Thời khóa biểu ôn tập dành cho học sinh khối 12 (Thay đổi) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

20:19 ICT Thứ hai, 12/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu ôn tập dành cho học sinh khối 12 (Thay đổi)

Thứ hai - 21/05/2018 14:39
Thời khóa biểu ôn tập dành cho học sinh khối 12 (Thay đổi)
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu ôn tập dành cho học sinh khối 12 ôn thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 (Năm học 2017-2018).
Thời khóa biểu buổi sáng
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 12
Áp dụng từ 16/5/2018(Tuần 37)
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10
THỨ

HAI
1 Chào cờ
VT.Dung
Chào cờ
LTH. Trang
Chào cờ
NTK.Nhung
Chào cờ
TM.Thành
Chào cờ
TT.Ngấn
Chào cờ
TT.Hợi
Chào cờ
TTT.Vân
Chào cờ
NQ.Thu
   
2 Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
TM.Thành
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
TTT.Vân
 
3 Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
TM.Thành
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
TTT.Vân
 
4 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
TTK.Oanh
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Dương/Trâm
 
5 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
TTK.Oanh
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Dương/Trâm
 
THỨ

BA
1 Ngữ văn
TTT.Vân
Vật lý
NTB.Liễu
Vật lý
NQ.Thu
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
Dương/Trí
 
2 Ngữ văn
TTT.Vân
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
Dương/Trí
T.Anh
Huyền
3 Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
T.Anh
Huyền
4 Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
LTD.Hồng
 
5 Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
Lịch sử
PTT.Thúy
 
THỨ

1 Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NQ.Thu
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
PTT.Thúy
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
LTD.Hồng
 
2 Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
TM.Thành
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
Toán học
NT.Quỳnh
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
LTD.Hồng
 
3 Ngữ văn
TTT.Vân
Sinh học
LN.Khanh
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
TT.Hợi
GDCD
TV.Quốc
Lịch sử
PTT.Thúy
 
4 Sinh học
PT.Giang
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/Trâm
 
5 Sinh học
PT.Giang
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/Trâm
 
THỨ

NĂM
1 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NTK.Nhung
Lịch sử
PTT.Thúy
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
Huyền
2 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
Huyền
3 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
TTT.Vân
Lịch sử
PTT.Thúy
 
4 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NTK.Nhung
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
Huyền
5 Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
Huyền
THỨ

SÁU
1 Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
NT.Quỳnh
GDCD
TV.Quốc
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
 
2 Ngữ văn
TTT.Vân
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
NT.Quỳnh
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/Trâm
 
3 Vật lý
NTB.Liễu
Sinh học
LN.Khanh
Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TTT.Vân
GDCD
TV.Quốc
Toán học
Trí/Trâm
 
4 Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
NTB.Liễu
Hóa học
HTK.Huệ
GDCD
TV.Quốc
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
Ngữ văn
TTT.Vân
 
5 Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
NTB.Liễu
Sinh học
LTH.Trang
GDCD
TV.Quốc
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
Ngữ văn
TTT.Vân
 
THỨ

BẢY
1 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TTT.Vân
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
TT.Hợi
 
2 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
T.Anh
Huyền
3 Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
TT.Hợi
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
T.Anh
Huyền
4 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
GDCD
TV.Quốc
 
5 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
GDCD
TV.Quốc
 
                       
    Vào lớp:   7h00              
      Tiết 1
7h15 - 8h00
             
      Tiết 2
8h05 - 8h50
             
      Tiết 3
9h05 - 9h50
       
      Tiết 4
9h55 - 10h40
             
      Tiết 5
10h45 - 11h30
             
Thời khóa biểu buổi chiều
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 12
Áp dụng từ 21/5/2018
THỨ TIẾT Phòng A1 Phòng A2 Phòng A3 Phòng A4 Phòng A5 Phòng A6 Phòng A7 12A9 (B3)
THỨ

HAI
1-2.
TOÁN 1 TOÁN 3 TOÁN 5 TOÁN 7 ANH 1 SỬ 1 GDCD  
Oanh Dung Ngấn Quỳnh Trang Hoa Quốc  
TOÁN 1 TOÁN 3 TOÁN 5 TOÁN 7 ANH 1 SỬ 1 GDCD Toán
Oanh Dung Ngấn Quỳnh Trang Hoa Quốc Dương/Trâm
3-4.
TOÁN 2 TOÁN 4 TOÁN 6 VĂN 1 ANH 2 LÝ 1 ĐỊA Toán
Oanh Dung Ngấn Vân Trang Q.Thu Trang Dương/Trâm
TOÁN 2 TOÁN 4 TOÁN 6 VĂN 1 ANH 2 LÝ 1 ĐỊA Toán
Oanh Dung Ngấn Vân Trang Q.Thu Trang Dương/Trâm
THỨ

BA
1-2.
SỬ 2   HÓA 1 ANH 3 SINH ANH 4    
Hoa   K.Huệ Trang Khanh Trúc    
SỬ 2   HÓA 1 ANH 3 SINH ANH 4   Văn
Hoa   K.Huệ Trang Khanh Trúc   Vân
3-4.
VĂN 2 HÓA 2 SỬ 3 LÝ 2       Văn
Loan Thành Thúy Liễu       Vân
VĂN 2 HÓA 2 SỬ 3 LÝ 2       Văn
Loan Thành Thúy Liễu       Vân
THỨ

1-2.
               
               
              Anh
              Hồng/ Huyền
3-4.
              Anh
              Hồng/ Huyền
              Anh
              Hồng/ Huyền
THỨ

NĂM
1-2.
TOÁN 1 TOÁN 3 TOÁN 5 TOÁN 7 ANH 1 SỬ 1 GDCD  
Oanh Dung Ngấn Quỳnh Trang Hoa Quốc  
TOÁN 1 TOÁN 3 TOÁN 5 TOÁN 7 ANH 1 SỬ 1 GDCD Sử
Oanh Dung Ngấn Quỳnh Trang Hoa Quốc Thúy
3-4.
TOÁN 2 TOÁN 4 TOÁN 6 VĂN 1 ANH 2 LÝ 1 ĐỊA Sử
Oanh Dung Ngấn Vân Trang Q.Thu Trang Thúy
TOÁN 2 TOÁN 4 TOÁN 6 VĂN 1 ANH 2 LÝ 1 ĐỊA Sử
Oanh Dung Ngấn Vân Trang Q.Thu Trang Thúy
THỨ

SÁU
1-2.
SỬ 2   HÓA 1 ANH 3 SINH ANH 4    
Hoa   K.Huệ Trang Khanh Trúc    
SỬ 2   HÓA 1 ANH 3 SINH ANH 4   Văn
Hoa   K.Huệ Trang Khanh Trúc   Vân
3-4.
VĂN 2 HÓA 2 SỬ 3 LÝ 2       Văn
Loan Thành Thúy Liễu       Vân
VĂN 2 HÓA 2 SỬ 3 LÝ 2       Văn
Loan Thành Thúy Liễu       Vân
THỨ

BẢY
1-2.
               
               
              GDCD
              Quốc
3-4.
              GDCD
              Quốc
              GDCD
              Quốc

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được. (Usinxki)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...