Thời khóa biểu ôn tập Khối 12 áp dụng từ ngày 04/8/2020 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:41 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu ôn tập Khối 12 áp dụng từ ngày 04/8/2020

Chủ nhật - 05/07/2020 08:38
Thời khóa biểu ôn tập Khối 12 áp dụng từ ngày 04/8/2020
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu ôn tập Khối 12 áp dụng từ ngày 04/8/2020.
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
                   
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 12 No.13  
Áp dụng từ 06/7/2020 (CHÍNH THỨC)    
                     
THỨ TIẾT 12A1(TN1) 12A2(TN2) 12A3(TN3) 12A4(TN4) 12A5(XH1) 12A6(XH2) 12A7(XH3) 12A8(XH4) 12A9(XH5)
THỨ

HAI
1 Ngữ văn
VTK.Loan
Vật lý
NTB.Liễu
Toán
CTB.Trâm
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NVT.Trang
T.Anh
NTK.Nhung
2 Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
Toán
CTB.Trâm
Sinh học
PT.Giang
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
3 Toán học
TTK.Oanh
Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán
TT.Ngấn
T.Anh
NTK.Nhung
Toán
CTB.Trâm
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
VT.Dung
4 Toán học
TTK.Oanh
Sinh học
PT.Giang
Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
Lịch sử
PTT.Thúy
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
5 Sinh học
LN.Khanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
         
THỨ

BA
1 Sinh học
LN.Khanh
Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
LQ.Đông
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TTK.Oanh
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
NTK.Nhung
2 Sinh học
LN.Khanh
Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
LQ.Đông
Sinh học
PT.Giang
Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
3 T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
PT.Giang
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Toán
CTB.Trâm
Lịch sử
PTT.Thúy
Ngữ văn
VTK.Loan
Ngữ văn
TTT.Vân
4 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NHT.Trúc
T.Anh
NTK.Nhung
Toán
CTB.Trâm
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
VTK.Loan
Ngữ văn
TTT.Vân
5                  
THỨ

1 Ngữ văn
VTK.Loan
Vật lý
NTB.Liễu
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
TTK.Oanh
GDCD
TV.Quốc
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
2 Ngữ văn
VTK.Loan
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
TPN.Lan
Vật lý
NTB.Liễu
Địa lý
TT.Hợi
Toán
CTB.Trâm
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NVT.Trang
T.Anh
NTK.Nhung
3 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Địa lý
TT.Hợi
GDCD
TV.Quốc
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
4 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
LN.Khanh
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
VT.Dung
5 Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NVT.Trang
Toán
CTB.Trâm
Sinh học
PT.Giang
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TTT.Vân
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
GDCD
TV.Quốc
THỨ

NĂM
1 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
TM.Thành
Toán
CTB.Trâm
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
2 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
TM.Thành
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
VT.Dung
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
3 Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
HTK.Huệ
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
4 Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
HTK.Huệ
Lịch sử
TT.Hoa
Toán
CTB.Trâm
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
5                  
THỨ

SÁU
1 Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
TM.Thành
Toán
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
2 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
VT.Dung
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
3 Sinh học
LN.Khanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Vật lý
NQ.Thu
Ngữ văn
TPN.Lan
GDCD
TV.Quốc
Lịch sử
PTT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
VT.Dung
4 Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VT.Dung
Hóa học
LQ.Đông
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
Lịch sử
PTT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
5 Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VT.Dung
Hóa học
LQ.Đông
Toán học
TT.Ngấn
         
THỨ

BẢY
1 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
2 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
PTT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
3 Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TTT.Vân
Địa lý
LTT.Trang
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
4 Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
VT.Dung
5                  
                     
    Vào lớp:                
      Tiết 1
7h15 - 8h00
         
      Tiết 2
8h05 - 8h50
         
      Tiết 3
9h05 - 9h50
     
      Tiết 4
9h55 - 10h40
           
      Tiết 5
10h45 - 11h30
         

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
                   
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 12 No.13  
Áp dụng từ 06/7/2020 (CHÍNH THỨC)    
                     
THỨ TIẾT 12A1(TN1) 12A2(TN2) 12A3(TN3) 12A4(TN4) 12A5(XH1) 12A6(XH2) 12A7(XH3) 12A8(XH4) 12A9(XH5)
THỨ

HAI
1 Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
NTB.Liễu
Vật lý
NQ.Thu
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Toán
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
2 Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NHT.Trúc
T.Anh
NTK.Nhung
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
VT.Dung
Toán
TT.Ngấn
Địa lý
LTT.Trang
3 Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VT.Dung
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
HTK.Huệ
Toán học
TTK.Oanh
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
LTT.Trang
4                  
5                  
THỨ

BA
1 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
T.Anh
NTK.Nhung
Toán
TT.Ngấn
Địa lý
TT.Hợi
Toán
CTB.Trâm
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
2 Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
TM.Thành
T.Anh
NTK.Nhung
Toán
TT.Ngấn
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán
CTB.Trâm
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
3 Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NQ.Thu
Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
4                  
5                  
THỨ

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ

NĂM
1 Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
LN.Khanh
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
TPN.Lan
GDCD
TV.Quốc
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán
TT.Ngấn
Toán học
VT.Dung
2 Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
VT.Dung
Toán
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
3 T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
4                  
5                  
THỨ

SÁU
1 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
Toán
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
TTK.Oanh
Địa lý
TT.Hợi
Lịch sử
PTT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NTK.Nhung
2 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
Toán
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
TTK.Oanh
Địa lý
TT.Hợi
Lịch sử
PTT.Thúy
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NTK.Nhung
3 T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
PT.Giang
T.Anh
NTK.Nhung
Hóa học
HTK.Huệ
Địa lý
TT.Hợi
Toán
CTB.Trâm
Ngữ văn
VTK.Loan
GDCD
TV.Quốc
Lịch sử
TT.Hoa
4                  
5                  
THỨ

BẢY
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
                     
    Vào lớp:                
      Tiết 1
14h00 - 14h45
         
      Tiết 2
14h50 - 15h35
         
      Tiết 3
15h50 - 16h35
   

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn – Uyliam Batơ Dit

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...