Thời khóa biểu ôn tập Khối 12 áp dụng từ ngày 13/7/2020 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

09:16 ICT Thứ năm, 21/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu ôn tập Khối 12 áp dụng từ ngày 13/7/2020

Thứ hai - 13/07/2020 12:55
Thời khóa biểu ôn tập Khối 12 áp dụng từ ngày 13/7/2020
Thời khóa biểu ôn tập Khối 12 áp dụng từ ngày 13/7/2020.
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
                   
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 12 No.14  
Áp dụng từ 13/7/2020 (CHÍNH THỨC)    
                     
THỨ TIẾT 12A1(TN1) 12A2(TN2) 12A3(TN3) 12A4(TN4) 12A5(XH1) 12A6(XH2) 12A7(XH3) 12A8(XH4) 12A9(XH5)
THỨ

HAI
1 T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
CTB.Trâm
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
2 Hóa học
HTK.Huệ
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
CTB.Trâm
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
VT.Dung
3 Hóa học
HTK.Huệ
Sinh học
PT.Giang
Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
Anh.
NTK.Nhung
Toán học
CTB.Trâm
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
4 Toán.
TTK.Oanh
Sinh học
PT.Giang
Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
CTB.Trâm
Toán học
VT.Dung
Anh.
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
5 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
Anh.
NHT.Trúc
         
THỨ

BA
1 Sinh học
LN.Khanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Hóa học
LQ.Đông
Sinh học
PT.Giang
Toán học
TTK.Oanh
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
2 Sinh học
LN.Khanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Hóa học
LQ.Đông
Sinh học
PT.Giang
Toán học
TTK.Oanh
GDCD
TV.Quốc
Anh.
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
3 Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
CTB.Trâm
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
4 Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
NTB.Liễu
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
CTB.Trâm
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
5                  
THỨ

1 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
Toán học
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
Anh.
NVT.Trang
GDCD
TV.Quốc
2 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
Vật lý
NTB.Liễu
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
TT.Ngấn
GDCD
TV.Quốc
3 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
TM.Thành
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
CTB.Trâm
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
VT.Dung
4 Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
TM.Thành
Sinh học
LN.Khanh
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
VTK.Loan
GDCD.
TV.Quốc
Toán học
VT.Dung
5 Toán học
TTK.Oanh
Anh.
NVT.Trang
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
TT.Ngấn
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
VTK.Loan
GDCD.
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
THỨ

NĂM
1 T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
CTB.Trâm
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TTK.Oanh
GDCD.
TV.Quốc
Toán học
VT.Dung
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
2 Anh.
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
CTB.Trâm
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
TTK.Oanh
GDCD.
TV.Quốc
Toán học
VT.Dung
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
3 Toán học
TTK.Oanh
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
Lịch sử
PTT.Thúy
Anh.
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
4 Toán học
TTK.Oanh
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
Anh.
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
5                  
THỨ

SÁU
1 Anh.
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
NTK.Nhung
2 Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
NTK.Nhung
3 Hóa học
HTK.Huệ
Toán học
VT.Dung
Vật lý
NQ.Thu
Ngữ văn
TPN.Lan
GDCD.
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
TT.Hoa
4 Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
LQ.Đông
Ngữ văn
TPN.Lan
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
VT.Dung
5 Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
LQ.Đông
Toán học
TT.Ngấn
         
THỨ

BẢY
1 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NTK.Nhung
Hóa học
HTK.Huệ
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
GDCD
TV.Quốc
2 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NTK.Nhung
Hóa học
HTK.Huệ
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
GDCD
TV.Quốc
3 Hóa học
HTK.Huệ
Anh.
NVT.Trang
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
TT.Ngấn
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NTK.Nhung
4 Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
TT.Ngấn
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
PTT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NTK.Nhung
5                  
      Vào lớp: Tiết 1
7h15 - 8h00
         
        Tiết 2
8h05 - 8h50
         
        Tiết 3
9h05 - 9h50
         
        Tiết 4
9h55 - 10h40
         
        Tiết 5
10h45 - 11h30
       

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
                   
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 12 No.14  
Áp dụng từ 13/7/2020 (CHÍNH THỨC)    
                     
THỨ TIẾT 12A1(TN1) 12A2(TN2) 12A3(TN3) 12A4(TN4) 12A5(XH1) 12A6(XH2) 12A7(XH3) 12A8(XH4) 12A9(XH5)
THỨ

HAI
1 Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NQ.Thu
Ngữ văn
TPN.Lan
Anh.
NTK.Nhung
Lịch sử
PTT.Thúy
GDCD.
TV.Quốc
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
2 Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
CTB.Trâm
GDCD.
TV.Quốc
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
LTT.Trang
3 Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
TM.Thành
Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
CTB.Trâm
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
4                  
5                  
THỨ

BA
1 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
Toán học
CTB.Trâm
Toán học
TT.Ngấn
GDCD.
TV.Quốc
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NTK.Nhung
2 Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
TM.Thành
Ngữ văn
TPN.Lan
Anh.
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
TT.Hợi
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NVT.Trang
T.Anh
NTK.Nhung
3 Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
TM.Thành
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
CTB.Trâm
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
4                  
5                  
THỨ

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ

NĂM
1 Toán.
TTK.Oanh
Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
HTK.Huệ
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
LTT.Trang
2 T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
PT.Giang
Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
HTK.Huệ
Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
LTT.Trang
3 Vật lý
NQ.Thu
Sinh học
PT.Giang
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
TTK.Oanh
Anh.
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
4                  
5                  
THỨ

SÁU
1 Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NTB.Liễu
Anh.
NTK.Nhung
Sinh học
PT.Giang
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
2 Sinh.
LN.Khanh
Vật lý
NTB.Liễu
Anh.
NTK.Nhung
Sinh học
PT.Giang
Lịch sử
TT.Hoa
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
VTK.Loan
Ngữ văn
TTT.Vân
3 Sinh.
LN.Khanh
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NHT.Trúc
T.Anh
NTK.Nhung
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
VTK.Loan
Ngữ văn
TTT.Vân
4                  
5                  
THỨ

BẢY
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
        Vào lớp:            
          Tiết 1
14h00 - 14h45
       
          Tiết 2
14h50 - 15h35
       
          Tiết 3
15h50 - 16h35
     

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: thời khóa biểu, ôn tập, áp dụng
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ. (Galileo)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL THỰC HÀNH 3

TẢI VỀ

tải về

tải về