Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 01 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

21:01 ICT Thứ hai, 12/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 01

Chủ nhật - 25/08/2019 14:43
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 01
Nhà trường thông báo đến quý thầy cô, các em học sinh Thời khóa biểu sáng và chiều tuần 01 - Áp dụng từ ngày 26/08/2019.
Thời khóa biểu buổi sáng khối 10
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT           NO.1
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 10
Áp dụng từ 26/8/2019 (Tuần 1)
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
NVT.Trang
Chào cờ
VTK.Loan
Chào cờ
LN.Khanh
Chào cờ
PTT.Thúy
Chào cờ
LTH.Trang
Chào cờ
NTT.Màu
Chào cờ
NTK.Oanh
Chào cờ
Đ.Liêm
2 Sinh hoạt
NVT.Trang
Sinh hoạt
VTK.Loan
Sinh hoạt
LN.Khanh
Sinh hoạt
PTT.Thúy
Sinh hoạt
LTH.Trang
Sinh hoạt
NTT.Màu
Sinh hoạt
NTK.Oanh
Sinh hoạt
Đ.Liêm
3 Lịch sử
PTT.Thúy
Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
HTK.Huệ
Vật lý
ĐT.Vui
Vật lý
NTÁ.My
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán học
VMT.Dương
Toán học
Đ.Liêm
4 Vật lý
NTB.Liễu
Vật lý
NTÁ.My
Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
NM.Trí
Sinh học
LTH.Trang
Địa lý
ĐV.Đồng
Toán học
VMT.Dương
T.Anh
NVT.Trang
5 Toán học
TT.Ngấn
Toán học
VMT.Dương
Toán học
Đ.Liêm
Toán TC
NM.Trí
C. Nghệ
NTM.Khuê
Vật lý
ĐT.Vui
Địa lý
ĐV.Đồng
T.Anh
NVT.Trang
THỨ

BA
1 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VMT.Dương
Ngữ văn
NTK.Oanh
Tin học
KT.Thảo
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán học
ĐT.Thương
Vật lý
ĐT.Vui
Địa lý
ĐV.Đồng
2 Hóa học
TM.Thành
Toán học
VMT.Dương
Tin học
KT.Thảo
Ngữ văn
NTK.Oanh
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán học
ĐT.Thương
Sinh học
LTH.Trang
GDQP
T.Quang
3 T.Anh
NVT.Trang
GDQP
T.Quang
C. Nghệ
NTM.Khuê
Ngữ văn
NTK.Oanh
Địa lý
ĐV.Đồng
GDCD
NV.Cương
Tin học
PN.Cảnh
Sinh học
LN.Khanh
4 Anh TC
NVT.Trang
C. Nghệ
NTM.Khuê
GDQP
T.Quang
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
ĐT.Thương
Hóa học
VTK.Phương
Toán TC
VMT.Dương
Ngữ văn
NTT.Màu
5 GDQP
T.Quang
Hóa học
TM.Thành
Lịch sử
NV.Cương
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
ĐT.Thương
C. Nghệ
NTM.Khuê
Toán TC
VMT.Dương
Ngữ văn
NTT.Màu
THỨ

1 Toán học
TT.Ngấn
Toán TC
VMT.Dương
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
ĐT.Vui
Tin học
KT.Thảo
Lịch sử
NV.Cương
T.Anh
NTK.Nhung
C. Nghệ
NTM.Khuê
2 Toán học
TT.Ngấn
Toán TC
VMT.Dương
T.Anh
NVT.Trang
GDCD
NV.Cương
Hóa học
VTK.Phương
T.Anh
PTT.Hà
T.Anh
NTK.Nhung
Tin học
PN.Cảnh
3 C. Nghệ
NTM.Khuê
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
ĐT.Vui
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
NV.Cương
T.Anh
PTT.Hà
Hóa học
HTK.Huệ
Địa lý
ĐV.Đồng
4 Tin học
PN.Cảnh
T.Anh
NVT.Trang
Địa lý
LTT.Trang
Hóa học
HTK.Huệ
Địa lý
ĐV.Đồng
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
VMT.Dương
Vật lý
ĐT.Vui
5                
THỨ

NĂM
1 T.Anh
NVT.Trang
Địa lý
LTT.Trang
Tin học
KT.Thảo
Ngữ văn
NTK.Oanh
Toán học
ĐT.Thương
Địa lý
ĐV.Đồng
GDCD
NV.Cương
Toán học
Đ.Liêm
2 T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
GDQP
T.Quang
Lý TC
NV.Hùng
Vật lý
ĐT.Vui
Địa lý
ĐV.Đồng
Toán học
Đ.Liêm
3 Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
GDCD
NV.Cương
Lý TC
NV.Hùng
GDQP
T.Quang
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTK.Oanh
Hóa học
TM.Thành
4 Hóa học
TM.Thành
Tin học
KT.Thảo
Toán học
Đ.Liêm
Sinh học
LTH.Trang
T.Anh
HTT.Huyền
GDQP
T.Quang
Lý TC
NV.Hùng
GDCD
NV.Cương
5 Sinh học
LTH.Trang
Lý TC
NV.Hùng
Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
HTT.Huyền
Tin học
KT.Thảo
GDQP
T.Quang
T.Anh
NVT.Trang
THỨ

SÁU
1 Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
NTK.Oanh
Toán học
NM.Trí
Toán TC
VT.Dung
T.Anh
PTT.Hà
T.Anh
NTK.Nhung
Lịch sử
PTT.Thúy
2 Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
NTK.Oanh
Toán TC
NM.Trí
Toán TC
VT.Dung
Anh TC
PTT.Hà
Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
ĐT.Vui
3 Tin học
PN.Cảnh
Hóa học
TM.Thành
Hóa học
HTK.Huệ
Địa lý
LTT.Trang
Hóa học
VTK.Phương
Tin học
KT.Thảo
Anh TC
NTK.Nhung
Ngữ văn
NTT.Màu
4 Vật lý
NTB.Liễu
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NVT.Trang
C. Nghệ
NTM.Khuê
Tin học
KT.Thảo
Toán TC
ĐT.Thương
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
TM.Thành
5 Lý TC
NTB.Liễu
Sinh học
LN.Khanh
T.Anh
NVT.Trang
Tin học
KT.Thảo
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán TC
ĐT.Thương
Vật lý
ĐT.Vui
Tin học
PN.Cảnh
THỨ

BẢY
1 Toán TC
TT.Ngấn
Vật lý
NTÁ.My
Lý TC
NV.Hùng
Toán học
NM.Trí
GDCD
NV.Cương
Hóa học
VTK.Phương
C. Nghệ
NTM.Khuê
Toán TC
Đ.Liêm
2 Toán TC
TT.Ngấn
Tin học
KT.Thảo
Toán TC
CTB.Trâm
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
NTÁ.My
Lý TC
NV.Hùng
Lịch sử
NV.Cương
Toán TC
Đ.Liêm
3 Địa lý
LTT.Trang
GDCD
NV.Cương
Toán TC
CTB.Trâm
Anh TC
LTD.Hồng
T.Anh
HTT.Huyền
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NTK.Oanh
Anh TC
NVT.Trang
4 GDCD
NV.Cương
Địa lý
LTT.Trang
Sinh học
LN.Khanh
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
HTT.Huyền
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NTK.Oanh
Lý TC
NV.Hùng
5                
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00      
      Tiết 2 8h05 - 8h50      
      Tiết 3 9h05 - 9h50        
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        

Thời khoá biểu buối sáng khối 11
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT           NO.1
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 11
Áp dụng từ 26/8/2019 (Tuần 1)
THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
ĐPH.Ngọc
Chào cờ
ĐT.Thương
Chào cờ
LQ.Đông
Chào cờ
PT.Giang
Chào cờ
TT.Hoa
Chào cờ
TT.Hợi
Chào cờ
NM.Trí
Chào cờ
VTK.Phương
2 Sinh hoạt
ĐPH.Ngọc
Sinh hoạt
ĐT.Thương
Sinh hoạt
LQ.Đông
Sinh hoạt
PT.Giang
Sinh hoạt
TT.Hoa
Sinh hoạt
TT.Hợi
Sinh hoạt
NM.Trí
Sinh hoạt
VTK.Phương
3 Hóa học
ĐPH.Ngọc
Lịch sử
TV.Quốc
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
PTT.Hà
Lịch sử
NV.Cương
Ngữ văn
NT.Hạnh
Vật lý
NV.Hùng
4 Toán học
NQ.Long
Toán học
ĐT.Thương
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
Vật lý
NV.Hùng
Hóa học
ĐPH.Ngọc
Ngữ văn
NT.Hạnh
5 Toán học
NQ.Long
Toán học
ĐT.Thương
Lịch sử
TV.Quốc
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
NTT.Màu
Vật lý
NV.Hùng
Ngữ văn
NT.Hạnh
THỨ

BA
1 Hóa học
ĐPH.Ngọc
Thể dục
PTY.Nhi
GDQP
PV.May
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NT.Quỳnh
Tin học
PN.Cảnh
Thể dục
NT.An
T.Anh
LTD.Hồng
2 GDQP
PV.May
Vật lý
ĐT.Vui
Vật lý
NTT.Nhung
Địa lý
ĐV.Đồng
Toán học
NT.Quỳnh
Vật lý
NV.Hùng
Hóa học
ĐPH.Ngọc
Ngữ văn
NT.Hạnh
3 Vật lý
NH.Chương
Lý TC
ĐT.Vui
Thể dục
PTY.Nhi
GDQP
PV.May
Thể dục
NT.An
T.Anh
PTT.Hà
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
Đ.Liêm
4 Lý TC
NH.Chương
Ngữ văn
NT.Hạnh
Ngữ văn
NTK.Oanh
Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
NV.Hùng
T.Anh
PTT.Hà
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
Đ.Liêm
5 Địa lý
ĐV.Đồng
Ngữ văn
NT.Hạnh
Ngữ văn
NTK.Oanh
Toán học
TTK.Oanh
Anh TC
PTT.Hà
Hóa học
VTK.Phương
Toán TC
NT.Quỳnh
Vật lý
NV.Hùng
THỨ

1 T.Anh
NHT.Trúc
Tin học
PN.Cảnh
Hóa học
LQ.Đông
Ngữ văn
TPN.Lan
GDCD
TT.Hoa
Thể dục
NT.An
GDQP
PV.May
Hóa học
VTK.Phương
2 T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
ĐV.Đồng
T.Anh
LTD.Hồng
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
LQ.Đông
Toán TC
NT.Quỳnh
Lịch sử
TV.Quốc
Lý TC
ĐT.Vui
3 Toán TC
NT.Quỳnh
Thể dục
PTY.Nhi
T.Anh
LTD.Hồng
Tin học
PN.Cảnh
Lý TC
ĐTT.Hoàn
GDCD
TT.Hoa
Thể dục
NT.An
Tin học
TH.Hoanh
4 GDCD
TT.Hoa
T.Anh
LTD.Hồng
C. Nghệ
TT.Thúy
Thể dục
PTY.Nhi
Ngữ văn
TPN.Lan
Lý TC
ĐTT.Hoàn
Ngữ văn
NT.Hạnh
Thể dục
NT.An
5 Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
LTD.Hồng
Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
ĐTT.Hoàn
Ngữ văn
TPN.Lan
C. Nghệ
TT.Thúy
Ngữ văn
NT.Hạnh
Toán TC
NT.Quỳnh
THỨ

NĂM
1 Ngữ văn
TTT.Vân
Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
NTT.Nhung
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NM.Trí
T.Anh
LTD.Hồng
Sinh học
LTH.Trang
2 Ngữ văn
TTT.Vân
C. Nghệ
TT.Thúy
Tin học
PN.Cảnh
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NM.Trí
T.Anh
LTD.Hồng
Tin học
TH.Hoanh
3 Tin học
TH.Hoanh
Anh TC
LTD.Hồng
Địa lý
ĐV.Đồng
Lịch sử
TV.Quốc
Tin học
PN.Cảnh
Anh TC
PTT.Hà
Lý TC
ĐT.Vui
C. Nghệ
TT.Thúy
4 Thể dục
PTY.Nhi
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTK.Oanh
Tin học
PN.Cảnh
Thể dục
NT.An
GDQP
PV.May
Toán học
NM.Trí
T.Anh
LTD.Hồng
5 Lịch sử
TV.Quốc
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTK.Oanh
T.Anh
PTT.Hà
Lịch sử
NV.Cương
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán học
NM.Trí
Anh TC
LTD.Hồng
THỨ

SÁU
1 Vật lý
NH.Chương
T.Anh
LTD.Hồng
Toán TC
NT.Quỳnh
Thể dục
PTY.Nhi
Tin học
PN.Cảnh
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NT.Hạnh
GDQP
PV.May
2 Thể dục
PTY.Nhi
Hóa học
VTK.Phương
GDCD
TT.Hoa
Toán TC
NT.Quỳnh
Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
NTT.Màu
Tin học
TH.Hoanh
Lịch sử
TV.Quốc
3 Toán học
NQ.Long
Vật lý
ĐT.Vui
Lý TC
ĐTT.Hoàn
T.Anh
PTT.Hà
GDQP
PV.May
Địa lý
TT.Hợi
Anh TC
LTD.Hồng
Toán học
Đ.Liêm
4 Toán học
NQ.Long
Toán TC
NT.Quỳnh
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐTT.Hoàn
Ngữ văn
TPN.Lan
Tin học
PN.Cảnh
C. Nghệ
TT.Thúy
Toán học
Đ.Liêm
5 C. Nghệ
TT.Thúy
GDQP
PV.May
Anh TC
LTD.Hồng
Lý TC
ĐTT.Hoàn
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
VTK.Phương
Vật lý
NV.Hùng
Địa lý
TT.Hợi
THỨ

BẢY
1 Ngữ văn
TTT.Vân
Sinh học
LTH.Trang
Thể dục
PTY.Nhi
GDCD
TT.Hoa
Toán học
NT.Quỳnh
Thể dục
NT.An
Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
NT.Hạnh
2 Ngữ văn
TTT.Vân
Hóa học
VTK.Phương
Sinh học
LTH.Trang
Sinh học
PT.Giang
Toán TC
NT.Quỳnh
Toán học
NM.Trí
Tin học
TH.Hoanh
GDCD
TT.Hoa
3 T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
NT.Hạnh
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
VTK.Phương
Vật lý
NV.Hùng
Toán học
NM.Trí
GDCD
TT.Hoa
Thể dục
NT.An
4 Anh TC
NHT.Trúc
Ngữ văn
NT.Hạnh
Toán học
NT.Quỳnh
C. Nghệ
TT.Thúy
Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NM.Trí
T.Anh
LTD.Hồng
5 Sinh học
PT.Giang
GDCD
TT.Hoa
Hóa học
LQ.Đông
Anh TC
PTT.Hà
C. Nghệ
TT.Thúy
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
NM.Trí
Hóa học
VTK.Phương
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00      
      Tiết 2 8h05 - 8h50      
      Tiết 3 9h05 - 9h50        
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        
Thời khóa biểu buổi sáng khối 12
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT           NO.1
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 12
Áp dụng từ 26/8/2019 (Tuần 1)
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
NQ.Thu
Chào cờ
TM.Thành
Chào cờ
CTB.Trâm
Chào cờ
NTB.Liễu
Chào cờ
NTK.Nhung
Chào cờ
TTT.Vân
Chào cờ
VT.Dung
Chào cờ
TT.Ngấn
2 Sinh hoạt
NQ.Thu
Sinh hoạt
TM.Thành
Sinh hoạt
CTB.Trâm
Sinh hoạt
NTB.Liễu
Sinh hoạt
NTK.Nhung
Sinh hoạt
TTT.Vân
Sinh hoạt
VT.Dung
Sinh hoạt
TT.Ngấn
3 Vật lý
NQ.Thu
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
Sinh học
LN.Khanh
Sinh học
PT.Giang
Toán học
VT.Dung
Toán học
TT.Ngấn
4 Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TTT.Vân
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
TT.Ngấn
Vật lý
NQ.Thu
Toán học
CTB.Trâm
Lịch sử
PTT.Thúy
Sinh học
PT.Giang
5 Toán học
TTK.Oanh
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
PTT.Thúy
Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
TPN.Lan
Ngữ văn
TTT.Vân
Vật lý
NQ.Thu
Lịch sử
TT.Hoa
THỨ

BA
1 GDCD
TV.Quốc
Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
LQ.Đông
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NHT.Trúc
Sinh học
LN.Khanh
T.Anh
NVT.Trang
2 Địa lý
TT.Hợi
Lý TC
NTB.Liễu
Ngữ văn
TPN.Lan
GDCD
TV.Quốc
Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
LQ.Đông
Thể dục
PTY.Nhi
T.Anh
NVT.Trang
3 Ngữ văn
VTK.Loan
Tin học
TH.Hoanh
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NHT.Trúc
Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
NTB.Liễu
GDCD
TV.Quốc
Hóa học
TM.Thành
4 Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
TM.Thành
C. Nghệ
TT.Thúy
Ngữ văn
TPN.Lan
GDCD
TV.Quốc
Lý TC
NTB.Liễu
Ngữ văn
TTT.Vân
Thể dục
PTY.Nhi
5 C. Nghệ
TT.Thúy
Địa lý
TT.Hợi
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TPN.Lan
Tin học
TH.Hoanh
GDQP
PV.May
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
THỨ

1 Sinh học
LN.Khanh
Sinh học
PT.Giang
Địa lý
TT.Hợi
Lịch sử
PTT.Thúy
Thể dục
PTY.Nhi
GDCD
TV.Quốc
Toán học
VT.Dung
Vật lý
NTB.Liễu
2 T.Anh
HTT.Huyền
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
CTB.Trâm
Tin học
TH.Hoanh
Sinh học
LN.Khanh
Thể dục
PTY.Nhi
Toán học
VT.Dung
Lý TC
NTB.Liễu
3 T.Anh
HTT.Huyền
GDCD
TV.Quốc
Toán học
CTB.Trâm
GDQP
PV.May
T.Anh
NTK.Nhung
Lịch sử
PTT.Thúy
C. Nghệ
TT.Thúy
Sinh học
PT.Giang
4 Toán học
TTK.Oanh
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
TT.Ngấn
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
CTB.Trâm
T.Anh
HTT.Huyền
GDQP
PV.May
5 Toán học
TTK.Oanh
Toán học
VT.Dung
GDQP
PV.May
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán TC
CTB.Trâm
T.Anh
HTT.Huyền
Địa lý
LTT.Trang
THỨ

NĂM
1 Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
TM.Thành
T.Anh
NTK.Nhung
Thể dục
NT.An
C. Nghệ
TT.Thúy
T.Anh
NHT.Trúc
Vật lý
NQ.Thu
Toán học
TT.Ngấn
2 Hóa học
HTK.Huệ
Thể dục
NT.An
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NHT.Trúc
Lý TC
NQ.Thu
Toán học
TT.Ngấn
3 GDQP
PV.May
T.Anh
NVT.Trang
Thể dục
NT.An
Hóa học
HTK.Huệ
Lý TC
NQ.Thu
Hóa học
LQ.Đông
Thể dục
PTY.Nhi
Lịch sử
TT.Hoa
4 Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NHT.Trúc
Toán TC
TTK.Oanh
C. Nghệ
TT.Thúy
Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
VTK.Loan
5 Lịch sử
TT.Hoa
C. Nghệ
TT.Thúy
Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
TTK.Oanh
Tin học
TH.Hoanh
GDQP
PV.May
Ngữ văn
VTK.Loan
THỨ

SÁU
1 Toán học
TTK.Oanh
Thể dục
NT.An
Tin học
TH.Hoanh
Toán học
TT.Ngấn
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
CTB.Trâm
Anh TC
HTT.Huyền
Vật lý
NTB.Liễu
2 Toán TC
TTK.Oanh
GDQP
PV.May
Thể dục
NT.An
Toán TC
TT.Ngấn
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
CTB.Trâm
T.Anh
HTT.Huyền
Hóa học
TM.Thành
3 Thể dục
NT.An
Vật lý
NTB.Liễu
Sinh học
LN.Khanh
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
TTK.Oanh
Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
TTT.Vân
Thể dục
PTY.Nhi
4 T.Anh
HTT.Huyền
Ngữ văn
TTT.Vân
Vật lý
NQ.Thu
Thể dục
NT.An
GDQP
PV.May
Thể dục
PTY.Nhi
Địa lý
LTT.Trang
Tin học
TH.Hoanh
5 Anh TC
HTT.Huyền
Ngữ văn
TTT.Vân
Lý TC
NQ.Thu
Sinh học
PT.Giang
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
PTT.Thúy
Tin học
TH.Hoanh
GDCD
TV.Quốc
THỨ

BẢY
1 Hóa học
HTK.Huệ
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NTK.Nhung
C. Nghệ
TT.Thúy
Lịch sử
PTT.Thúy
Anh TC
NHT.Trúc
Sinh học
LN.Khanh
T.Anh
NVT.Trang
2 Thể dục
NT.An
Toán TC
VT.Dung
Anh TC
NTK.Nhung
Anh TC
NHT.Trúc
Vật lý
NQ.Thu
Địa lý
LTT.Trang
Hóa học
HTK.Huệ
Anh TC
NVT.Trang
3 Sinh học
LN.Khanh
Sinh học
PT.Giang
Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
HTK.Huệ
Thể dục
PTY.Nhi
Vật lý
NTB.Liễu
Lịch sử
PTT.Thúy
C. Nghệ
TT.Thúy
4 Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
VT.Dung
Toán học
TT.Ngấn
5 Lý TC
NQ.Thu
Anh TC
NVT.Trang
Toán TC
CTB.Trâm
Lý TC
NTB.Liễu
Anh TC
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán TC
VT.Dung
Toán TC
TT.Ngấn
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00        
      Tiết 2 8h05 - 8h50        
      Tiết 3 9h05 - 9h50    
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        
Thời khóa biểu Thể dục buổi chiều
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT         NO.1
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 10 - MÔN THỂ DỤC
  Áp dụng từ 26/8/2019 (Tuần 1)
               
TIẾT Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 14h00-14h45  10a8 10a3   10a4 10a6  
2 14h50-15h35 10a8 10a3   10a4 10a6  
3 15h50-16h35 10a1 10a2   10a5 10a7  
4 16h40-17h25 10a1 10a2   10a5 10a7  

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." (Usinxki)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...