Báo cáo Sơ kết học kỳ 1 (Năm học:2018-2019) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

14:37 ICT Thứ hai, 13/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG

Báo cáo Sơ kết học kỳ 1 (Năm học:2018-2019)

Thứ hai - 21/01/2019 10:30
Báo cáo Sơ kết học kỳ 1 (Năm học:2018-2019)
Báo cáo Sơ kết học kỳ 1 (Năm học:2018-2019) Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 126/BC-SGDĐT

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019  

 

Năm học 2018 – 2019 là năm học thứ 5 triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đai hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt Nghị quyết 29); Năm học thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X;

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng;

Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, Ngành Giáo dục Lâm Đồng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kết quả nổi bật như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KÌ I

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII; Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 5477/KH-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29; Kế hoạch số 4081/KH-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Các nghị quyết của Tỉnh ủy: Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/12/2017; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06/2/2018 và Nghị quyết số 53/NQ-HĐNN ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh.

Toàn ngành tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy: Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Sở GDĐT chủ động tham mưu, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý nhà nước về GDĐT trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để các đơn vị, trường học triển khai thực hiện.

Sở GDĐT ban hành 57 văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước và chuyên môn cấp học.

Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đẩy mạnh: Tính đến 31/12/2018, có 393/636 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (tỉ lệ 61,8%), đạt và vượt chỉ tiêu do UBND tỉnh giao.

2. Công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo

Qui mô trường lớp tiếp tục được điều chỉnh, mở rộng đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân. Tính đến 31/12/2018, toàn ngành có 713 đơn vị giảm 03 đơn vị so với năm học trước (MN, PT: 698 trường; Trung tâm GDTX-GDNN: 12; Khuyết tật: 2; CĐSP Đà Lạt; 1); Tổng số HSSV: 319.046 (MN, PT: 316.687; các trung tâm GDTX-GDNN: 1.357 và CĐSP: 1002).

Công tác tuyển sinh và huy động  ra lớp về cơ bản đảm bảo yêu cầu, chỉ tiêu đề ra: Mẫu giáo: 59.734, đạt tỉ lệ 83,34%, nhà trẻ: 10.456, tỉ lệ 23,63%. Tuyển sinh lớp 1: 29.240,  tỉ lệ 100%. Tuyển sinh lớp 6: 22.289/24.006, tỉ lệ 92,85%. Tuyển sinh lớp 10 công lập: 14.536/16.100, tỉ lệ 90.28%.

Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đối với 12 huyện và thành phố; chủ động thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường, lớp cơ sở giáo dục MN, PT trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đạ Tẻh và Đạ Huoai.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, thực hiện 3 công khai tại cơ quan, đơn vị; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông. Hoàn thành xây dựng Đề án Vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT và công tác đánh giá CC, VC theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Công tác bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhân viên;

Sở GDĐT phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (có 2400 giáo viên MN, PT dự thi); nâng ngạch cho CCVC hành chính theo quy định.

Sở GDĐT tổ chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách cho 146 giáo viên, giảng viên các đơn vị trực thuộc Sở. UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng GV, NV các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc; Hoàn thành dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học giai đoạn 2018-2021. Tổng số CBQL, GV trong các đơn vị sự nghiệp công và cơ quan QLGD: 21.263 (CBQL: 1.625, GV: 15.995; NV: 3.643).

4. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông

Toàn ngành tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

  1. Giáo dục Mầm non

Các nhiệm vụ trọng tâm GDMN được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt: 100% xã đều có trường MN, MG.  100% trường tổ chức bán trú (Tổng số trẻ ăn bán trú tại trường: 70.818/73.640 - tỷ lệ: 99,33%). Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 3.213/71.004- 4,52%, giảm 2,04% so với đầu năm học. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 3683/71008- 5,18%,  giảm 2,06% so với đầu năm học.

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở các độ tuổi tăng so với cùng kỳ năm học trước. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày được nâng cao, 100% trường có tổ chức bán trú; có 100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày.

b) Giáo dục Tiểu học

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm GDTH: Đánh giá  hoàn thành trở lên môn Tiếng Việt: 97.1%, môn Toán: 97%; Năng lực, phẩm chất đạt tỉ lệ 98%; Duy trì sĩ số 100%. Có 179/251 trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tỉ lệ 71.3%. Có 59 trường tổ chức bán trú (tỉ lệ 23%).

Tính đến tháng 12/2018, có 147/147 xã, 12/12 huyện, TP đạt chuẩn PCGDTH (tỉ lệ 100%) trong đó 11/12 huyện, TP đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 tỉ lệ 91.6%; huyện Đam Rông đạt mức độ 2 do có nhiều HS DTTS.

c) Giáo dục Trung học

Tập trung triển khai đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lương giáo dục toàn diện theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sở GDĐT hoàn thành tổ chức các kỳ thi, cuộc thi và phát động  tham dự các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và bảo quản nhà vệ sinh, cảnh quan trường, lớp xanh - sạch - đẹp; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Kết quả chất lượng giáo dục trung học học kỳ 1 năm học 2018 – 2019: Có phụ lục kèm theo

d) Giáo dục thường xuyên

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng  trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Các trung tâm GDTX – GDNN phối hợp với các trường phổ thông tổ chức nghiêm túc dạy nghề cho học sinh trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về PCGD, XMC; Tập trung ưu tiên XMC cho phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và từng bước mở rộng độ tuổi XMC; nâng tiêu chuẩn công nhận biết chữ lên mức độ 2.

5. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo

Chú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 2080/QĐ-TTg/QĐ-TTg 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ GDĐT và Kế hoạch số 6972/KH-UBND ngày 25/10/2018 về việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2025 .

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và QLGD

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 3381/KH-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và dạy học. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các phần mềm được trang bị. Triển khai việc quản lý và sử dụng tốt cổng thông tin điện tử của đơn vị để thực hiện việc thông tin tuyên truyền, chia sẻ tài nguyên, phục vụ dạy học và quản lý.  Nâng cao kỹ năng thực hành, kỹ năng sử dụng thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học. Các đơn vị đã phối hợp tốt với VNPT Lâm Đồng, Viettel Lâm Đồng tiến hành xây dựng và quản lý tốt các trang thông tin điện tử, sổ liên lạc điện tử trong nhà trường.

CB, GV, NV khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên bài giảng e-learning, học liệu số phục vụ nhu cầu tự học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học.

7. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ qui định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Sở GDĐT đã hướng dẫn các cơ sở GD công lập thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,  nhân sự, tài chính theo đúng phân cấp quản lý của tỉnh và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tỉ lệ bố trí ngân sách đảm bảo chi thường xuyên chiếm 18% tổng quỹ lương.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT

Đẩy mạnh công tác XHH GD, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học; rà soát hệ thống trường lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo CSVC, thiết bị dạy học đối với các trường có dạy học 2 buổi/ngày; chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học phục vụ triển khai chương trình GDPT.

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Tập trung chỉ đạo Trường CĐSP Đà Lạt về công tác tuyển sinh, thực hiện chương trình đào tạo, liên kết đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ, việc thực hiện "3 công khai" đối với các cơ sở đào tạo, kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị mở mã ngành; chấn chỉnh công tác liên kết đào tạo… theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL GD.

Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, các chương trình đào tạo, khuyến khích kiểm định theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài để cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

10. Công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, cải cách hành chính, truyền thông và TĐKT

a) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục  đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, chỉ  đạo các đơn vị trực thuộc đưa tài liệu “Giáo dục Đạo đức liêm chính” vào giảng dạy phòng chống tham nhũng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở GDĐT đã thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo đúng kế hoạch. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ, Tỉnh về công tác thu chi tài chính.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết những vấn đề liên quan đến GDĐT.

Trong năm 2018, Sở GDĐT thực hiện nghiêm túc các kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên môn của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh và các sở, ngành gồm 14 cuộc thanh tra, kiểm tra.

b) Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Sở GDĐT đã triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc hoạt động tự đánh giá hàng năm. Sở GDĐT chỉ đạo và tổ chức tập huấn Thông tư số 17, 18, 19/2018/TT-BGDĐT về KĐ CLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

c) Công tác cải cách hành chính, truyền thông và TĐKT

Sở GDĐT đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là đơn giản hóa TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai 22 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; giải quyết kịp thời các TTHC liên quan đến các tổ chức, cá nhân, không để tồn đọng hồ sơ, nâng chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ và thực hiện CCHC của Sở GDĐT.

Công tác TĐKT tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Tổ chức Lễ tôn vinh nhà giáo, CBQL tiêu biểu năm 2018 (114 NG, CBQL được tôn vinh).

Đẩy mạnh công tác truyền thông GDĐT: Phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài PT-TH Lâm Đồng cung cấp kịp thời, đầy đủ tình hình và kết quả nổi bật của ngành.

Công tác thông tin quản lý giáo dục đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý - chỉ đạo.

11. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

Công tác triển khai mô hình Trường học mới đầu năm học 2018-2019 ở hầu hết các đơn vị đã đi vào ổn định. Đội ngũ CBQL, giáo viên đã nắm bắt được khá tốt các vấn đề cơ bản liên quan đến Trường học mới. Năm học 2018 – 2019 có 183 trường (160 trường TH và 23 trường THCS, THCS-THPT), tiếp tục thực hiện mô hình THM với 2.091 lớp (TH: 1.927; THCS, THCS-THPT:164) với 63.840  (TH: 4.634; THCS, THCS-THPT: 58.846). Số trường thực hiện dạy học theo tài liệu tiếng Việt 1 CGD là 203 trường, tỉ lệ 80%, với 680 lớp, 20.719 lớp 1.

Các trường học trong toàn ngành đã chú trọng việc nâng cấp hệ thống thư viện, hệ thống máy tính kết nối Internet tạo cơ hội cho  và giáo viên tìm hiểu và tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Sở GDĐT chủ động và trao đổi với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Cộng hóa Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc,… để tìm hiểu các chương trình, tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế về áp dụng các mô hình giáo dục, đào tạo tiên tiến.

4. Đánh giá chung

a) Ưu điểm:

Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, toàn ngành tập trung chỉ đạo, triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

  1. Hạn chế, khó khăn:

Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp 23.63% (cả nước 25,7%). Công tác tổ chức bán trú tại các lớp MG lẻ ở vùng khó khăn còn nhiều bất cập.

CSVC, trang thiết bị dạy và học còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng tốt tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Năng lực và việc đổi mới phương pháp dạy và học, quản lý của một số CBQL, giáo viên còn hạn chế.

Một số CBQL trường học chấp hành chưa nghiêm túc nền nếp, kỷ cương trong quản lý, chỉ đạo điều hành, thu chi tài chính, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, thông tin quản lý - chỉ đạo.

HSSV tham gia BHYT năm 2018 đạt tỉ lệ 95%, chưa đạt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao 100%.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019


Năm 2019 là năm nước rút, có ý nghĩa quan trọng, quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Năm tập trung triển khai các điều kiện thực hiện chương trình GDPT mới theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT. Bám sát chủ đề của tỉnh Lâm Đồng: “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đầu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X” và chủ đề của ngành GDĐT “Thi đua đổi mới và sáng tạo trong day và học”, Sở GDĐT tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II như sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 theo Chỉ thị số 2191/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng trong đó tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ, 05 giải pháp chủ yếu; Tập trung nâng cao chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho HSSV.

2. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 5477/KH-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng GDĐT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 -2020 và những năm tiếp theo.

3. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 14/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác phát triển đảng trong ngành. Triển khai các biện pháp thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh năm 2019: Chương trình công tác số 73-CTr/TU ngày 07/12/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 07/12/2018; Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; Chương trình số 27-CTr/TU ngày 04/01/2019.

4. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy: Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII và Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CCVC, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị, trường học. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt công tác quy hoạch bổ nhiệm, đào tạo, chế độ, chính sách đối với CBQL, nhà giáo, người lao động theo quy định hiện hành.

5. Chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Triển khai công tác kiểm định CLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Thông tư số 17, 18, 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

6. Triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT; Tập trung chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ và CSVC, trang thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới.

7. Triển khai thực hiện công tác thanh tra hành chính về thanh tra chuyên đề diện rộng công tác QLNN về GDĐT theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (tiến hành quý III/2019). Tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong nhà trường, tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm, an toàn trường học. Giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền đơn thư khiếu nại, tố cáo.

8. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ.

9. Đẩy mạnh công tác CCHC, công tác thông tin quản lý – chỉ đạo; Đổi mới công tác TĐKT; Tăng cương công tác truyền thông về GDĐT; Chú trọng tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh về nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

10. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, công tác tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2019 – 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT;

- UBND tỉnh;

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Ban Giám đốc Sở;

- Công đoàn ngành;

- Các phòng Sở;

- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)
Huỳnh Quang Long


 

Từ khóa tìm kiếm: báo cáo, sơ kết, học kỳ
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. (BILL GATES)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK