    B. Delta:=b*b – 4*a*c;
C. Delta:=bxb – 4xaxc;                                           D. Delta:=sqrt(b)-4*a*c;
Câu 16: Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?
A. mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;                  B. mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;
C. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;                  D. mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];
Câu 17: Khai báo xâu nào sau đây là sai?
A. Var S:String[1];                                                   B. Var S:String[100];     
C. Var S:String[259];                                               D. Var S:String;
Câu 18: Cách khai báo biến nào đúng trong các cách khai báo sau:
A. Var <x,y>: Real;                                                  B. Var : x, i: integer;       
C. Var x ; i: char;                                                      D. Var x, i: boolean;
Câu 19: Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần
A. Khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng;
B. Khai báo một hằng số là số phần tử của mảng;
C. Khai báo chỉ số kết thúc của mảng;
D. Không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định;
Câu 20: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?
A. A + B                          B. A > B                          C. N mod 100                 D. “A nho hon B”
Câu 21: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau thì giá trị của S là:
S:=0;
For i:=1 to 7 do S:=S+i;
A. 28                                B. 10                                C. 30                                D. 7
Câu 22: Cấu trúc lặp dạng lùi với số lần biết trước là:
A. FOR<biến đếm>:= <giá trị cuối>DOWNTO<giá trị đầu>DO<câu lệnh>;
B. While<điều kiện>then<câu lệnh>;
C. FOR<biến đếm>:=<giá trị đầu>TO<giá trị cuối>DO<câu lệnh>;
D. While<điều kiện>do<câu lệnh>;
Câu 23: Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng :
A. Clear screen;               B. Clr scr;                        C. Clear scr;                     D. Clrscr;
Câu 24: Để khai báo X là hằng thuộc kiểu số nguyên. Ta viết
A. Const X:Integer;                                                  B. Var X: Byte ;             
C. Var X:real;                                                           D. Var X:Char;
Câu 25: Cấu trúc chương trình Pascal phần thân chương trình bắt đầu bằng… và kết thúc bằng…?
A. BEGIN…END,                                                  B. BEGIN…END.         
C. BEGIN…END;                                                  D. BEGIN…END
 
Câu 26: Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau:
A. –tenkhongsai              B. (bai_tap)                      C. ‘*****’                       D. Tensai
Câu 27: Hãy chọn phương án ghép đúng. Độ dài tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là:
A. 65535                          B. Tùy ý                           C. 255                              D. 512
Câu 28: Kiểu dữ liệu nào sau đây có miền giá trị lớn nhất?
A. Integer                        B. Word                           C. Longint                       D. Byte
Câu 29: Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác ?
A. Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1;
B. Có thể xây dựng mảng nhiều chiều;
C. Xâu kí tự cũng có thể xem như là một loại mảng;
D. Độ dài tối đa của mảng là 255;
Câu 30: Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp ?
A. Khai báo mảng của các bản ghi;                         B. Khai báo mảng xâu kí tự;
C. Khai báo mảng hai chiều;                                   D. Khai báo thông qua kiểu mảng đã có;
Câu 31: Trong INTEGER và WORD, phạm vi giá trị của kiểu nào lớn hơn ?
A. Kiểu WORD lớn hơn kiểu INTEGER.              B. Kiểu INTEGER lớn hơn kiểu WORD.
C. Kiểu INTEGER bằng với kiểu WORD.            D. Kiểu WORD nhỏ hơn kiểu INTEGER.
Câu 32: Trong ngôn ngữ Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
       Begin
                   Tg:=A[i];
                   A[i]=A[i+1];
                   A[i+1]=tg;
       End;
A. Tìm giá trị lớn nhất giữa A[i] và A[i+1]              B. Gán giá trị A[i+1] cho biến tg
C. Tìm giá trị nhỏ nhất giữa A[i] và A[i+1]             D. Tráo đổi giá trị giữa A[i] và A[i+1]
Câu 33: Trong Pascal, phép toán DIV với số nguyên có tác dụng gì ?
A. Làm tròn số                                                         B. Chia lấy phần dư
C. Thực hiện phép chia                                            D. Chia lấy phần nguyên
Câu 34: Khai báo xâu nào sau đây là sai?
A. Var hoten:String[1];                                            B. Var hoten:String[-30];
C. Var hoten:String;                                                D. Var hoten:String[30];
Câu 35: Với  lệnh IF <điều kiện>  THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2>, câu lệnh 2 được thực hiện khi:
A. câu lệnh 1 được thực hiện;                                 B. biểu thức điều kiện đúng và câu lệnh 1 xong;
C. biểu thức điều kiện đúng;                                    D. biểu thức điều kiện sai;
Câu 36: Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình?
A. Biến phải được khai báo trước khi sử dụng       B. Tên biến được đặt tùy ý
C. Biến là đại lượng có giá trị không đổi                D. Tên biến có thể được bắt đầu bằng chữ số
Câu 37: Khai báo xâu nào sau đây là đúng?
A. Var st:=String[30];                                              B. Var bi=String;            
C. Var S:String(200);                                               D. Var tg:String[35];
Câu 38: Cấu trúc rẽ nhánh IF – THEN, sau IF là <điều kiện> . Điều kiện là:
A. biểu thức lôgic;                                                    B. biểu thức quan hệ;     
C. một câu lệnh;                                                       D. biểu thức số học;
 
Câu 39: Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện lệnh :
       a := 100;b := 30;
x := a div b ;
A. 1                                  B. 3                                  C. 33                                D. 10
Câu 40: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. If <biểu thức logic>;then<câu lệnh1>:               B. If <biểu thức logic>; then<câu lệnh>;
C. If <biểu thức logic>else <câu lệnh>;                  D. If <biểu thức logic>then<câu lệnh>;
 
----------- HẾT ----------
 
 
ĐÁP ÁN

Trường THPT Lộc Phát           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tổ Toán - Tin             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                         
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TIN 11 HỌC KỲ I (2019-2020)
                         
                  GV: Phạm Ngọc Cảnh  
I. Biểu điểm:                       
  Mỗi câu đúng 0.25đ.                  
II. Đáp án trắc nghiệm:                    
                         
Câu 632 Đề 209 878 Đề 485
1   C     C     A     D  
2   B     D     C     D  
3   C     A     D     C  
4   C     C     B     C  
5   B     D     C     B  
6   C     A     B     B  
7   A     A     D     D  
8   A     C     A     C  
9   C     A     C     C  
10   C     B     A     B  
11   C     D     B     C  
12   B     B     C     C  
13   B     A     B     C  
14   A     C     C     A  
15   B     B     A     D  
16   B     C     D     A  
17   C     C     A     B  
18   D     B     C     B  
19   A     D     B     B  
20   B     A     A     D  
21   A     B     D     D  
22   A     C     D     B  
23   D     B     B     D  
24   A     C     C     D  
25   B     A     B     C  
26   D     B     B     A  
27   C     D     D     B  
28   C     D     A     A  
29   D     C     A     A  
30   D     A     C     A  
31   A     C     D     A  
32   D     D     C     C  
33   D     B     A     A  
34   B     B     A     B  
35   D     A     B     C  
36   A     D     C     D  
37   D     B     D     B  
38   A     D     D     A  
39   B     D     B     D  
40   D     A     D     A  
 
 


Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng ." - ( William A. Warrd)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL THỰC HÀNH 3

TẢI VỀ

tải về

tải về